ČESKOSLOVENSKÁ NORMA

MDT 624.011.1

Září 1993

DŘEVĚNÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCE
Provádění

ČSN 73 2810


 

 

 

Timber structures; construction

Ouvrages en bois; construction

Holzbauwerke; Ausführung

 

Články 3.2h), 3.5 a 6.2 této normy jsou podle § 3 zákona č.142/1991 Sb., o československých technických normách závazné v rozsahu působnosti Českého úřadu bezpečnosti práce na základě jeho požadavku.

Články 3.8, 5.2.1, 5.3.3, 5.5, 6.3.7 a 7.1 této normy jsou podle § 3 zákona č.142/1991 Sb., o československých technických normách závazné v rozsahu působnosti Slovenského úřadu bezpečnosti práce na základě jeho požadavku.

 

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

2

1

Předmět normy

4

2

Termíny a definice

4

3

Všeobecně

5

4

Materiály

5

4.1

Všeobecné požadavky

5

4.2

Dřevo a materiály na bázi dřeva

6

4.3

Mechanické spojovací prostředky

6

4.4

Ocelové konstrukční části

6

4.5

Ochranné prostředky

6

5

Předpisy pro výrobu

6

5.1

Všeobecné požadavky

6

5.2

Provádění spojů

6

5.2.1

Všeobecné zásady

7

5.2.2

Hřebíkové spoje

7

5.2.3

Spoje s vruty do dřeva

7

5.2.4

Svorníkové a kolíkové spoje

8

5.2.5

Hmoždíkové spoje

8

5.2.6

Spoje s ocelovými styčníkovými deskami s prolisovanými trny

9

5.2.7

Tesařské spoje

9

5.3

Dílenské (předmontážní) sestavení dílců

9

5.4

Ochrana

9

5.5

Přeprava

10

6

Montáž

10

6.1

Skladování na staveništi

10

6.2

Technologický postup montáže

10

6.3

Montáž na staveništi

10

6.4

Střešní bednění

11

7

Kontrola a udržování

11

 

Ó Federální úřad pro normalizaci a měření
32694


Strana 2

Předmluva

 

Citované normy

 

ČSN 01 3487  Výkresy stavebních konštrukcií. Výkresy drevených stavebných konštrukcií

ČSN 02 1301  Hrubé šrouby se šestihrannou hlavou

ČSN 02 1727  Podložky pro dřevěné konstrukce

ČSN 02 1810  Skrutky do dreva (vruty) so šesťhrannou hlavou

ČSN 02 1812  Skrutky do dreva (vruty) s pologuľatou hlavou

ČSN 02 1814  Skrutky do dreva (vruty) so zapustenou hlavou

ČSN 02 1815  Skrutky do dreva (vruty) so zapustenou šošovkovitou hlavou

ČSN 02 2825  Stavebné klince so zapustenou hlavou mriežkovanou

ČSN 27 0140  6.část. Jeřáby a zdvihadla. Projektování a konstruování. Bezpečnostní zařízení a vybavení

ČSN 27 0143  Zdvihací zařízení. Provoz, údržba a opravy

ČSN 27 0144  Zdvihací zařízení. Prostředky pro vázání, zavěšení a uchopení břemen

ČSN 27 0502  Silniční výložkové jeřáby

ČSN 49 0600  1.časť. Ochrana dreva. Základné ustanovenia. Chemická ochrana

ČSN 49 0630  Povrchová ochrana dřevěných konstrukcí proti ohni

ČSN 49 1016  Řezivo. Způsoby stanovení vlhkosti

ČSN 49 1531  Drevo na stavebné konštrukcie

ČSN 49 2420  Vodovzdorné preglejky pre stavebníctvo

ČSN 49 2421  Vodovzdorné preglejky pre všeobecné použitie

ČSN 49 2612  Aglomerované desky. Vláknité desky pro všeobecné použití. Technické požiadavky

ČSN 49 2614  Desky z aglomerovaného dřeva a podobných lignocelulózových hmot. Dřevotřískové desky. Technické požadavky

ČSN 73 0823  Požárně technické vlastnosti hmot. Stupeň hořlavosti stavebních hmot

ČSN 73 1701  Navrhovanie drevených stavebných konštrukcií

ČSN 73 2030  Zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí. Společná ustanovení

ČSN 73 2052  Výroba lepených dřevěných prvků

ČSN 73 8110  Lešení. Společná ustanovení

 

Další souvisící normy

 

ČSN 01 3483  Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy kovových konstrukcí

ČSN 02 1729  Podložky pro konstrukce z tvrdého dřeva

ČSN 02 2800  Klince a podobné súčiastky. Prehľad. Hřebíky a podobné součástky. Přehled

ČSN 41 0216  Ocel 10 216

ČSN 41 0370  Ocel 10 370

ČSN 42 5340  Pásy a pruhy z ocelí tříd 10 a 11 válcované za tepla. Rozměry

ČSN 42 5541  Tyče průřezu rovnoramenného L z konstrukčních ocelí válcované za tepla. Rozměry

ČSN 42 5545  Tyče průřezu nerovnoramenného L z konstrukčních ocelí válovaných za tepla. Rozměry

ČSN 49 0231  Přídavky na opracování řeziva a přířezů


Strana 3

ČSN 49 0600  Ochrana dreva. Základné ustanovenia

ČSN 49 1011  Neopracované řezivo. Jehličnaté řezivo. Technické požadavky

ČSN 49 1012  Listnaté rezivo. Technické požiadavky

ČSN 49 1109  Přídavky na sesýchání řeziva jehličnatých dřevin

ČSN 49 1503  Neopracované přířezy řeziva

ČSN 49 2404  Preglejované dosky. Rozmery

ČSN 49 2624  Desky z aglomerovaného dřeva a podobných lignocelulózových hmot. Vláknité desky. Rozměry

