ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.080.20                                                                                                                                      Září 2018

Dřevěné konstrukce – Zkušební metody – Nosné sponkové spoje

ČSN
EN 1381

73 1766

 

Timber structures – Test methods – Load bearing stapled joints

Structures en bois – Méthodes d’essai – Assemblages agrafés porteurs

Holzbauwerke – Prüfverfahren – Tragende Klammerverbindungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1381:2016. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1381:2016. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1381 (73 1766) ze srpna 2016.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 1381:2016 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 1381 (73 1766) ze srpna 2016 převzala EN 1381:2016 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných dokumentech

EN 322 zavedena v ČSN EN 322 (49 0143) Dosky z dreva – Zisťovanie vlhkosti

EN 323 zavedena v ČSN EN 323 (49 0142) Dosky z dreva – Zisťovanie hustoty

EN 14592 zavedena v ČSN EN 14592+A1 (73 2862) Dřevěné konstrukce – Kolíkové spojovací prostředky – Požadavky

EN 26891:1991 zavedena v ČSN EN 26891:1994 (73 2070) Dřevěné konstrukce – Spoje s mechanickými
spojovacími prostředky – Všeobecné zásady pro zjišťování charakteristik únosnosti a přetvoření

EN ISO 8970:2010 zavedena v ČSN EN ISO 8970:2010 (73 2071) Dřevěné konstrukce – Zkoušení spojů
s mechanickými spojovacími prostředky – Požadavky na hustotu dřeva

ISO 13061-1 nezavedena

ISO 13061-2 nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO/IEC 17025 (01 5253) Všeobecné požadavky na kompetenci zkušebních a kalibračních laboratoří

ČSN 49 0108 Drevo – Zisťovanie hustoty

ČSN EN 1995-1-1 (73 1701) Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla – Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 14358 (73 1705)Dřevěné konstrukce – Výpočet a ověřování charakteristických hodnot

Vypracování normy

Zpracovatel: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, IČO 13088092, doc. Ing. Petr Kuklík, CSc., Ing. Lukáš Velebil

Technická normalizační komise: TNK 34 Dřevěné konstrukce

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Radek Špaček

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                              EN 1381
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                          Únor 2016

ICS 91.080.20                                                                                                             Nahrazuje EN 1381:1999

Dřevěné konstrukce – Zkušební metody – Nosné sponkové spoje

Timber structures – Test methods – Load bearing stapled joints

Structures en bois – Méthodes d’essai – Assemblages agrafés porteurs

Holzbauwerke – Prüfverfahren – Tragende Klammerverbindungen

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2015-12-19.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

 

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2016 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                            Ref. č. EN 1381:2016 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 5

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 6

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 6

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 6

4......... Značky a zkratky............................................................................................................................................................................... 7

5......... Materiály............................................................................................................................................................................................ 8

5.1...... Dřevo.................................................................................................................................................................................................. 8

5.2...... Materiály na bázi dřeva.................................................................................................................................................................. 8

5.3...... Sponky............................................................................................................................................................................................... 8

6......... Zkušební metody............................................................................................................................................................................. 8

6.1...... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 8

6.2...... Kondicionování................................................................................................................................................................................ 8

6.3...... Výroba zkušebních těles................................................................................................................................................................ 9

6.4...... Příprava zkušebních těles.............................................................................................................................................................. 9

6.4.1... Zatížení rovnoběžně s vlákny........................................................................................................................................................ 9

6.4.2... Zatížení kolmo k vláknům.............................................................................................................................................................. 9

6.5...... Postup zkoušky................................................................................................................................................................................ 9

6.6...... Výsledek zkoušky.......................................................................................................................................................................... 12

6.7...... Protokol o zkoušce........................................................................................................................................................................ 12

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 14

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 1381:2016) vypracovala technická komise CEN/TC 124 Dřevěné konstrukce, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do srpna 2016 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do srpna 2016.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 1381:1999.

Proti EN 1381:1999 byly provedeny následující změny:

    nahrazení EN 28970 normou EN ISO 8970;

    zlepšení obrázků a definic.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

 

1 Předmět normy

Tato norma stanovuje zkušební metody pro určování charakteristik únosnosti a přetvoření sponkových spojů v nosných dřevěných konstrukcích.

Tyto metody posuzují spoje prvků ze dřeva (rostlého dřeva nebo lepeného lamelového dřeva), nebo materiálů na bázi dřeva, v kombinaci uvažované pro použití v praxi, při použití všech typů sponek s kruhovým průřezem do průměru 3 mm, nebo s obdélníkovým nebo oválným průřezem do 4 mm ´ 2 mm.

Těmito metodami se určují charakteristiky zatížení-posunutí a maximální zatížení spojů s příčně namáhanými sponkami, přičemž jsou možné různé úhly mezi působící silou a směrem vláken dřeva, nebo hlavním směrem u materiálů na bázi dřeva.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.