ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.220.50                                                                                                                                      Září 2019

Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb –
Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek
reakce na oheň

ČSN
EN 13501-1

73 0860

 

Fire classification of construction products and building elements –
Part 1: Classification using test data from reaction to fire tests

Classification des produits et ėlėments de construction –
Partie 1: Classement
à partir des donnėes ďessis de rėaction au feu

Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten –
Teil 1: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Prüfungen zum
Brandverhalten von Bauprodukten

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13501-1:2018. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13501-1:2018. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13501-1 (73 0860) z května 2019.

S účinností od 2020-09-30 se nahrazuje ČSN EN 13501-1+A1 (73 0860) z února 2010, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 13501-1:2018 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 13501-1 (73 0860) z května 2019 převzala EN 13501-1:2018 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných dokumentech

EN 13823 zavedena v ČSN EN 13823 (73 0881) Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň – Stavební výrobky kromě podlahových krytin vystavené tepelnému účinku jednotlivého hořícího předmětu

CEN/TS 15117 zavedena v ČSN P CEN/TS 15117 (73 0886) Návod pro přímou a rozšířenou aplikaci

EN 15725 zavedena v ČSN EN 15725 (73 0866) Protokoly o rozšířené aplikaci výsledků zkoušek požárních vlastností stavebních výrobků a konstrukcí staveb

EN ISO 1182 zavedena v ČSN EN ISO 1182 (73 0882) Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň – Zkouška nehořlavosti

EN ISO 1716:2010 nezavedena1)

EN ISO 9239-1 zavedena v ČSN EN ISO 9239-1 (73 0888) Zkoušení reakce podlahových krytin na oheň – Část 1: Stanovení chování při hoření užitím zdroje sálavého tepla

EN ISO 11925-2zavedena v ČSN EN ISO 11925-2 (73 0884) Zkoušení reakce na oheň – Zápalnost stavebních výrobků vystavených přímému působení plamene – Část 2: Zkouška malým zdrojem plamene

Souvisící ČSN

ČSN EN 13238 (73 0859) Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň – Postupy kondicionování a obecná pravidla pro výběr podkladů

ČSN EN ISO 13943 (73 0801) Požární bezpečnost – Slovník

ČSN P CEN/TS 15447 (73 0887) Montáž a upevňování zkušebních vzorků při zkouškách reakce na oheň podle směrnice o stavebních výrobcích

ČSN EN 14390 (73 0885) Požární zkouška – Velkorozměrová ověřovací zkouška výrobků pro povrchové úpravy

Citované předpisy

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/364 ze dne 1. července 2015 o klasifikaci reakce stavebních výrobků na oheň podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011

Upozornění na národní poznámky

Do normy byla k článku 3.2 doplněna národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: PAVUS, a. s., Centrum technické normalizace pro požární ochranu, IČO 60193174, Ing. Jaroslav Dufek

Technická normalizační komise: TNK 27 Požární bezpečnost staveb

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Radek Špaček

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                       EN 13501-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                   Prosinec 2018

ICS 13.220.50                                                                                           Nahrazuje EN 13501-1:2007+A1:2009

Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb –
Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

Fire classification of construction products and building elements –
Part 1: Classification using data from reaction to fire tests

Classement au feu des produits et éléments
de construction –
Partie 1: Classement à partir des données d’essais
de réaction au feu

Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten
zu ihrem Brandverhalten –
Teil 1: Klassifizierung mit den Ergebnissen
aus den Prüfungen zum Brandverhalten
von Bauprodukten

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2018-11-09.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2018 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky            Ref. č. EN EN 13501-1:2018 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 7

Úvod................................................................................................................................................................................................................ 8

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 9

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 9

3......... Termíny, definice a značky............................................................................................................................................................ 9

3.1...... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 9

3.2...... Značky a zkratky............................................................................................................................................................................ 14

4......... Třídy reakce na oheň.................................................................................................................................................................... 15

5......... Zkušební metody a pravidla pro oblast aplikace..................................................................................................................... 15

5.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 15

5.2...... Zkouška nehořlavosti (EN ISO 1182)........................................................................................................................................ 15

