ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 93.020 Prosinec 2016

Provádění speciálních geotechnických prací – Podzemní stěny

ČSN
EN 1538+A1

73 1061

 

Execution of special geotechnical works – Diaphragm walls

Exécution de travaux géotechniques spéciaux – Parois moulées

Ausführung von Arbeiten im Spezialtiefbau – Schlitzwände

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1538:2010+A1:2015. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1538:2010+A1:2015. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1538+A1 (73 1061) z prosince 2015.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 1538:2010+A1:2015 do soustavy ČSN. Zatímco ČSN EN 1538+A1 (73 1061) z prosince 2015 převzala EN 1538:2010+A1:2015 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 z dubna 2015. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami ! ". Vypuštěný text je zobrazen takto „!vypuštěný text"“, opravený nebo nový text je zobrazen vloženým textem mezi obě značky.

Proti ČSN EN 1538:2010 došlo k úpravám požadavků pro provádění pažicích a těsnicích podzemních stěn na staveništi v návaznosti na nové poznatky z praxe.

Informace o citovaných dokumentech

!vypuštěný text"

!EN 206:2013 zavedena v ČSN EN 206:2014 (73 2403) Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda"

EN 791 zavedena v ČSN EN 791+A1 (27 7991) Vrtné soupravy – Bezpečnost

!vypuštěný text"

EN 1990 zavedena v ČSN EN 1990 (73 0002) Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí

EN 1991 (soubor) zaveden v ČSN EN 1991 (soubor) (73 0035) Zatížení konstrukcí

EN 1992 (soubor) zaveden v ČSN EN 1992 (soubor) (73 1201) Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí

EN 1997-1 zavedena v ČSN EN 1997-1 (73 0000) Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 1: Obecná pravidla

EN 1997-2 zavedena v ČSN EN 1997-2 (73 0000) Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 2: Průzkum a zkoušení základové půdy

EN 1998 (soubor) zaveden v ČSN EN 1998 (soubor) (73 0036) Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení

EN 10025-2 zavedena v ČSN EN 10025-2 (42 0904) Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí – Část 2: Technické dodací podmínky pro nelegované konstrukční oceli

EN 10080 zavedena v ČSN EN 10080 (42 1039) Ocel pro výztuž do betonu – Svařitelná betonářská ocel – Všeobecně

EN 10210 (soubor) zaveden v ČSN EN 10210 (soubor) (42 1051) Duté profily tvářené za tepla z nelegovaných a jemnozrnných konstrukčních ocelí

EN 10219 (soubor) zaveden v ČSN EN 10219 (soubor) (42 1052) Svařované duté profily z konstrukčních nelegovaných a jemnozrnných ocelí, tvářené za studena

EN 10248 (soubor) zaveden v ČSN EN 10248 (soubor) (42 1066) Štětovnice válcované za tepla z nelegovaných ocelí

EN 10249 (soubor) zaveden v ČSN EN 10249 (soubor) (42 1067) Štětovnice tvářené za studena z nelegovaných ocelí

!vypuštěný text"

EN 13670 zavedena v ČSN EN 13670 (73 2400) Provádění betonových konstrukcí

Souvisící ČSN

ČSN EN 1536+A1 (73 1031) Provádění speciálních geotechnických prací – Vrtané piloty

ČSN EN ISO 13500 (45 1400) Naftový a plynárenský průmysl – Materiály k vrtným výplachům – Specifikace a zkoušky

Upozornění na národní poznámky

K článku 3.12 je vložena informativní národní poznámka o aktualizaci termínu v závislosti na upřesňování terminologie betonáže. V tomto smyslu byl tento aktualizovaný termín použit rovněž v celém textu normy. Další národní poznámka byla vložena k článku 7.5.2.5.

