ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 93.080.20                                                                                                                                    Říjen 2017

Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály –
Část 7: Asfaltový koberec drenážní

ČSN
EN 13108-7
ed. 2

73 6140

 

Bituminous mixtures – Material specifications –
Part 7: Porous Asphalt

Mélanges bitumineux – Spécifications pour le matériau –
Partie 7: Bétons bitumineux drainants

Asphaltmischgut – Mischgutanforderungen –
Teil 7: Offenporiger Asphalt

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13108-7:2016. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13108-7:2016. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13108-7 ed. 2 (73 6140) z prosince 2016.

S účinností od 2018-03-30 se nahrazuje ČSN EN 13108-7 (73 6140) z března 2008, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 13108-7:2016 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 13108-7 (73 6140) z prosince 2016 převzala EN 13108-7:2016 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Oproti předchozímu vydání došlo ke změnám, které jsou uvedeny v předmluvě této evropské normy.

Informace o citovaných dokumentech

EN 1097-6:2013zavedena v ČSN EN 1097-6:2014 (72 1194) Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva – Část 6: Stanovení objemové hmotnosti zrn a nasákavosti

EN 1426zavedena v ČSN EN 1426 (65 7062) Asfalty a asfaltová pojiva – Stanovení penetrace jehlou

EN 1427zavedena v ČSN EN 1427 (65 7060) Asfalty a asfaltová pojiva – Stanovení bodu měknutí – Metoda kroužek a kulička

EN 12591zavedena v ČSN EN 12591 (65 7201) Asfalty a asfaltová pojiva – Specifikace pro silniční asfalty

EN 12697 (všechny části)zavedena v ČSN EN 12697 (73 6160) Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka

EN 13043 zavedena v ČSN EN 13043 (72 1501) Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch

EN 13108-4:2016zavedena v ČSN EN 13108-4:2016 (73 6140) Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály – Část 4: Asfaltová směs hutněná za horka (HRA)

EN 13108-8 zavedena v ČSN EN 13108-8 (73 6140) Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály – Část 8:
R-materiál

EN 13108-20:2016zavedena v ČSN EN 13108-20:2016 (73 6140) Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály – Část 20: Zkoušky typu

EN 13108-21zavedena v ČSN EN 13108-21 (73 6140) Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály – Část 21: Řízení výroby

EN 13501-1:2007+A1:2009zavedena v ČSN EN 13501-1+A1:2010 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

EN 13924-1zavedena v ČSN EN 13924-1 (65 7202) Asfalty a asfaltová pojiva – Systém specifikace pro speciální silniční asfalty – Část 1: Tvrdé silniční asfalty

EN 13924-2zavedena v ČSN EN 13924-2 (65 7203) Asfalty a asfaltová pojiva – Systém specifikace pro speciální silniční asfalty – Část 2: Multigradové silniční asfalty

EN 14023zavedena v ČSN EN 14023 (65 7220) Asfalty a asfaltová pojiva – Systém specifikace pro polymerem modifikované asfalty

EN ISO 11925-2zavedena v ČSN EN ISO 11925-2 (73 0884) Zkoušení reakce na oheň – Zápalnost stavebních výrobků vystavených přímému působení plamene – Část 2: Zkouška malým zdrojem plamene

Souvisící ČSN

ČSN 65 7204 Asfalty a asfaltová pojiva – Silniční asfalty

ČSN 72 1210 Vápenec – Všeobecná ustanovení – Dolomit

ČSN EN 12697-1 až 43 (73 6160) Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka

ČSN 73 6160 Zkoušení asfaltových směsí

ČSN 73 6121 Stavba vozovek – Vrstvy z hutněných asfaltových směsí – Provádění a kontrola shody

ČSN 73 6161 Stanovení přilnavosti asfaltových pojiv ke kamenivu

ČSN EN 1367-1 (72 1195) Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání – Část 1: Stanovení odolnosti proti zmrazování a rozmrazování

ČSN EN 1367-3 (72 1195) Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání – Část 3: Zkouška varem pro rozpadavý čedič

ČSN EN 1097-2 (72 1194) Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva – Část 2: Metody pro stanovení odolnosti proti drcení

Citované předpisy

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS. V České republice provádí adaptaci na toto nařízení zákon č. 100/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky.

Upozornění na národní poznámky

Do normy byla k článku 4.2.1 doplněna národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN PRAGOPROJEKT, a. s., IČ 45272387, Ing. David Matoušek,
ve spolupráci s Ing. Petrem Hýzlem, Ph.D.

