ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.080.01 Červenec 2016

Obecné zásady spolehlivosti konstrukcí

ČSN
ISO 2394

73 0031

 

General principles on reliability for structures

Principes généraux de la fiabilité des constructions

Tato norma přejímá anglickou verzi mezinárodní normy ISO 2394:2015. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the International Standard ISO 2394:2015. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 2394 (73 0031) z října 2003.

Anotace obsahu

Tato mezinárodní norma poskytuje základy rozhodování o spolehlivosti a rizikách navrhovaných a hodnocených konstrukcí pro účely normotvorné i pro specifické projekty.

Zásady uvedené v této mezinárodní normě platí pro většinu budov, infrastrukturu a inženýrské stavby, bez ohledu na jejich účel užívání nebo použitý materiál. Ve speciálních případech potenciálně extrémních důsledků poškození konstrukce (např. u jaderných elektráren nebo vrtných plošin) se při aplikaci této mezinárodní normy vyžadují specifické úpravy a řešení konstrukčních detailů.

Účelem této mezinárodní normy je poskytovat podklady technickým komisím, které zodpovídají za tvorbu mezinárodních norem, národních norem nebo prováděcích předpisů s ohledem na daný záměr a v kontextu dané krajiny.

Tato mezinárodní norma popisuje, jak lze uvážením zásad rizik a spolehlivosti podpořit rozhodování při navrhování a hodnocení konstrukcí a systémů během jejich cyklu životnosti. Uplatňují se tři různé, ale související úrovně přístupu, a to hodnocení rizik, spolehlivostní metody a polopravděpodobnostní přístup.

Obecné zásady lze použít pro navrhování celých staveb (budov, mostů, průmyslových staveb, atd.), jednotlivých konstrukčních prvků a spojů, ze kterých se tvoří konstrukce a základy. Zásady této mezinárodní normy lze použít i na jednotlivé po sobě jdoucí etapy výstavby, pro manipulaci s konstrukčními prvky, na jejich montáž a všechny práce na staveništi, stejně jako na užívání konstrukcí během jejich cyklu životnosti, včetně údržby a obnovy, a případné odstranění.

Riziko a spolehlivost umožňují zohlednit a popsat zatížení, odezvu konstrukce, trvanlivost, vlastnosti během cyklu životnosti, následky, pravidla navrhování, řemeslnou zručnost, postupy řízení kvality, a národní požadavky, které všechny vzájemně souvisí.

Používání této mezinárodní normy vyžaduje znalosti nad rámec jednotlivých článků a příloh. Je na zodpovědnosti uživatele, že tyto znalosti má a využívá.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Hlavní změny proti předchozímu vydání normy jsou uvedeny v předmluvě mezinárodní normy.

Souvisící ČSN

ČSN EN 1990:2004 (73 0002) Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí

ČSN ISO 13822:2014 (73 0038) Zásady navrhování konstrukcí – Hodnocení existujících konstrukcí

ČSN EN ISO 19902 (45 0027) Naftový a plynárenský průmysl – Upevněné ocelové příbřežní konstrukce

Vypracování normy

Zpracovatel: ČVUT v Praze, Kloknerův ústav, IČ 68407700, doc. Ing. Jana Marková, Ph.D

Technická normalizační komise: TNK 38 Spolehlivost stavebních konstrukcí

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Ilona Bařinová

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.