Vypracování normy

Zpracovatel: ARCADIS Geotechnika, a.s., IČ 48135283, Ing. Vítězslav Herle, ve spolupráci s Ing. Jindřichem Řičicou

Technická normalizační komise: TNK 41 Geotechnika

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Radek Špaček


 

EVROPSKÁ NORMA EN 1538:2010+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM Červen 2015

ICS 93.020 Nahrazuje EN 1538:2010

Provádění speciálních geotechnických prací – Podzemní stěny

Execution of special geotechnical works – Diaphragm walls

Exécution de travaux géotechniques spéciaux – Parois moulées

Ausführung von Arbeiten im Spezialtiefbau – Schlitzwände

Tato evropská norma byla schválena CEN 2010-07-02 a obsahuje změnu 1 schválenou CEN 2015-04-17.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

[image]

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2015 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 1538:2010+A1:2015 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Obsah

Strana

Evropská předmluva 9

1 Předmět normy 10

2 Citované dokumenty 11

3 Termíny a definice 12

4 Technické podklady pro provádění prací 15

4.1 Obecně 15

4.2 Zvláštní údaje 15

5 Geotechnický průzkum 16

5.1 Obecně 16

5.2 Specifické požadavky 16

6 Stavební hmoty a výrobky 17

6.1 Výchozí materiály 17

6.1.1 Obecně 17

6.1.2 Bentonit 17

6.1.3 Polymery 17

6.1.4 Cement 18

6.1.5 Kamenivo 18

6.1.6 Voda 18

6.1.7 Příměsi 18

6.1.8 Přísady 18

6.2 Pažicí kapaliny 18

6.2.1 Bentonitové suspenze 18

6.2.2 Roztoky polymerů 20

6.2.3 Čerstvé samotvrdnoucí suspenze 20

6.3 Beton 20

6.3.1 Obecně 20

6.3.2 Kamenivo 21

6.3.3 Obsah cementu 21

6.3.4 Vodní součinitel 21

6.3.5 Přísady 21

6.3.6 Čerstvý beton 21

6.3.7 Odběr vzorků a zkoušení na staveništi 21

6.4 Plastický beton 22

6.5 Samotvrdnoucí suspenze 22

6.6 Výztuž 22

6.7 Dodatečně vkládané prvky 23

7 Pokyny pro návrh 23

7.1 Obecně 23

7.2 Stabilita lamely 24

7.2.1 Obecné předpoklady 24

7.2.2 Obecné zásady návrhu 24

7.2.3 Srovnatelná zkušenost 24

Strana

7.2.4 Kritéria stability 24

7.2.5 Zkušební těžba 25

7.3 Zavázání do skalního podloží 25

7.4 Prefabrikované betonové panely 25

7.5 Armokoše 26

7.5.1 Obecně 26

7.5.2 Principy návrhu 26

7.5.3 Svislá výztuž 26

7.5.4 Vodorovná výztuž 27

7.5.5 Dělené armokoše a spáry 27

7.6 Výklenky a prostupy 27

7.7 Minimální a nominální krytí výztuže 27

8 Provádění 28

8.1 Výrobní fáze 28

8.2 Výrobní tolerance 29

8.2.1 Lamela 29

8.2.2 Pažicí stěny 29

8.2.3 Těsnicí stěny 29

8.2.4 Armokoš 29

8.3 Přípravné práce 29

8.3.1 Pracovní plošina 29

8.3.2 Vodicí zídky 30

8.4 Těžba 30

8.4.1 Zabezpečení stěn rýhy 30

8.4.2 Postup těžby 31

8.4.3 Ztráta pažicí kapaliny 31

8.5 Čištění rýhy 31

8.6 Vytvoření dělicích spár 31

8.7 Vkládání výztuže nebo jiných prvků 31

8.8 Betonáž a úprava horní úrovně lamely 32

8.8.1 Obecně 32

8.8.2 Betonáž do sucha 32

8.8.3 Betonáž pod pažicí kapalinou 32

8.8.4 Ztráta ponoru licí roury 33

8.8.5 Odbourání 34

9 Dohled, zkoušení a monitoring 34

10 Protokoly 35

11 Specifické požadavky 35

Příloha A (informativní) Vysvětlivky 37

Příloha B (informativní) Harmonogram kontrol během provádění 39

Příloha C (informativní) Vzorový formulář protokolu o betonáži podzemních stěn 45

Příloha D (informativní) Stupeň závaznosti jednotlivých ustanovení 46

Bibliografie 50

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 1538:2010+A1:2015) vypracovala technická komise CEN/TC 288 Provádění speciálních geotechnických prací, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2015 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do prosince 2015.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 1538:2010.

Tento dokument obsahuje změnu A1 schválenou CEN 2015-04-17.

