ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 93.100                                                                                                                                         Únor 2019

Železniční aplikace – Kolej – Přejímka prací –
Část 5: Postupy reprofilace kolejnic v běžné koleji, výhybkách a výhybkových konstrukcích včetně dilatačních zařízení

ČSN
EN 13231- 5

73 6374

 

Railway applications – Track – Acceptance of works –
Part 5: Procedures for rail reprofiling in plain line, switches, crossings and expansion devices

Applications ferroviaires – Voie – Réception des travaux –
Partie 5: Procédures pour le reprofilage de rails en voie courante, en appareil de voie et en appareil de dilatation

Bahnanwendungen – Oberbau – Abnahme von Arbeiten –
Teil 5: Prozedere zur Schienen-Reprofilierung in Gleisen, Weichen, Kreuzungen und Schienenausz
ϋgen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13231-5:2018. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13231-5:2018. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13231-5 (73 6374) z ledna 2019.


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 13231-5:2018 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 13231-5 z ledna 2019 převzala EN 13231-5:2018 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných dokumentech

EN 13231-3:2012 zavedena v ČSN EN 13231-3:2012 (73 6374) Železniční aplikace – Kolej – Přejímka prací – Část 3: Přejímka reprofilace kolejnic v koleji

EN 13231-4:2013 zavedena v ČSN EN 13231-4:2013 (73 6374) Železniční aplikace – Kolej – Přejímka prací – Část 4: Přejímka reprofilace kolejnic ve výhybkách a výhybkových konstrukcích

Souvisící ČSN

ČSN EN 13231-1 (73 6374) Železniční aplikace – Přejímka prací – Část 1: Práce v koleji s kolejovým ložem – Běžná kolej, výhybky a výhybkové konstrukce

ČSN EN 13674-1 (73 6361) Železniční aplikace – Kolej – Kolejnice – Část 1: Vignolovy železniční kolejnice o hmotnosti 46 kg/m a větší

ČSN EN 14033 (28 1005) Železniční aplikace – Kolej – Kolejové stroje pro stavbu a údržbu (soubor)

ČSN EN 15746 (28 1007) Železniční aplikace – Kolej – Dvoucestné stroje a jejich přídavná zařízení (soubor)

Citované předpisy

Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008 o interoperabilitě železničního systému ve Společenství.

Nařízení Komise č. 1299/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému infrastruktura železničního systému v Evropské unii.

Vypracování normy

Zpracovatel: ACRI – Asociace podniků českého železničního průmyslu, IČO 63832721, Ing. Radek Trejtnar, Ph.D.

Technická normalizační komise: TNK 141 Železnice

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Dagmar Brablecová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                EN 13231- 5
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                            Červen 2018

ICS 93.100

Železniční aplikace – Kolej – Přejímka prací –
Část 5: Postupy reprofilace kolejnic v běžné koleji, výhybkách
a výhybkových konstrukcích včetně dilatačních zařízení

Railway applications – Track – Acceptance of works –
Part 5: Procedures for rail reprofiling in plain line, switches, crossings
and expansion devices

Applications ferroviaires – Voie – Réception
des travaux –
Partie 5: Procédures pour le reprofilage de rails
en voie courante, en appareil de voie et en appareil
de dilatation

Bahnanwendungen – Oberbau – Abnahme
von Arbeiten –
Teil 5: Prozedere zur Schienen-Reprofilierung
in Gleisen, Weichen, Kreuzungen
und Schienenauszϋgen

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2018-02-08.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2018 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky                  Ref. č. EN 13231- 5:2018 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 6

1............ Předmět normy............................................................................................................................................................................. 7

2............ Citované dokumenty.................................................................................................................................................................... 7

3............ Termíny a definice........................................................................................................................................................................ 7

4............ Základní ustanovení..................................................................................................................................................................... 8

4.1......... Technický úvod............................................................................................................................................................................. 8

4.2......... Souvislosti reprofilace kolejnic.................................................................................................................................................. 9

4.3......... Specifické strategie reprofilace................................................................................................................................................. 9

5............ Povrchové vady kolejnic........................................................................................................................................................... 10

5.1......... Obecně......................................................................................................................................................................................... 10

5.2......... Kontaktně únavové vady hrany kolejnice.............................................................................................................................. 10

5.2.1...... Head checking............................................................................................................................................................................ 10

5.2.2...... Belgrospi...................................................................................................................................................................................... 10

5.2.3...... Squaty........................................................................................................................................................................................... 11

5.2.4...... Odlupování pojížděné hrany kolejnice................................................................................................................................... 12

5.2.5...... Spalling........................................................................................................................................................................................ 12

5.3......... Deformace příčného profilu kolejnice.................................................................................................................................... 13

5.3.1...... Zploštělý příčný profil................................................................................................................................................................. 13

5.3.2...... Boční ojetí.................................................................................................................................................................................... 13

5.3.3...... Převalky........................................................................................................................................................................................ 14

5.4......... Periodické deformace podélného profilu.............................................................................................................................. 14

5.4.1...... Vlnkovitost.................................................................................................................................................................................... 14

5.4.2...... Skluzové vlny.............................................................................................................................................................................. 15

5.4.3...... Vlnovitá deformace hlavy kolejnice........................................................................................................................................ 16

