ČESKOSLOVENSKÁ NORMA

MDT 69-187

Prosinec 1992

Geometrická přesnost ve výstavbě
PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ
Část 1: přesnost osazení

ČSN
73 0210-1


 

 

 

Geometrical accuracy in building industry Conditions of operation Accuracy of erection

Précision geometrique du bâtiment Conditions d'operation Précision du montage

Geometrische Genauigkeit im Aufbau Bedingungen für die Durchführung Montagegenauigkeit

 

Předmluva

 

ČSN 73 0210-1 se vydává jako první ze série tří norem s následujícím číslováním a pracovními názvy:

ČSN 73 0210-2 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 2: Přesnost monolitických betonových konstrukcí ČSN 73 0210-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 3: Přesnost výrobků

 

Citované normy

ČSN 73 0202 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Základní ustanovení

ČSN 73 0220 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Navrhování přesnosti stavebních objektů

ČSN 73 0270 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Kontrola pozemních stavebních objektů

ČSN 73 2611 Úchylky rozměrů a tvarů ocelových konstrukcí

 

Další souvisící normy

ČSN 01 3405 Výkresy ve stavebnictví. Označování charakteristik přesnosti

ČSN 01 3419 Výkresy ve stavebnictví. Vytyčovací výkresy staveb

ČSN 73 0212 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Kontrola přesnosti

ČSN 73 0420 Přesnost vytyčování stavebních objektů. Základní ustanovení

ČSN 73 0421 Přesnost vytyčování stavebních objektů s prostorovou skladbou

ČSN 73 0422 Přesnost vytyčování liniových a plošných stavebních objektů

ČSN 73 2400 Provádění a kontrola betonových konstrukcí

ČSN 73 2810 Provádění dřevěných konstrukcí

 

Federální úřad pro normalizaci a měření
31025


Strana 2

Obdobné mezinárodní a zahraniční normy

ISO 4464:80 Tolerances for building. Relationship between different types of deviations and tolerances used for specification.

(Tolerance ve stavebnictví. Vztah mezi různými typy používaných odchylek a tolerancí.)

 

DIN 18 202:86 Toleranzen im Hochbau. Bauwerke.

(Tolerance v podzemním stavitelství. Stavební díla.)

 

Nahrazení předchozích norem

Tato norma nahrazuje ČSN 73 0210 z 9. 4. 1983 a ČSN 73 0250 z 4. 9. 1985.

 

Změny proti předchozí normě

Tato norma má rozšířenou platnost na různé druhy stavebních konstrukcí z hlediska použitého materiálu s výjimkou konstrukcí ocelových. Norma již neobsahuje ustanovení pro rozměření pro osazení, pro které platí ČSN 73 0421 se Změnou 1.

Všeobecná část původní ČSN 73 0210 z 9. 4. 1983 bude použita při revizi ČSN 72 0202 z 30. 9. 1981 na ČSN 73 0201, část pro přesnost vytyčení při revizích ČSN 73 0420, 21 a 22 z 13. 10. 1986 a část pro přesnost výroby dílců bude obsahem nové ČSN 73 0210-3.

 

Deskriptory podle Tezauru ISO ROOT

kód deskriptoru/znění deskriptoru: R/stavebnictví, RXB/RXF/stavební činnosti, BMM.P/přesnost, preciznost, BMM.F/přesnost, správnost, RUF/bednění, RF/RN/stavební prvky

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný a vývojový ústav stavební Praha, s. p., Tiskařská 10, 108 28 Praha 10 - Malešice, Ing. D. Skalická

Technická normalizační komise: TNK č. 24 Geometrická přesnost budov a staveb

Pracovník Federálního úřadu pro normalizaci a měření: Ing. J. Pokorná


Strana 3

1 Předmět normy

 

Tato norma stanoví obecné zásady pro předepisování přesnosti osazení stavebních dílů a dílců bednění (dále jen dílců). Ustanovení této normy lze použít pro různé druhy stavebních systémů a jejich materiálové varianty.Norma neplatí pro ocelové konstrukce, pro které platí ČSN 73 2611.

 -- Vynechaný text --