ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 624.131.52

Schválena 16.11.1990

ZEMNÍ TLAK
NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE

ČSN 73 0037


 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Earth pressure acting on structures

 

Tato norma platí pro stanovení zemního tlaku na všechny druhy stavebních konstrukcí, pokud pro ně nejsou vydány zvláštní předpisy.

Norma navazuje na ČSN 73 0031.

Norma neplatí pro stanovení zemního tlaku na konstrukce ražené v zeminách, na protlačované konstrukce a báňská díla.

Nevylučuje se použití jiných postupů, než které jsou uvedeny v normě, pokud jsou věcně a odborně ověřeny a nejsou v rozporu se zásadami této normy.

Tato norma je závazná pro danou projektovou dokumentaci, pro kterou inženýrsko-geologický průzkum započal po nabytí její účinnosti.

 

I. ZNAČKY A NÁZVOSLOVÍ

A. ZNAČKY

1. Použité značky a názvosloví vycházejí z ČSN 73 0030, ČSN 73 0031, ČSN 73 0033 a ČSN 73 1010. V této normě jsou použity tyto hlavní značky:

E def      modul přetvárnosti,

F      výslednice plošného zatížení,

G      tíha tělesa zeminy,

Ka         součinitel aktivního zemního tlaku,

Kaf        součinitel aktivního zemního tlaku pro přímkové zatížení nebo zatížení pásové,

Kan        náhradní součinitel aktivního zemního tlaku,

Ka, red    součinitel aktivního zemního tlaku při prostorovém působení,


Dříve: Návrh ČSN 73 0037
z 9.7.1969

Účinnost od:
1.1.1992

32648-- Vynechaný text --