Technická normalizační komise: TNK 147 Navrhování a provádění vozovek a zemních těles

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Dana Bedřichová


 

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                       EN 13108-7
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                   Červen 2016

ICS 93.080.20                                                                                                         Nahrazuje EN 13108-7:2006

Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály –
Část 7: Asfaltový koberec drenážní

Bituminous mixtures – Material specifications –
Part 7: Porous Asphalt

Mélanges bitumineux – Spécifications
pour le matériau –
Partie 7: Bétons bitumineux drainant

Asphaltmischgut – Mischgutanforderungen –
Teil 7: Offenporiger Asphalt

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2016-02-27.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2016 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                      Ref. č. EN 13108-7:2016 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 8

Úvod................................................................................................................................................................................................................ 9

1......... Předmět normy.............................................................................................................................................................................. 10

2......... Citované dokumenty..................................................................................................................................................................... 10

3......... Termíny a definice, značky a zkratky......................................................................................................................................... 11

3.1...... Termíny a definice........................................................................................................................................................................ 11

3.2...... Značky a zkratky............................................................................................................................................................................ 12

4......... Požadavky na stavební materiály.............................................................................................................................................. 13

4.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 13

4.2...... Pojivo............................................................................................................................................................................................... 13

4.2.1... Obecně............................................................................................................................................................................................ 13

4.2.2... Výběr pojiva.................................................................................................................................................................................... 13

4.3...... Kamenivo........................................................................................................................................................................................ 14

4.3.1... Hrubé kamenivo............................................................................................................................................................................ 14

4.3.2... Drobné kamenivo.......................................................................................................................................................................... 14

4.3.3... Směs kameniva............................................................................................................................................................................. 14

4.3.4... Přídavný filer.................................................................................................................................................................................. 14

4.4...... R-materiál....................................................................................................................................................................................... 14

4.5...... Přísady............................................................................................................................................................................................. 14

5......... Požadavky na směs...................................................................................................................................................................... 15

5.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 15

5.2...... Složení, zrnitost a obsah pojiva.................................................................................................................................................. 15

5.2.1... Složení............................................................................................................................................................................................. 15

5.2.2... Zrnitost............................................................................................................................................................................................. 15

5.2.3... Minimální obsah pojiva................................................................................................................................................................ 16

5.3...... Vlastnosti......................................................................................................................................................................................... 17

5.3.1... Zkušební tělesa.............................................................................................................................................................................. 17

5.3.2... Drenážní schopnost...................................................................................................................................................................... 17

5.3.3... Odolnost proti trvalé deformaci.................................................................................................................................................. 18

5.3.4... Odolnost vůči působení vody...................................................................................................................................................... 21

5.3.5... Ztráta částic..................................................................................................................................................................................... 21

5.3.6... Vlastnosti v oboru nízkých teplot................................................................................................................................................ 22

5.3.7... Součinitel tření po ohlazení......................................................................................................................................................... 22

5.3.8... Obalení a homogenita.................................................................................................................................................................. 23

5.3.9... Reakce na oheň............................................................................................................................................................................. 23

5.3.10 Stékavost pojiva............................................................................................................................................................................. 23

5.3.11 Odolnost proti působení pohonných hmot pro použití na letištních plochách................................................................... 23

5.3.12 Odolnost proti působení rozmrazovacích kapalin pro použití na letištních plochách...................................................... 24

5.3.13 Afinita mezi pojivem a kamenivem pro použití na letištních plochách............................................................................... 24

5.4...... Teplota výroby asfaltové směsi.................................................................................................................................................. 24

5.5...... Nebezpečné látky.......................................................................................................................................................................... 25

5.6...... Konfliktní požadavky..................................................................................................................................................................... 25

Strana

6......... Posuzování a ověřování stálosti vlastností – AVCP................................................................................................................ 25

7......... Identifikační údaje......................................................................................................................................................................... 26

Příloha A (normativní) Výpočet penetrace nebo bodu měknutí pojiva ve směsi, do které byl použit R-materiál................... 27

A.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 27

A.2...... Výpočet penetrace pojiva v asfaltové směsi............................................................................................................................ 27

A.3...... Výpočet bodu měknutí pojiva v asfaltové směsi..................................................................................................................... 27

Příloha ZA (informativní) Vztah této evropské normy k nařízení EU o stavebních výrobcích č. 305/2011............................... 28

ZA.1... Předmět a příslušné charakteristiky........................................................................................................................................... 28

ZA.2... Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP).................................................................................................. 29

ZA.3... Stanovení úkolů AVCP................................................................................................................................................................. 29

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 13108-7:2016) vypracovala technická komise CEN/TC 227 Silniční materiály, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2016 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do března 2018.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědnými za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 13108-7:2006.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků nařízení (EU) č. 305/2011, o stavebních výrobcích (CPR).