ČSN 49 2625  Třískové desky. Rozměry

ČSN 49 6100  Dřevozpracující zařízení. Požadavky bezpečnosti na konstrukci strojů a zařízení. Společná ustanovení

ČSN 73 0005  Modulová koordinace rozměrů ve výstavbě. Základní ustanovení (eqv ISO 1006-83,eqv ISO 1040-83)

ČSN 73 0212  Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Kontrola přesnosti

ČSN 73 0225  Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Funkční odchylky pozemních staveb

ČSN 73 0280  Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Kontrola přesnosti rozměrů a tvaru stavebních dílců

ČSN 73 0540  Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a budov. Názvosloví. Požadavky a kritéria

ČSN 73 0821  Požární odolnost stavebních konstrukcí

ČSN 73 1901  Navrhování střech

ČSN 73 3150  Tesařské práce stavební

ČSN 73 8105  Dřevěná lešení

ČSN 73 8106  Ochranné a záchytné konstrukce

ČSN 83 2611  Pracovní ochrana. Bezpečnostní postroje a pásy

 

Souvisící právní a jiné předpisy

 

Zákon č.513/1991 Sb., obchodní zákoník

Vyhláška č.83/1976 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu ve znění vyhlášky č.45/1979 Sb.

Vyhláška č.86/1976 Sb., o osvědčování vhodnosti výrobků pro stavební části staveb

Zákon č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební úřád) stavební zákon

Směrnice ministerstva zdravotnictví ČSR č.58/1981 Sb. Hygienické předpisy, o zásadních hygienických požadavcích o nejvyšších přípustných koncentracích nejzávažnějších škodlivin v ovzduší a o hodnocení stupně jeho znečištění, reg. v částce 14/1981 Sb.

Úprava ministerstva zdravotnictví SSR - hlavního hygienika slovenskej republiky č. Z - 4546/1980 - B/ S - 04 o zásadných hygienických požiadavkách pri určování najvyššie prípustných koncentrácií najzávaznejších škodlivín vo voľnom ovzduší a hodnotení stupňa znečistenia, reg. v čiastke 18/1981 Zb.

Zákon ČNR č.20/1987 o státní památkové péči

Zákon SNR č.27/1987 o štátnej pamiatkovej starostlivosti

Vyhláška SK VITR č.43/1990 Sb., o projektové přípravě staveb

Vyhláška ČÚBP č.48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ve znění vyhlášky č.324/1990 a vyhlášky č.207/1991 Sb.

Vyhláška SÚBP a SBÚ č.374/1990 Zb., o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach

Zákon č.84/1987 Sb., - úplné znění zákona o státním zkušebnictví ve znění zákona č.194/1988 Sb., o působnosti federálních ústředních orgánů státní správy


Strana 4

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

 

Eurocode 5 Timber structures (Eurokód 5 Dřevěné konstrukce). Návrh z r. 1987

BS 5268: Part 2; 1984 Structural use of timber. Part 2. Code of practice for permissible stress design, materials and workmanship (Konstrukční použití dřeva. Část 2. Norma pro navrhování podle dovolených namáhání, materiály a provádění)

DIN 1052 Teil 1 (1988) Holzbauwerke. Berechnung und Ausführung (Dřevěné konstrukce. Výpočet a provádění)

ÖNORM B 4100/Teil 2 (1978) Holztragwerke(Dřevěné konstrukce)

 

Nahrazení předchozích norem

Tato norma nahrazuje ČSN 73 2810 z 11. 7. 1963.

 

Zněny proti předchozí normě

 

V porovnání s ČSN 73 2810 z 11. 7. 1963 byla norma revidována s přihlédnutím k změnám souvisících čs. norem a k připravovaným evropským předpisům pro dřevěné konstrukce. Jsou doplněny definice hlavních pojmů, předpisy pro provádění spojů s ocelovými styčníkovými deskami s prolisovanými trny, ustanovení pro dílenské  (předmontážní)  sestavení  dílců  dřevěné  konstrukce  aj.  Byla  vypuštěna  ustanovení,  která  byla nahražena jinými technickými normami (např. některá ustanovení o materiálech a ochraně dřevěných konstrukcí).

Ustanovení pro výrobu, montáž a kontrolu jsou upravena a doplněna.

 

Deskriptory podle Tezauru ISO ROOT

Kód deskriptoru/znění deskriptoru:RIB.E/dřevěné stavební konstrukce, ZKH/výroba, PMC/montáž, AF/ kontrola, YUB/údržba

 

Vypracování normy

 

Zpracovatel: Vysoká škola zemědělská Brno, lesnická fakulta, IČO 216348. Dřevařské výzkumné pracoviště Zlín, Ing. Bohumil Koželouh, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 34 Dřevěné konstrukce

Pracovník Federálního úřadu pro normalizaci a měření: Ing. Irena Pavlíčková

 

1 Předmět normy

 

Tato norma stanovuje požadavky pro výrobu, montáž, kontrolu a údržbu dřevěných stavebních konstrukcí, pro jejichž navrhování platí ČSN 73 1701.

Ustanovení této normy lze přiměřeně použíti pro konstrukce kombinované z materiálů na bázi dřeva a nedřevěných materiálů.

Pro výrobu lepených dřevěných prvků na stavební konstrukce platí ČSN 73 2052.

 -- Vynechaný text --