5.3...... Stanovení spalného tepla (EN ISO 1716)................................................................................................................................. 15

5.4...... Zkouška jednotlivým hořícím předmětem (EN 13823).......................................................................................................... 15

5.5...... Zkouška zápalnosti (EN ISO 11925-2)...................................................................................................................................... 15

5.6...... Stanovení chování podlahových krytin při hoření užitím zdroje sálavého tepla (EN ISO 9239-1)................................ 15

6......... Principy zkoušení, příprava zkušebního vzorku a oblast aplikace....................................................................................... 16

6.1 .. Obecné požadavky na přípravu zkušebního vzorku............................................................................................................... 16

6.2 .. Specifické požadavky pro zkoušky nehořlavosti a spalného tepla..................................................................................... 16

6.3 .. Specifické požadavky pro zkoušku jednotlivým hořícím předmětem, zkoušku zápalnosti a zkoušku
ke stanovení chování podlahových krytin při hoření užitím zdroje sálavého tepla........................................................... 16

6.4 .. Oblast aplikace.............................................................................................................................................................................. 17

7......... Počet zkoušek pro klasifikaci...................................................................................................................................................... 17

8......... Zkoušení stavebních výrobků kromě podlahových krytin a tepelně izolačních výrobků potrubí (viz tabulka 1)......... 18

8.1...... Třída E, F......................................................................................................................................................................................... 18

8.2...... Třídy D, C, B.................................................................................................................................................................................... 18

8.3...... Třídy A2, A1.................................................................................................................................................................................... 18

8.4...... Doplňková klasifikace s1, s2, s3 podle vývinu kouře............................................................................................................. 18

8.5...... Doplňková klasifikace d0, d1, d2 podle plamenně hořících kapek/částic.......................................................................... 18

9......... Zkoušení podlahových krytin (viz tabulka 2)............................................................................................................................ 18

9.1...... Třída Efl, Ffl...................................................................................................................................................................................... 18

9.2...... Třídy Dfl, Cfl, Bfl................................................................................................................................................................................ 18

9.3...... Třídy A2fl, A1fl.................................................................................................................................................................................. 19

9.4...... Doplňková klasifikace s1, s2 podle vývinu kouře................................................................................................................... 19

10....... Zkoušení tepelně izolačních výrobků potrubí (viz tabulka 3)................................................................................................ 19

10.1.... Třída EL, FL...................................................................................................................................................................................... 19

10.2.... Třídy DL, CL, BL................................................................................................................................................................................ 19

10.3.... Třídy A2L, A1L.................................................................................................................................................................................. 19

10.4.... Doplňková klasifikace s1, s2, s3 podle vývinu kouře............................................................................................................. 19

10.5.... Doplňková klasifikace d0, d1, d2 podle plamenně hořících kapek/částic.......................................................................... 20

11....... Klasifikační kritéria pro stavební výrobky kromě podlahových krytin a tepelně izolačních výrobků potrubí (viz tabulka 1).......................................................................................................................................................................................................... 20

11.1.... Obecně............................................................................................................................................................................................ 20

11.2.... Třída F.............................................................................................................................................................................................. 20

Strana

11.3.... Třída E............................................................................................................................................................................................. 20

11.4.... Třída D............................................................................................................................................................................................. 21

11.5.... Třída C............................................................................................................................................................................................. 21

11.6.... Třída B............................................................................................................................................................................................. 21

11.7.... Třída A2........................................................................................................................................................................................... 21

11.8.... Třída A1........................................................................................................................................................................................... 22

11.9.... Doplňková klasifikace s1, s2, s3 podle vývinu kouře............................................................................................................. 23

11.10. Doplňková klasifikace d0, d1, d2 podle plamenně hořících kapek/částic.......................................................................... 24

12....... Klasifikační kritéria pro podlahové krytiny (viz tabulka 2)...................................................................................................... 24

12.1.... Obecně............................................................................................................................................................................................ 24

12.2.... Třída Ffl............................................................................................................................................................................................ 24