Začátek a konec textu vloženého nebo upraveného změnou jsou vyznačeny značkami !".

Předmětem práce TC 288 je normalizace provádění geotechnických prací (včetně zkušebních a kontrolních metod) a požadovaných materiálových vlastností. Předmětem práce, kterou byla pověřena pracovní skupina WG15 byla revize EN 1538:2000, která se zabývá jak pažicími tak i těsnicími podzemními stěnami. Tato norma se netýká provádění elementů podzemních stěn, které je pokryto EN 1536 Provádění speciálních geotechnických prací – Vrtané piloty.

Návrh, projektování a provádění pažicích a těsnicích podzemních stěn vyžaduje zkušenost a znalost v tomto specializovaném oboru. Jejich provádění vyžaduje zkušený a kvalifikovaný personál a tato norma nemůže nahradit zkušenost specializovaného zhotovitele.

Tento dokument byl připraven v souladu s EN 1997-1 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 1: Obecná pravidla a EN 1997-2 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 2: Průzkum a zkoušení základové půdy. Norma rozvádí navrhování pouze v nezbytných případech (např. podrobnosti výztuže), ale plně pokrývá požadavky na výstavbu a dohled.

!Tato změna si vyžádala uvedení do souladu normu EN 1538:2010 s normou EN 206:2013 Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda. Norma EN 206:2013 byla revidována, aby obsahovala také specifické požadavky na beton pro speciální geotechnické práce, čímž se stala nadbytečná ustanovení v EN 1538 (např. články 6.1, 6.3 a 8.8).

Na plný soulad s EN 13670 Provádění betonových konstrukcí se však stále čeká. Norma EN 1538:2010+A1:2015 proto stále obsahuje zvláštní požadavky pro vrtané piloty jakožto betonové konstrukce, jako jsou detaily vyztužování, ukládání betonu a dohled nad procesem betonáže, které jsou doplňujícími ustanoveními normy EN 13670.

Kromě toho byly v tomto znění normy provedeny některé ediční opravy."

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

 


1 Předmět normy

Tato evropská norma ustanovuje obecné zásady pro provádění podzemních stěn a to jak pažicích tak i těsnicích.

POZNÁMKA 1 Tato norma se týká pouze stavebních konstrukcí zhotovených v rýze, vytěžené s podporou suspenze nebo za suchých podmínek, kde zemina je odstraněna a nahrazena betonem nebo samotvrdnoucí suspenzí a s tloušťkou stěny
B ³ 40 cm.

POZNÁMKA 2 Podzemní stěny mohou být trvalými nebo dočasnými stavebními konstrukcemi.

POZNÁMKA 3 Pojednány jsou následující typy stavebních konstrukcí:

a) Pažicí stěny: obvykle se zřizují k zapažení bočních stěn výkopů v základové půdě. Zahrnují:

1) monolitické betonové podzemní stěny;

2) prefabrikované betonové podzemní stěny;

3) podzemní stěny z vyztužené samotvrdnoucí suspenze.

b) Těsnicí podzemní stěny: obvykle se zřizují k zamezení pohybu čisté nebo znečistěné podzemní vody nebo jiných kontaminantů v podloží. Zahrnují:

1) podzemní stěny ze samotvrdnoucí suspenze (případně s těsnicími fóliemi nebo se štětovnicemi);

2) podzemní stěny z plastického betonu.

POZNÁMKA 4 Stěny vytvořené z mělkých vertikálních rýh (typicky výkopy s poměrem hloubky k tloušťce D/B < 5 nebo D < 5 m) nespadají pod tuto normu.

[image]

Legenda

1 tloušťka stěny (B) 7 vodicí zídky

2 vodorovná délka armokoše 8 konečná úroveň čistého betonu

3 šířka armokoše 9 vertikální délka armokoše

4 délka lamely 10 armokoš

5 !úroveň pracovní plošiny" 11 hloubka těžby (D)

6 úroveň betonáže 12 konkávní část zakřivených spár

Obrázek 1 – Geometrie lamely

[image]

Legenda

P primární

S sekundární

1 počáteční

2 mezilehlý

3 zavírací

Obrázek 2 – Schematické příklady různých typů lamel a spár (půdorys)

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.