Vztah k nařízení (EU) č. 305/2011 je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

V porovnání s EN 13108-7:2006 byly provedeny tyto změny:

a)   byly uvedeny nové vlastnosti (odolnost proti deformaci, vlastnosti v oboru nízkých teplot, součinitel tření po ohlazení);

b)   další volitelná síta pro definici čáry zrnitosti;

c)   pro několik vlastností byly uvedeny další kategorie;

d)   možnost definovat specifické podmínky v dokumentech vztažených k použití výrobku;

e)   odkaz na CPR a nová ZA příloha podle pravidel CPR.

Tato evropská norma je jednou ze souboru následujících norem:

    EN 13108-1Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály – Část 1: Asfaltový beton

    EN 13108-2Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály – Část 2: Asfaltový beton pro velmi tenké vrstvy (BBTM)

    EN 13108-3Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály – Část 3: Velmi měkká asfaltová směs

    EN 13108-4Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály – Část 4: Asfaltová směs hutněná za horka (HRA)

    EN 13108-5Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály – Část 5: Asfaltový koberec mastixový

    EN 13108-6Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály – Část 6: Litý asfalt

    EN 13108-7Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály – Část 7: Asfaltový koberec drenážní

    EN 13108-8Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály – Část 8: R-materiál

    EN 13108-9Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály – Část 9: Asfaltová směs pro ultra tenké vrstvy (AUTL)

    EN 13108-20Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály – Část 20: Zkoušky typu

    EN 13108-21Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály – Část 21: Řízení výroby

Příloha A (normativní) popisuje výpočet penetrace nebo bodu měknutí směsí obsahujících R-materiál z penetrací nebo bodů měknutí přidaného pojiva a znovuzískaného pojiva z R-materiálu.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Úvod

Cílem této evropské normy je umožnit specifikaci směsí asfaltového koberce drenážního na základě funkčních vlastností. Obecně je však v současné době dostupných k popisu směsí více empirických zkoušek. V závislosti na zkušenostech s kombinacemi požadavků v této evropské normě může být výrobci dáno více či méně stupňů volnosti.

Evropská norma zahrnuje velké množství materiálů pro různé použití, dopravu a klimatické podmínky. EN 13108-7 uvádí vlastnosti a výčty možných kategorií. Tím se přizpůsobuje silničnímu průmyslu v celé Evropě. Z tohoto
důvodu byl pro vlastnosti vybrán volitelný přístup. Tabulky uvádí kategorie, které jsou vyžadovány v celé Evropě. Číselné hodnoty v tabulkách proto nejsou vždy podřízeny pravidlům statistiky. Specifické vlastnosti a kategorie lze stanovit v dokumentech souvisících s použitím výrobku na základě podmínek použití. Kategorie stanovené v těchto dokumentech musí vzít v úvahu reprodukovatelnost zkoušky, pokud je tato udána v příslušné zkušební metodě.

Je třeba dbát na výběr pouze těch zkoušek, které jsou příslušné k použití asfaltové směsi a použití vozovky, a vyhnout se tak kombinaci potenciálně konfliktních požadavků.

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje požadavky pro směsi ze skupiny směsí asfaltového koberce drenážního používaného pro vozovky pozemních komunikací, letištní a jiné dopravní plochy. Asfaltový koberec drenážní se používá především pro obrusné vrstvy. Asfaltový koberec drenážní lze pokládat ve více než jedné vrstvě.

Směsi ze skupiny směsí asfaltového koberce drenážního jsou vyráběny s použitím horkého asfaltového pojiva. Směsi, ve kterých se používají asfaltové emulze a asfaltové materiály pocházející z recyklace na místě, nejsou v této normě zahrnuty.

Tato evropská norma obsahuje požadavky pro výběr jednotlivých materiálů. Norma je sepsána tak, aby byla používána společně s EN 13108-20 a EN 13108-21.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.