12.3.... Třída Efl............................................................................................................................................................................................ 25

12.4.... Třída Dfl............................................................................................................................................................................................ 25

12.5.... Třída Cfl............................................................................................................................................................................................ 25

12.6.... Třída Bfl............................................................................................................................................................................................ 25

12.7.... Třída A2fl.......................................................................................................................................................................................... 25

12.8.... Třída A1fl.......................................................................................................................................................................................... 26

12.9.... Doplňková klasifikace s1, s2 podle vývinu kouře................................................................................................................... 27

13....... Klasifikační kritéria pro tepelně izolační výrobky potrubí (viz tabulka 3)............................................................................ 27

13.1.... Obecně............................................................................................................................................................................................ 27

13.2.... Třída FL............................................................................................................................................................................................ 27

13.3.... Třída EL............................................................................................................................................................................................ 28

13.4.... Třída DL............................................................................................................................................................................................ 28

13.5.... Třída CL............................................................................................................................................................................................ 28

13.6.... Třída BL............................................................................................................................................................................................ 28

13.7.... Třída A2L.......................................................................................................................................................................................... 28

13.8.... Třída A1L.......................................................................................................................................................................................... 29

13.9.... Doplňková klasifikace s1, s2, s3 podle vývinu kouře............................................................................................................. 30

13.10. Doplňková klasifikace d0, d1, d2 podle plamenně hořících kapek/částic.......................................................................... 31

14....... Uvádění klasifikace....................................................................................................................................................................... 31

14.1.... Stavební výrobky kromě podlahových krytin a tepelně izolačních výrobků potrubí......................................................... 31

14.2.... Podlahové krytiny.......................................................................................................................................................................... 32

14.3.... Tepelně izolační výrobky potrubí................................................................................................................................................ 32

15....... Oblast aplikace klasifikace.......................................................................................................................................................... 32

16....... Protokol o klasifikaci..................................................................................................................................................................... 33

16.1.... Obecně............................................................................................................................................................................................ 33

16.2.... Obsah a úprava............................................................................................................................................................................. 33

Příloha A (informativní) Základní informace pro použití Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/364
o klasifikaci reakce stavebních výrobků na oheň podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 37

A.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 37

A.2...... Předpoklady................................................................................................................................................................................... 37

A.3...... Referenční požární situace.......................................................................................................................................................... 38

A.3.1.. Referenční požární situace pro stavební výrobky, tepelně izolační výrobky potrubí, kromě podlahových krytin....... 38

Strana

A.3.2.. Referenční požární situace pro podlahové krytiny.................................................................................................................. 38

A.4...... Vztah mezi třídami a referenčními požárními situacemi....................................................................................................... 39

A.4.1.. Obecně............................................................................................................................................................................................ 39

A.4.2.. Všechny stavební výrobky kromě podlahových krytin............................................................................................................ 39

A.4.3.. Podlahové krytiny.......................................................................................................................................................................... 39

Příloha B (normativní) Protokol o klasifikaci........................................................................................................................................ 42

B.1..... Úvod................................................................................................................................................................................................. 42

B.2..... Podrobné informace o klasifikovaném výrobku..................................................................................................................... 42

B.2.1.. Obecně............................................................................................................................................................................................ 42

B.2.2.. Popis výrobku................................................................................................................................................................................. 42

B.3..... Protokoly a výsledky využité pro tuto klasifikaci...................................................................................................................... 42

B.3.1.. Specifické podmínky (**)............................................................................................................................................................. 42

B.3.2.. Protokoly......................................................................................................................................................................................... 43

B.3.3.. Výsledky.......................................................................................................................................................................................... 43

B.4..... Klasifikace a oblast aplikace....................................................................................................................................................... 43

B.4.1.. Klasifikační odkaz......................................................................................................................................................................... 43

B.4.2.. Klasifikace...................................................................................................................................................................................... 43

B.4.3.. Oblast aplikace.............................................................................................................................................................................. 44

B.5..... Omezení.......................................................................................................................................................................................... 44

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 45

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 13501-1:2018) vypracovala technická komise CEN/TC 127 Požární bezpečnost staveb, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2019 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do září 2020.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 13501-1:2007+A1:2009.

