ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.040.00; 91.080.00; 91.200

Prosinec 1997

Měření posunů stavebních objektů

ČSN 73 0405


 

 

 

Measurement of the displacement of building construction

Mesure du déplacement de la construction

Verschiebungsmessung an Bauwerken

 

Nahrazení předchozí normy

Touto normou se nahrazuje ČSN 73 0405 z 13. 2. 1985.

 

© Český normalizační institut, 1997
50572


Strana 2

Předmluva

 

Změny proti předchozí normě

Znění normy bylo upraveno ve vazbě na nově vydané normy a na terminologii ostatních souvisících norem, zejména třídy 73. Vypuštěna byla příloha 1 s terminologickými pojmy, které jsou obsaženy v ČSN 73 0401 a příloha 2 s testem přesnosti měření posunu.

Rozšíření normy se týká zejména požadavků na postupy měření posunů (kapitola 3).

 

Souvisící ČSN

ČSN 73 0202   Geometrická přesnost ve výstavbě - Základní ustanovení

ČSN 73 0205   Geometrická přesnost ve výstavbě - Navrhování geometrické přesnosti

ČSN 73 0220   Přesnost vytyčování stavebních objektů - Základní ustanovení

ČSN 73 0415   Geodetické body

ČSN 73 1002   Pilotové základy

ČSN 73 5130   Jeřábové dráhy

ČSN 73 6201   Projektování mostních objektů

 

Souvisící předpisy

Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších zákonů

Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisících s jeho zavedením, ve znění pozdějších zákonů

Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška 85/1976 Sb., pro technický a investiční rozvoj o podrobnější úpravě územního řízení a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, 250 66 Zdiby 98, IČO 025 615, Ing. Jiří Lechner, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 24 Geometrická přesnost budov a staveb

Pracovník Českého normalizačního institutu: Josef Toman


Strana 3

1   Předmět normy

 

Tato norma platí pro měření změn polohy, výšky a tvaru (posunů a přetvoření) stavebních objektů a jejich částí - dále jen měření posunů stavebních objektů1) - proti poloze a tvaru v základní nebo předcházející etapě měření. Jsou to posuny vzniklé změnami v základové půdě (viz ČSN 73 1001 a ČSN 73 0031) pod objektem nebo stavební, popř. jinou činností v okolí objektu, účinkem statického, dynamického a seismického zatížení, popř. jinými vlivy na stavební objekty (např. změnou hladiny podzemní vody, poddolováním).

Platí pro měření všech druhů stavebních objektů, pro které nebyly vydány zvláštní předpisy.

Norma se nevztahuje na měření:

a) při zatěžovacích zkouškách stavebních konstrukcí (ČSN 73 2030 a ČSN 73 6209);

b) poklesů a sesuvů půdy;

c) odchylek geometrických parametrů skutečného provedení stavebních objektů při stavební činnosti, které se určují při kontrole přesnosti (ČSN 73 0212-1, ČSN 73 0212-3 a ČSN 73 0212-4).

V této normě se používá názvosloví podle ČSN 73 0401 a ČSN ISO 7078.

 -- Vynechaný text --