ČESKOSLOVENSKÁ NORMA

MDT: 531.7:69-187

Listopad 1993

Geometrická přesnost ve výstavbě
KONTROLA PŘESNOSTI
Část 6: Statistická analýza a přejímka

ČSN 73 0212-6


 

 

 

Geometrical accuracy in building industry Accuracy control Statistical analysis and sampling inspection

Geometrische Genauigkeit im Aufbau Genauigkeitskontrolle Statistische Analyse und Stichprobenprufung

Précision géométrique du batiment Controle du précision Analyse statistique et controle sur échantillon

 

Předmluva

 

Tato  norma  je  součástí  souboru norem  o kontrole geometrické přesnosti ve výstavbě, z kterého je již vydána Část 5: Kontrola přesnosti stavebních dílců

a zpracovávají se  další části s těmito pracovními názvy:

Část 1: Základní zásady

Část 2: Metody měření a pravidla hodnocení přesnosti

Část 3: Pozemní stavební objekty

Část 4: Liniové stavební objekty

Část 7: Statistická regulace.

 

Citované normy

ČSN 01 0220 Aplikovaná statistika. Rovnoměrně rozdělená náhodná čísla

ČSN 01 0225 Aplikovaná  statistika. Testy shody empirického roz dělení s teoretickým

ČSN 01 0226 Statistická kontrola jakosti.  Metody náhodného zís kání výběru kusových výrobků

ČSN 01 0254 Statistická přejímka srovnáváním

ČSN 01 0256 Zvláštní typy statistických přejímek měřením

ČSN 01 0265 Statistická regulace

ČSN 73 0201 Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní principy a terminologie. Základní ustanovení

ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě.  Podmínky prová dění. Část 1: Přesnost osazení

ČSN 73 0210-2 Geometrická přesnost ve výstavbě.  Podmínky provádění. Část 2: Přesnost monolitických betonových konstrukcí

ČSN 73 0212 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Kontrola přesnosti

ČSN 73 0220 Geometrická přesnost  ve výstavbě.  Navrhování  geometrické přesnosti

ČSN ISO 2602 Statistická interpretace údajů. Odhad průměru. Konfidenční interval

ČSN ISO 2859-1   Statistické  přejímky srovnáváním. Část 1: Přejímací plány AQL pro kontrolu každé dávky v sérii (01 0261)

ČSN ISO 2859-2   Statistické  přejímky srovnáváním. Část 2: Přejímací plány LQ pro kontrolu izolovaných dávek

 

Federální úřad pro normalizaci a měření, 1993
32244


Strana 2

ČSN ISO 3207 Statistická interpretace údajů. Stanovení statistického tolerančního intervalu

ČSN ISO 3951 Přejímací plány a grafy pro kontrolu měřením pro procento neshodných jednotek

ISO 2854 Statistical interpretation of data. Techniques of estimation and tests relating to means and variances (Statistická interpretace údajů. Pravidla pro odhady a testy vztažené k průměrům a rozptylům) -  dosud nezavedena

 

Obdobné mezinárodní normy

ISO 3443-2 Tolerances for building. Part 2: Basic statistical method for predicting fit assuming normal distribution of dimensions (Stavební tolerance. Část 2: Základní statistická metoda pro navrhování osazení dílců za předpokladu normálního rozdělení rozměrů)

 

ISO 3443-6 Tolerances for building. Part 6: General principles for approval criteria, control of conformity with dimensional tolerance specification and statistical control, Method 1 (Stavební tolerance. Část 6: Obecné zásady pro kritéria shody, pro kontrolu souhlasu s předepsanými tolerancemi rozměrů a pro statistickou kontrolu, Metoda 1)

 

ISO 7077 Measuring methods for building. General principles and procedures for the verification of dimensional compliance (Metody měření ve výstavbě. Všeobecná ustanovení a postupy pro ověřování srovnávacích měření)

 

Porovnání s mezinárodní normou

Obecné zásady statistické kontroly geometrické přesnosti stavebních objektů uvedené v této normě jsou v souladu s mezinárodní normou ISO 3443-6. Jednotlivé metody jsou rozpracovány do konkrétní podoby, včetně numerických tabulek. Připravuje se ještě samostatná část 7 o statistické regulaci.

 

Nahrazení předchozích norem

Tato norma nahrazuje ČSN 73 0209 z 27. 10. 1986, ČSN 73 0290 z 8. 7. 1987 a dále oddíl 2, články 2.1 až 2.7 a oddíl 3, články 3.1 až 3.6 ČSN 73 212 ze 17. 1. 1985.

 

Změny proti předchozím normám

Tato norma je pojata jako samostatný předpis o statistických metodách při kontrole geometrické přesnosti ve výstavbě. Za předpokladu, že se uživatel spokojí s popisem jednotlivých metod bez jejich teoretického zdůvodnění, nepotřebuje žádné jiné předpisy.

 

Oddíl 7 vznikl přepracováním předchozí ČSN 73 0209. Oddíly 3, 4 a 9 až 12 jsou po úpravě převzaty z ČSN 73 0290 a z oddílů 2 a 3 ČSN 73 0212. Ostatní oddíly jsou nově zařazeny.

 

Deskriptory podle Tezauru ISO R00T

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Doc. Ing. Miloš Vorlíček, Praha, IČO: 40 821 111

Technická normalizační komise: TNK 24 Geometrická přesnost budov a staveb

Pracovník Institutu pro technickou normalizaci: Josef Toman.


Strana 3

1  Předmět normy

 

Tato norma stanoví zásady pro stoprocentní i výběrovou kontrolu geometrické přesnosti ve výstavbě a podrobně popisuje výběrové postupy založené na statistických metodách (odhad průměru a rozptylu souboru, statistický toleranční interval a statistickou přejímku).

 

Norma platí pro prověřování jakosti stavebních objektů, konstrukcí, jejich částí a stavebních dílců z hlediska přesnosti jejich geometrických parametrů předepsaných ke kontrole.

 -- Vynechaný text --