ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.060.40                                                                                                                                  Duben 2017

Volně stojící komíny –
Část 6: Ocelové vložky – Navrhování a provádění

ČSN
EN 13084 -6

73 4220

 

Free-standing chimneys –
Part 6: Steel liners – Design and execution

Cheminées autoportantes –
Partie 6: Parois intérieures en acier – Conception et mise en œuvre

Freistehende Schornsteine –
Teil 6: Innenrohre aus Stahl – Bemessung und Ausführung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13084 -6:2015. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13084 -6:2015. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13084 -6 (73 4220) z května 2016.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 13084-6:2015 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 13084-6 z května 2016 převzala EN 13084-6:2015 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Změny oproti předchozí normě jsou uvedeny v evropské předmluvě.

Informace o citovaných dokumentech

EN 1443 zavedena v ČSN EN 1443 (73 4200) Komíny – Všeobecné požadavky

EN 1856-1 zavedena v ČSN EN 1856-1 (73 4240) Komíny – Požadavky na kovové komíny – Část 1: Systémové komíny

EN 1856-2 zavedena v ČSN EN 1856-2 (73 4240) Komíny – Požadavky na kovové komíny – Část 2: Kovové vložky a kouřovody

EN 1859:2009+A1:2013 zavedena v ČSN EN 1859:2010+A1:2013 (73 4204) Komíny – Kovové komíny – Zkušební metody

EN 1991-1-4:2005 zavedena v ČSN EN 1991-1-4:2007 (73 0035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-4: Obecná zatížení – Zatížení větrem

EN 1993-1-6 zavedena v ČSN EN 1993-1-6 (73 1401) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-6: Pevnost a stabilita skořepinových konstrukcí

EN 1993-3-2:2006 zavedena v ČSN EN 1993-3-2:2008 (73 1432) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 3-2: Stožáry a komíny – Komíny

EN 10028 (soubor) zavedena v ČSN EN 10028 (42 0937) Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely

EN 10088 (soubor) zavedena v ČSN EN 10088 (42 0927) Korozivzdorné oceli

EN 10095 zavedena v ČSN EN 10095 (42 0946) Oceli a niklové slitiny žáruvzdorné

EN 13084-1:2007 zavedena v ČSN EN 13084-1:2007 (73 4220) Volně stojící komíny – Část 1: Všeobecné
požadavky

EN 13084-7:2012 zavedena v ČSN EN 13084-7:2013 (73 4220) Volně stojící komíny – Část 7: Specifikace válcových ocelových dílů pro jednovrstvé ocelové komíny a ocelové vložky

EN 62305-1 zavedena v ČSN EN 62305-1 (34 1390) Ochrana před bleskem – Část 1: Obecné principy

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 13920 (05 0205) Svařování – Všeobecné tolerance svařovaných konstrukcí – Délkové a úhlové rozměry – Tvar a poloha

Vypracování normy

Zpracovatel: PAVUS, a. s., Centrum technické normalizace pro požární ochranu, IČ 60193174, Ing. Jaroslav Dufek

Technická normalizační komise: TNK 105 Komíny

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Dana Bedřichová

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                       EN 13084 -6
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                   Listopad 2015

ICS 91.060.40                                                                                                         Nahrazuje EN 13084-6:2004

Volně stojící komíny –
Část 6: Ocelové vložky – Navrhování a provádění

Free-standing chimneys –
Part 6: Steel liners – Design and execution

Cheminées autoportantes –
Partie 6: Parois intérieures en acier – Conception
et mise en œuvre

Freistehende Schornsteine –
Teil 6: Innenrohre aus Stahl – Bemessung
und Ausführung

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2015-09-20.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2015 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                      Ref. č. EN 13084 -6:2015 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 5

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 6

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 6

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 7

4......... Materiál.............................................................................................................................................................................................. 7

4.1...... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 7

4.2...... Oceli................................................................................................................................................................................................... 7

5......... Obecné požadavky pro navrhování............................................................................................................................................. 8

5.1...... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 8

5.2...... Vložka................................................................................................................................................................................................ 8

5.3...... Detaily vložky.................................................................................................................................................................................... 8

5.3.1... Podpory a/nebo vodítka.................................................................................................................................................................. 8

