ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 93.080.20                                                                                                                                   Srpen 2017

Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály –
Část 8: R-materiál

ČSN
EN 13108- 8
ed. 2

73 6140

 

Bituminous mixtures – Material specifications –
Part 8: Reclaimed asphalt

Mélanges bitumineux – Spécifications pour le matériau –
Partie 8: Agrégats d’enrobés

Asphaltmischgut – Mischgutanforderungen –
Teil 8: Ausbauasphalt

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13108- 8:2016. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13108- 8:2016. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13108- 8 ed.2 (73 6140) z prosince 2016.

S účinností od 2018-03-30 se nahrazuje ČSN EN 13108- 8 (73 6140) z března 2008, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 13108-8:2016 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 13108-8 ed. 2 (73 6140) z prosince 2016 převzala EN 13108-8:2016 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných dokumentech

EN 932-1zavedena v ČSN EN 932-1 (72 1185) Zkoušení všeobecných vlastností kameniva – Část 1: Metody odběru vzorků

EN 933-1zavedena v ČSN EN 933-1 (72 1193) Zkoušení geometrických vlastností kameniva – Část 1: Stanovení zrnitosti – Sítový rozbor

EN 1426zavedena v ČSN EN 1426 (65 7062) Asfalty a asfaltová pojiva – Stanovení penetrace jehlou

EN 1427zavedena v ČSN EN 1427 (65 7060) Asfalty a asfaltová pojiva – Stanovení bodu měknutí – Metoda kroužek a kulička

EN 12596 zavedena v ČSN EN 12596 (65 7076) Asfalty a asfaltová pojiva – Stanovení dynamické viskozity
vakuovou kapilárou

EN 12697-1zavedena v ČSN EN 12697-1 (73 6160) Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 1: Obsah rozpustného pojiva

EN 12697-2zavedena v ČSN EN 12697-2 (73 6160) Asfaltové směsi – Zkušební metody – Část 2: Stanovení zrnitosti

EN 12697-3zavedena v ČSN EN 12697-3 (73 6160) Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 3: Znovuzískání extrahovaného pojiva – Rotační vakuové destilační zařízení

EN 12697-4zavedena v ČSN EN 12697-4 (73 6160) Asfaltové směsi – Zkušební metody – Část 4: Znovuzískání extrahovaného pojiva: Frakcionační kolona

EN 12697-42 zavedena v ČSN EN 12697-42 (73 6160) Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 42: Obsah cizorodých látek v asfaltovém recyklátu

EN 13043 zavedena v ČSN EN 13043 (72 1501) Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch

Souvisící ČSN

ČSN 73 6160 Zkoušení asfaltových směsí

ČSN EN 13108-1 ed.2 (73 6140) Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály – Část 1: Asfaltový beton

ČSN EN 13108-2 ed.2 (73 6140) Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály – Část 2: Asfaltový beton pro velmi tenké vrstvy (BBTM)

ČSN EN 13108-3 ed.2 (73 6140) Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály – Část 3: Velmi měkká asfaltová směs

ČSN EN 13108-4 ed.2 (73 6140) Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály – Část 4: Asfaltová směs hutněná za horka (HRA)

ČSN EN 13108-5 ed.2 (73 6140) Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály – Část 5: Asfaltový koberec mastixový

ČSN EN 13108-6 ed.2 (73 6140) Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály – Část 6: Litý asfalt

ČSN EN 13108-7 ed.2 (73 6140) Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály – Část 7: Asfaltový koberec drenážní

ČSN EN 13108-8 ed.2 (73 6140) Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály – Část 8: R-materiál

ČSN EN 13108-9 (73 6140) Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály – Část 9: Asfaltová směs pro ultra tenké vrstvy (AUTL)

ČSN EN 13108-20 ed.2 (73 6140) Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály – Část 20: Zkoušky typu

ČSN EN 13108-21 ed.2 (73 6140) Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály – Část 21: Řízení výroby u výrobce

Upozornění na národní poznámky

Do normy byla k článkům 3.2.1 a 4.1 doplněna národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN PRAGOPROJEKT, a. s., IČ 45272387, Ing. David Matoušek

Technická normalizační komise: TNK 147 Navrhování a provádění vozovek a zemních těles

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Dana Bedřichová


 

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                       EN 13108- 8
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                   Červen 2016

ICS 93.080.20                                                                                                         Nahrazuje EN 13108- 8:2005

Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály –
Část 8: R-materiál

Bituminous mixtures – Material specifications –
Part 8: Reclaimed asphalt

Mélanges bitumineux – Spécifications
pour le matériau à chaud –
Partie 8: Agrégats d'enrobés

Asphaltmischgut – Mischgutanforderungen –
Teil 8: Ausbauasphalt

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2016-02-27.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2016 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                      Ref. č. EN 13108-8:2016 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 7

Úvod................................................................................................................................................................................................................ 8

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 9

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 9

3......... Termíny a definice, značky a zkratky........................................................................................................................................... 9

3.1...... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 9

3.2...... Značky a zkratky............................................................................................................................................................................ 10

4......... Požadavky na zásobu/haldu R-materiálu................................................................................................................................. 11

4.1...... Cizorodé látky................................................................................................................................................................................ 11

4.2...... Pojivo............................................................................................................................................................................................... 11

4.2.1... Druh pojiva..................................................................................................................................................................................... 11

4.2.2... Vlastnosti pojiva............................................................................................................................................................................. 12

4.3...... Zrnitost kameniva a horní síto D................................................................................................................................................. 12