Kromě redakčních úprav obsahuje tento dokument klasifikační postup reakce tepelně izolačních výrobků potrubí na oheň.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu.

Komise CEN, CENELEC a EOTA připravující technické specifikace, které obsahují požadavky na provedení ve vztahu ke zkouškám reakce na oheň, se mají odkazovat na klasifikaci podle reakce na oheň uvedené v této evropské normě a ne přímo na konkrétní metody požárních zkoušek.

EN 13501 se společným názvem Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb sestává z těchto samostatných částí:

    Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň;

    Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti, kromě vzduchotechnických zařízení;

    Část 3: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti výrobků a prvků běžných provozních instalací: požárně odolná potrubí a požární klapky;

    Část 4: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti prvků systémů pro usměrňování pohybu kouře;

    Část 5: Klasifikace podle výsledků zkoušek střech vystavených vnějšímu požáru;

    Část 6: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň silových, řídících a komunikačních kabelů.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Úvod

Cílem této evropské normy je definovat a harmonizovat postupy klasifikace reakce stavebních výrobků na oheň. Tato klasifikace je založena na zkušebních postupech uvedených v kapitole 5 a odpovídajících postupech pro oblast aplikace.

Tato evropská norma byla vypracována k podpoře druhého základního požadavku v Nařízení EU pro stavební výrobky (305/2011/EU) a jak je rozveden v Interpretačním dokumentu 2: Požární bezpečnost (OJ C62 Vol. 37).

Základní informace o Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/364 o klasifikaci reakce stavebních výrobků na oheň jsou uvedeny v příloze A.

Evropská komise vypracovala seznam výrobků, které mohou být za specifických podmínek zařazeny do třídy A1 bez zkoušení. Tato informace je uvedena v rozhodnutí Komise 96/603/ES (OJ L 267 19.10.1996 p23) ve znění 2000/605/ES (OJ L 258 12.10.2000 p36) a 2003/424/ES (OJ L 144 12.6.2003 p9).

Vedle toho existuje postup, podle něhož mohou být některé výrobky za daných podmínek zařazeny do určených požárních klasifikací bez potřeby zkoušení. Tyto výrobky mají průkazně stanovenou reakci na oheň, která byla schválena stálou komisí pro stavebnictví. Dohodnuté podmínky vztažené k těmto výrobkům, které mohou být klasifikovány bez dalšího zkoušení (CWFT), jsou uvedeny v oficiálním věstníku EC.

Části 2, 3 a 4 této evropské normy se týkají klasifikace na základě zkoušek požární odolnosti. Část 5 se týká klasifikace na základě zkoušek střech vystavených vnějšímu požáru. Část 6 se týká klasifikace na základě výsledků zkoušek reakce na oheň kabelů.

POZNÁMKA Zkušební protokoly vytvářejí základ pro protokoly o rozšířené aplikaci, jak je uvedeno v EN 15725.

1 Předmět normy

Tento dokument určuje postup klasifikace podle reakce na oheň pro všechny stavební výrobky včetně výrobků zabudovaných v konstrukčních prvcích kromě silových, řídících nebo komunikačních kabelů, které jsou pokryty EN 13501-6.

Výrobky jsou uvažovány ve vztahu k jejich konečnému použití.

Tento dokument platí pro tři kategorie výrobků, které jsou v této evropské normě uvažovány samostatně:

    stavební výrobky kromě podlahových krytin a tepelně izolačních výrobků potrubí;

    podlahové krytiny;

    tepelně izolační výrobky potrubí.

POZNÁMKA Pro označení CE stavebních výrobků pod Nařízení pro stavební výrobky (305/2011 (EU)) může být použita možnost NPD (žádná vlastnost nestanovena) pokud není nutné deklarovat reakci na oheň.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.1)       ČSN EN ISO 1716:2010, která přejímala EN ISO 1716:2010, byla zrušena z důvodu nahrazení evropské normy novějším vydáním a je dostupná v zákaznickém centru ČAS.