5.3.2... Otvory................................................................................................................................................................................................. 8

5.3.3... Odvodňovací systém....................................................................................................................................................................... 8

5.3.4... Těsnění, těsnící šňůry a těsnící tmely.......................................................................................................................................... 9

5.3.5... Dilatační spáry.................................................................................................................................................................................. 9

5.3.6... Komínová hlava............................................................................................................................................................................... 9

5.3.7... Izolace................................................................................................................................................................................................ 9

5.3.8... Obklad................................................................................................................................................................................................ 9

5.3.9... Vnitřní ochranné vrstvy................................................................................................................................................................... 9

5.3.10 Ochrana před bleskem................................................................................................................................................................... 9

5.4...... Plynotěsnost..................................................................................................................................................................................... 9

5.5...... Teplotní třídy................................................................................................................................................................................... 10

6......... Konstrukční návrh.......................................................................................................................................................................... 10

6.1...... Zatížení............................................................................................................................................................................................ 10

6.1.1... Obecně............................................................................................................................................................................................ 10

6.1.2... Stálé zatížení.................................................................................................................................................................................. 10

6.1.3... Zatížení větrem.............................................................................................................................................................................. 10

6.1.4... Zatížení teplotou............................................................................................................................................................................ 11

6.1.5... Vnitřní tlak v návrhových podmínkách....................................................................................................................................... 12

6.2...... Ověření............................................................................................................................................................................................ 12

6.2.1... Obecně............................................................................................................................................................................................ 12

6.2.2... Fyzikální vlastnosti........................................................................................................................................................................ 12

6.3...... Otvory ve složce............................................................................................................................................................................. 12

7......... Konstrukce...................................................................................................................................................................................... 13

7.1...... Tolerance........................................................................................................................................................................................ 13

7.2...... Ochrana povrchu proti chemickému napadení....................................................................................................................... 13

Příloha A (informativní) Výpočtová metoda pro spaliny různých teplot.......................................................................................... 14

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 16

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 13084-6:2015) vypracovala technická komise CEN/TC 297 Volně stojící průmyslové komíny, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2016 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do května 2016.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 13084-6:2004.

Tato evropská norma je nedílnou součástí následujícího souboru norem:

    EN 13084-1 Volně stojící průmyslové komíny – Část 1: Všeobecné požadavky

    EN 13084-2 Volně stojící komíny – Část 2: Betonové komíny

    EN 13084-4 Volně stojící komíny – Část 4: Zděné vložky – Navrhování a provádění

    EN 13084-5 Volně stojící komíny – Část 5: Materiál pro zděné vložky – Specifikace výrobků

    EN 13084-6 Volně stojící komíny – Část 6: Ocelové vložky – Navrhování a provádění

    EN 13084-7 Volně stojící komíny – Část 7: Volně stojící komíny – Část 7: Specifikace válcových ocelových dílů pro jednovrstvé ocelové komíny a ocelové vložky

    EN 13084-8Volně stojící průmyslové komíny – Část 8: Navrhování a provádění sloupových konstrukcí nesoucích komínové průduchy

    EN 1993-3-2 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 3-2: Stožáry a komíny – Komíny

Hlavní změny provedené v této verzi v porovnání s předchozí verzí jsou následující:

a)  byly aktualizovány veškeré citované dokumenty;

b)  odkaz v 6.1.3 byl opraven na EN 1991-1-1-4:2005, 7.2.9.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato norma určuje speciální požadavky a provozní kritéria pro návrh ocelových vložkových systémů pro volně stojící komíny. Norma specifikuje požadavky na válcové ocelové vložky popsané normou EN 13084-1.

Tento dokument zahrnuje navrhování následujících tří základních typů vložek umístěných v nosné konstrukci:

a)   samonosná vložka;

b)   dělená vložka;

c)   zavěšená vložka.

Kromě toho se tato norma vztahuje i na jednovrstvé komíny, jejichž povrch je v kontaktu se spalinami.

Vložky, konstruované z prefabrikovaných kovových dílů podle EN 1856-1 a EN 1856-2, se provádějí jako samonosné vložky s přídavnými kotevními podporami a vodítky, definovanými podle tohoto dokumentu.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.