ČESKOSLOVENSKÁ NORMA

MDT 624.012.45-187

Září 1993

Geometrická přesnost ve výstavbě
PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ
Část 2: Přesnost monolitických
betonových konstrukcí

ČSN 73 0210-2


 

 

 

Geometrical accuracy in building industry. Conditions of operation. Accuracy of concrete constructions

Précision geometrique du bâtiment. Conditions d'operation. Construction du bâtiment en béton et béton armé

Geometrische Genauigkeit im Aufban. Bedingungen für die Durchführung. Monolitische Baukonstruktionen aus

Beton und Stahlbeton

 

Předmluva

Tato norma se vydává jako druhá ze souboru tří norem. První již byla vydána v září 1992 pod číslem ČSN 73 0210-1 a třetí se připravuje s pracovním názvem ČSN 73 0210-3 Geometrická přesnost ve výstavbě.

Podmínky provádění. Část 3: Přesnost výrobků

 

Citované normy

ČSN 01 3405 Výkresy ve stavebnictví. Označování charakteristik přesnosti

ČSN 01 3481 Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy betonových konstrukcí

ČSN 73 0202 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Základní ustanovení

ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost osazení

ČSN 73 0212-6 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 6: Statistická analýza a přejímka

ČSN 73 0220 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Navrhování přesnosti stavebních objektů

ČSN 73 0221 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Výpočet přesnosti

ČSN 73 0270 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Kontrola pozemních stavebních objektů

ČSN 73 0275 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Kontrolní měření liniových objektů

ČSN 73 0421 Přesnost vytyčování stavebních objektů s prostorovou skladbou

ČSN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí

 

Další související normy

ČSN 01 3419  Výkresy ve stavebnictví. Vytyčovací výkresy staveb

ČSN 73 0212 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Kontrola přesnosti

ČSN 73 0420 Přesnost vytyčování stavebních objektů. Základní ustanovení

ČSN 73 0422 Přesnost vytyčování liniových a plošných stavebních objektů

ČSN 73 2400  Provádění a kontrola betonových konstrukcí

ČSN 73 2611  Úchylky rozměrů a tvarů ocelových konstrukcí

ČSN 73 2810  Provádění dřevěných konstrukcí

 

Obdobné mezinárodní a zahraniční normy

ISO 4464:80 Tolerances for building. Relationship between different types of deviations and tolerances used for specification. (Tolerance ve stavebnictví. Vztah mezi různými typy používaných odchylek a tolerancí)

 

© Federální úřad pro normalizaci a měření
32203


Strana 2

DIN 18 202:86 Toleranzen im Hochbau. Bauwerke.

(Tolerance v pozemním stavitelství. Stavební díla)

 

Deskriptory podle Tezauru ISO ROOT

kód deskriptoru/znění deskriptoru: RIG.H/betonové konstrukce, RID.R/monolitické konstrukce, RUF/bednění, BMM.P/přesnost, preciznost, BBM.F/přesnost, správnost, BBP.GGP/tolerance polohy, BBP.GGS/tolerance tvaru, BBP/tolerance (měření)

 

Vypracování normy

Zpracovatel: SINKA, stavební inovační kancelář, Bulharská 4, 101 00 Praha 10, IČO: 13 806 700, Doc. Ing.

Zdeněk Matějka, DrSc

Technická normalizační komise: TNK 24 Geometrická přesnost budov a staveb

Pracovník Federálního úřadu pro normalizaci a měření: Josef Toman

 

1 Předmět normy

Tato norma stanoví zásady pro určování mezních odchylek a tolerancí geometrických parametrů hrubé stavby monolitických betonových a železobetonových konstrukcí, zásady pro určení mezních odchylek a tolerancí geometrických parametrů bednění, stanoví zásady kontroly přesnosti geometrických parametrů konstrukcí a bednění. Uvádí doporučené hodnoty mezních odchylek a tolerancí vybraných geometrických parametrů monolitických betonových konstrukcí.

 -- Vynechaný text --