4.4...... Obsah pojiva.................................................................................................................................................................................. 12

4.5...... Zrnitost R-materiálu....................................................................................................................................................................... 12

5......... Popis zásoby/haldy R-materiálu................................................................................................................................................. 12

5.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 12

5.2...... Zdroj R-materiálu........................................................................................................................................................................... 13

5.3...... Druh a vlastnosti kameniva......................................................................................................................................................... 13

5.4...... Homogenita.................................................................................................................................................................................... 13

5.5...... Odběr vzorků a zkoušení............................................................................................................................................................. 13

5.5.1... Zásoba/halda R-materiálu........................................................................................................................................................... 13

5.5.2... Odběr vzorků.................................................................................................................................................................................. 13

5.5.3... Četnost zkoušení a počet vzorků (n).......................................................................................................................................... 13

5.6...... Kontrola zásoby/haldy R-materiálu............................................................................................................................................ 14

6......... Označení......................................................................................................................................................................................... 14

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 15

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 13108-8:2016) vypracovala technická komise CEN/TC 227 Silniční materiály, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2016 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do března 2018.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědnými za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 13108-8:2005.

V porovnání s EN 13108-8:2005 byly provedeny tyto změny:

a)   aktualizace z důvodu konzistence s ostatními částmi řady EN 13108 a požadavky CPR;

b)   zavedení termínu „znovuzískaná asfaltová směs“ a odlišení se od termínu zásoba/halda R-materiálu;

c)   vyloučení poznámky o kontaminovaných materiálech;

d)   nová tabulka 1 pro minimální zkušební četnosti zásoby/haldy R-materiálu;

e)   rozšíření požadavků na prokazatelnost dodané zásoby/haldy R-materiálu.

Tato evropská norma je jednou ze souboru následujících norem:

    EN 13108-1Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály – Část 1: Asfaltový beton

    EN 13108-2Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály – Část 2: Asfaltový beton pro velmi tenké vrstvy (BBTM)

    EN 13108-3Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály – Část 3: Velmi měkká asfaltová směs

    EN 13108-4Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály – Část 4: Asfaltová směs hutněná za horka (HRA)

    EN 13108-5Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály – Část 5: Asfaltový koberec mastixový

    EN 13108-6Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály – Část 6: Litý asfalt

    EN 13108-7Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály – Část 7: Asfaltový koberec drenážní

    EN 13108-8Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály – Část 8: R-materiál

    EN 13108-9Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály – Část 9: Asfaltová směs pro ultra tenké vrstvy (AUTL)

    EN 13108-20Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály – Část 20: Zkoušky typu

    EN 13108-21Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály – Část 21: Řízení výroby u výrobce

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Úvod

Použití recyklace ve výrobě asfaltových směsí vyžaduje specifikovat R-materiál jako stavební materiál způsobem obdobným jako u kameniva a asfaltových pojiv. Ve výrobkových normách EN 13108-1 až EN 13108-7 a EN 13108-9 je užití R-materiálu povoleno při splnění požadavků, které se vztahují k jeho procentuálnímu přidanému množství.

Znovuzískaná asfaltová směs zahrnuje asfaltové směsi získané odfrézováním asfaltových vrstev, vybouráním desek (ker) z vrstev pozemních komunikací, dopravních a jiných ploch, jakož i asfaltové směsi z neshodné nebo nadbytečné výroby.

Zpracování znovuzískané asfaltové směsi vede k získání R-materiálu, který je vhodný a připravený k použití jako stavební materiál pro asfaltovou směs po jeho odzkoušení, posouzení a klasifikaci podle této normy. R-materiál (RA) lze použít jako stavební materiál pro asfaltové směsi vyrobené na obalovně asfaltových směsí v souladu se specifikacemi pro takové směsi.

Tato evropská norma obsahuje požadavky na R-materiál z hlediska vlastností pojiva a kameniva a cizorodých látek, které platí ve všech případech použití R-materiálu. Kromě toho tato evropská norma uvádí, které vlastnosti R-materiálu a jeho složek musí být deklarovány a zdokumentovány, pokud je nezbytný popis vstupní suroviny.

Jelikož jsou požadavky na asfaltové směsi shodné pro směsi s obsahem R-materiálu i bez něho, je důležitý soubor vlastností R-materiálu. Pro stanovení kvality výrobku, tj. nové asfaltové směsi, do které má být R-materiál přimíchán, jsou podstatné zrnitost a vlastnosti kameniva, obsah pojiva, vlastnosti pojiva, jakož i obsah cizorodých látek přítomných v R-materiálu. Úroveň homogenity R-materiálu určuje jeho maximální množství, které lze v praxi použít.

Velikost zrn asfaltové směsi v R-materiálu, která může mít podobu od velkých kusů po jemnozrnný odfrézovaný materiál, je důležitá pouze pro zpracování R-materiálu do nově vyráběné asfaltové směsi.

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje požadavky na klasifikaci a popis R-materiálu jako jedné ze složek asfaltových směsí. Nejedná se o normu pro posouzení shody.

Tato evropská norma specifikuje pouze R-materiál s asfaltovými pojivy, jako je: silniční asfalt, modifikovaný asfalt nebo tvrdý silniční asfalt. R-materiál kontaminovaný černouhelným dehtem nebo dalšími přísadami či složkami překračujícími meze pro nebezpečné látky není pokryt touto normou a musí být posouzen národními předpisy, které se vztahují k bezpečnosti, zdraví a ochraně životního prostředí v daném členském státě.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.