ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 693.1/6:621.795:620.192.42

Schválena: 26.8.1983

ZKOUŠKA ODOLNOSTI POVRCHOVÉ ÚPRAVY
STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PROTI NÁHLÝM
TEPLOTNÍM ZMĚNÁM

ČSN 73 2581


 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Test for resistance or surface finish of building structures to temperature variations

 

Tato norma platí pro zkoušení odolnosti proti náhlým teplotním změnám umělých omítek a mozaikových a maloformátových keramických a skleněných obkladů1) na podkladech z obyčejného hutného betonu a pórobetonu.

 

Norma neplatí pro jiné povrchové úpravy, např. klihové a vápenné malby, nátěry, tradiční omítky, povrchové úpravy ze skla, kovů apod.

 

I. VŠEOBECNĚ

 

Názvosloví

 

1. Povrchová úprava - venkovní nebo vnitřní konečná úprava stavební konstrukce nebo dílce provedená buď ve výrobně (např. u dílců pro montované konstrukce), nebo na staveništi.

 

Podstata zkoušky

 

2. Podstatou zkoušky je střídavé zahřívání zkušebního vzorku s povrchovou úpravou infralampami a ochlazování vodní sprchou v 25 cyklech a následné zjištění přídržnosti povrchové úpravy k podkladu podle ČSN 73 2577.

 

Zkušební vzorky

 

3. Ke zkoušce se připraví sada 2 zkušebních vzorků z obyčejného hutného betonu nebo z pórobetonu s povrchovou úpravou nanesenou odpovídajícím způsobem.

 

_______________

1) Za maloformátový obklad se považuje obklad provedený z obkladaček o ploše do 0,045 m2.Účinnost od:
1.9.1984

31163-- Vynechaný text --