5.5......... Povrchové vady.......................................................................................................................................................................... 17

5.5.1...... Obecně......................................................................................................................................................................................... 17

5.5.2...... Vtisky............................................................................................................................................................................................. 17

5.5.3...... Žáby.............................................................................................................................................................................................. 18

6............ Postupy reprofilace.................................................................................................................................................................... 18

6.1......... Diagnostika.................................................................................................................................................................................. 18

6.2......... Meze zásahu............................................................................................................................................................................... 18

6.2.1...... Podélný profil.............................................................................................................................................................................. 18

6.2.2...... Příčný profil.................................................................................................................................................................................. 19

6.2.3...... Kontaktně únavové vady (RCF)............................................................................................................................................... 19

6.3......... Specifikace prací........................................................................................................................................................................ 20

6.3.1...... Odebrání materiálu.................................................................................................................................................................... 20

6.3.2...... Cílový profil.................................................................................................................................................................................. 20

6.4......... Provádění prací........................................................................................................................................................................... 22

6.5......... Dokumentace prací.................................................................................................................................................................... 22

Příloha A (informativní) Plánování reprofilačních prací..................................................................................................................... 23

A.1......... Reprofilační program obecně.................................................................................................................................................. 23

A.1.1..... Obecně......................................................................................................................................................................................... 23

Strana

A.1.2..... Typy reprofilace.......................................................................................................................................................................... 23

A.1.3..... Výběr stroje.................................................................................................................................................................................. 24

A.1.4..... Kombinace reprofilačních prací s ostatními údržbovými pracemi................................................................................... 24

A.2......... Podrobný plán reprofilace........................................................................................................................................................ 24

Příloha B (informativní) Metody reprofilace......................................................................................................................................... 25

B.1........ Obecně......................................................................................................................................................................................... 25

B.2........ Rotační broušení......................................................................................................................................................................... 25

B.2.1..... Princip práce............................................................................................................................................................................... 25

B.2.2..... Výkonnostní parametry............................................................................................................................................................. 26

B.2.3..... Výsledky....................................................................................................................................................................................... 26

B.2.4..... Použití........................................................................................................................................................................................... 26

B.3........ Frézování..................................................................................................................................................................................... 26

B.3.1..... Princip práce............................................................................................................................................................................... 26

B.3.2..... Výkonnostní parametry............................................................................................................................................................. 27

B.3.3..... Výsledky....................................................................................................................................................................................... 27

B.3.4..... Použití........................................................................................................................................................................................... 27

B.4........ Oscilační broušení...................................................................................................................................................................... 27

B.4.1..... Princip práce............................................................................................................................................................................... 27

B.4.2..... Výkonnostní parametry............................................................................................................................................................. 28

B.4.3..... Výsledky....................................................................................................................................................................................... 28

B.4.4..... Použití........................................................................................................................................................................................... 28

B.5........ Hoblování..................................................................................................................................................................................... 28

B.5.1..... Princip práce............................................................................................................................................................................... 28

B.5.2..... Výkonnostní parametry............................................................................................................................................................. 28

B.5.3..... Výsledky....................................................................................................................................................................................... 28

B.5.4..... Použití........................................................................................................................................................................................... 29

B.6........ Vysokorychlostní broušení........................................................................................................................................................ 29

B.6.1..... Princip prací................................................................................................................................................................................. 29

B.6.2..... Výkonnostní parametry............................................................................................................................................................. 29

B.6.3..... Výsledky....................................................................................................................................................................................... 29

B.6.4..... Použití........................................................................................................................................................................................... 29

Příloha C (informativní) Strategie reprofilací........................................................................................................................................ 30

C.1........ Obecně......................................................................................................................................................................................... 30

C.2........ Speciální strategie reprofilace................................................................................................................................................. 30

C.3........ Posun od opravné reprofilace k preventivní......................................................................................................................... 30

Příloha ZA (normativní) Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice EU 2008/57/ES,
které mají být pokryty................................................................................................................................................................. 31

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 32

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 13231-5:2018) vypracovala technická komise CEN/TC 256 Železniční aplikace, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2018 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používaní, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do prosince 2018.

Upozorňuje se na možnost, že některé části tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu, a podporuje základní požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES.

Vztah k EU směrnici 2008/57/ES je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou částí tohoto dokumentu.

Tato evropská norma je jednou ze souboru EN 13231 Železniční aplikace – Kolej – Přejímka prací podle níže uvedeného výčtu:

    Část 1: Práce v koleji s kolejovým ložem;

    Část 3: Přejímka reprofilace kolejnic v koleji;

    Část 4: Přejímka reprofilace kolejnic ve výhybkách a výhybkových konstrukcích;

    Část 5: Postupy reprofilace kolejnic v běžné koleji, výhybkách a výhybkových konstrukcích včetně dilatačních zařízení (tento dokument).

Podle pravidel CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu zavázány vydat národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného
království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tento dokument specifikuje postupy pro plánování provádění reprofilace kolejnic včetně popisu povrchových vad kolejnic. Rozsah normy pokrývá práce jak v běžné koleji, tak výhybkách a výhybkových konstrukcích prováděné stroji podle souboru EN 14033 a souboru EN 15746.

Norma platí pro vignolovy kolejnice o hmotnosti 46 kg/m a více podle EN 13674-1.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.