ČESKOSLOVENSKÁ NORMA

MDT 624.01:539.211

Březen 1993

Drsnost povrchu stavebních konstrukcí

ČSN 73 2520


 

 

 

Surface roughness of structures

Rugosit de surface de batiment

Rauheit der Oberflächen Baukonstruktionen

 

Předmluva

 

Citované normy

ČSN 01 0201 Vyvolená čísla a řady vyvolených čísel

 

Další souvisící normy

 

ČSN 01 3144 Technické výkresy. Označování drsnosti povrchu

ČSN ISO 4287-1 Drsnosť povrchu. Názvoslovie. Časť 1: Povrch a jeho parametre

ČSN ISO 4287-2 Drsnosť povrchu. Názvoslovie. Časť 2: Meranie parametrov drsnosti povrchu

ČSN ISO 468 Drsnosť povrchu. Parametre, ich hodnoty a všeobecné pravidlá špecifikovania požiadaviek

ČSN 25 2302 Porovnávací vzorky drsnosti povrchu. Technické požadavky

ČSN 73 6177 Měření protismykových vlastností povrchů vozovek

ČSN 74 4507 Zkušební metody podlah. Stanovení protiskluzných vlastností povrchů podlah (návrh)

 

Obdobné mezinárodní a zahraniční normy

 

ISO 1878-1983  Classification  of  instruments  and  devices  for  measurement  and evaluation of the geometrical parameters of surface finish (Klasifikace  přístrojů a  zařízení pro  měření  a  vyhodnocování geometrických vlastností vyrobených povrchů)

ISO 1302-1978 Technical drawings. Methods of indicating surface texture on drawings (Technické výkresy. Označování drsnosti povrchu na výkresech)

BS  598 Sampling  and examination  of bituminous   mixtures for  roads and  other paved  areas. Part 105:1990 Methods of determination of texture depth (Vzorkování a zkoušení živičných směsí pro silnice  a zpevněné plochy. Část 105:1990. Metody zkoušek k určení hloubky drsnosti)

BS 1134 Assement of surface texture

Part 1:1988 Methods and instrumentation

Part 2:1990 Guidance and general information

(Určování povrchové textury. Část 1:1988 Metody a přístroje. Část 2:1990 Návod a obecné informace)

BS 6741 Glossary of surface roughness terms. Part 1:1987 Surface and its parameters. Part 2:1987 Measurement of surface roughness parameters (Výklad názvosloví drsnosti povrchu. Část 1:1987 Povrch a jeho parametry. Část 2:1987 Měření parametrů drsnosti povrchu)

DIN 4760 Gestaltabweichungen (Rozměrové odchylky)

DIN 4761 Oberflächencharakter. Geometrische Oberflächentextur-Merkmale, Begriffe, Kennzeichen (Charakter povrchu. Charakteristiky geometrické textury povrchu, pojmy, značení)

DIN 4763 Stufung und Zahlenwerte für Rauheitsgrössen (Odstupňování číselných hodnot veličin drsnosti)

DIN 4769 Oberflächenvergleichsmuster. Technische Lieferungsbedingungen. Blatt 1 Anwendung (Porovnávací vzorky drsnosti. Technické a dodací podmínky. List 1. Použití)

DIN 4775 Prüfen der Rauheit von Werkstückoberflächen. Sieht und Tastvergleich. Tastschnittverfahren (Zkoušení drsnosti výrobků. Vizuelní a hmatové porovnání. Dotykové měření profilu)

 

Ó Federální úřad pro normalizaci a měření
32111


Strana 2

Nahrazení předchozí normy

Tato norma nahrazuje ČSN 73 2520 z 29. 6. 1984.

 

Změny proti předchozí normě

 

Tato norma  platí nejen pro stavební  konstrukce a dílce, ale  i pro stavební prvky.  Norma obsahuje rozšířené zásady pro  stanovení  drsnosti  rovinných  povrchů  horizontálních, šikmých, svislých i stropních ploch. Je doplněna o informativní přílohu, ve které jsou uvedeny podrobnosti k metodice měření a o informativní přílohu, ve které jsou doporučená rozmezí parametrů drsných podkladních povrchů pod vybrané povrchové úpravy.

 

Deskriptory podle Tezauru ISO ROOT

 

Kód deskriptoru/znění deskriptoru: RB/RE/stavební díla, RF/RN/stavební prvky, ROM.E/povrchová úprava (vnější plochy staveb), CYS.SC/drsnost (povrchu), LIG.L/klasifikační systémy

 

Vypracování normy

 

Zpracovatel normy: RNDr. Vratislav Tydlitát, CSc., Dvorecká 805, 147 00 Praha 4. IČO 41125509

Technická normalizační komise: TNK č.24 Geometrická přesnost budov a staveb

Pracovník Federálního úřadu pro  normalizaci a měření: Josef Toman


Strana 3

1 Předmět normy

 

Tato norma stanoví zásady určování drsnosti povrchu stavebních konstrukcí, dílců a prvků ze silikátových a jiných podobných materiálů (dále konstrukcí) a kvantifikuje ji měřitelnou geometrickou veličinou.

Stanoví řadu číselných hodnot potřebných pro navrhování, zjišťování a hodnocení skutečné drsnosti povrchu. Uvádí metody měření drsnosti povrchu.

 

POZNÁMKY

1 Vady povrchu se hodnotí jiným způsobem; pravidla jsou uvedena v technických normách výrobků.

2 Tato norma se nezabývá protismykovými vlastnostmi pochozích a pojížděných ploch stavebních konstrukcí. S ohledem na jejich drsnost se hodnotí podle samostatných přepisů (viz souvisící normy).

 -- Vynechaný text --