ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 69.057.69

Schválená: 26.11.1981a

OCHRANNÉ A ZÁCHYTOVÉ KONSTRUKCE

ČSN 73 8106


 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Protection and catching structures

 

Tato norma platí pro navrhování, montáž, demontáž, používání a údržbu ochranných a záchytných konstrukcí používaných při stavebních, montážních nebo jiných pracích.

Norma neplatí pro ochranné a záchytné konstrukce, které jsou součástí trvalých objektů nebo jejich částí.

Výjimky1) z této normy povoluje Výzkumný ústav bezpečnosti práce Praha2).

 

I. NÁZVOSLOVÍ

 

1. Ochranná konstrukce - zatímní konstrukce, zabraňující pádu osob, popř. materiálu a předmětů z volných okrajů lešení, objektů nebo jejich částí. Umísťuje se v úrovni chráněného pracoviště nebo komunikace ve výšce.

 

2. Ochranné zábradlí - ochranná konstrukce svislá nebo v příčném řezu odkloněná od svislice o úhel menší než 15°.

 

3. Ochranné ohrazení - ochranná konstrukce, odkloněná v příčném řezu od svislice o úhel 15 až 60°.

 

4. Ochranné lešení - ochranná konstrukce, tvořená podlahou zabezpečenou na volných okrajích ochranným zábradlím nebo ochranným ohrazením.

 

_______________

1) Podle vyhlášky Úřadu pro normalizaci a měření č. 97/1964 Sb., kterou se provádí zákon o technické normalizaci.

2) VÚBP Praha, Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1.


Nahrazuje ČSN 73 8106
z 21.3.1972

Účinnost od:
1.3.1983

31211-- Vynechaný text --