ČESKÁ NORMA

ICS 91.040.00

Březen 1997

Dřevěné konstrukce - Zkušební metody -
Zkoušení stěnových panelů na bázi dřeva
měkkým rázem

ČSN
EN 596

73 2075

 

 

 

Timber structures - Test methods - Soft body impact test of timber framed walls

Structures en bois - Méthodes d'essai - Essai de corps mou sur murs à ossature en bois

Holzbauwerke - Prüfverfahren - Prüfung von Wänden in Holztafelbauart bei weichem Stoß

 

Tato norma je identická s EN 596:1995 a je vydána se souhlasem CEN, rue de Stassart 36, B-1050 Brussels.

This standard is identical with EN 596:1995 and is published with the permission of CEN, rue de Stassart 36, B-1050 Brussels.

 

Národní předmluva

 

Souvisící normy

ČSN P ENV 1995-1-1 Navrhování dřevěných konstrukcí. Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby (73 1701)

 

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ustanovení z ČSN 73 2035 z 8.5.1985, týkající se zkoušení stěnových panelů na bázi dřeva.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Bohumil Koželouh, CSc., Zlín, IČO 13088092

Technická normalizační komise: TNK 34 Dřevěné konstrukce

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing.Eva Štejfová

 

Ó Český normalizační institut, 1997
21812


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 596

EUROPEAN STANDARD

Únor 1995

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

ICS 91.040.00

Deskriptory: Timber construction, structural members, walls, timber frames, panels, impact tests, shock resistance

 

Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Zkoušení stěnových panelů na bázi dřeva měkkým rázem

 

Timber structures - Test methods - Soft body impact test of timber framed walls

Structures en bois - Méthodes d'essai - Essai de corps mou sur murs à ossature an bois

Holzbauwerke - Prüfverfahren - Prüfung von Wänden in Holztafelbauart bei weichem Stob

 

Tato evropská norma byla schválena CEN 1994-12-05. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoli modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou tento člen zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační organizace Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels


Strana 4

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

4

1

Předmět normy

4

2

Normativní odkazy

4

3

Termíny a definice

5

4

Značky

5

5

Požadavky

5

6

Zkušební metoda

5

6.1

Podstata zkoušky

5

6.2

Zkušební zařízení

5

6.3

Příprava zkušebních prvků

6

6.4

Postup zkoušky

6

6.5

Vyjádření výsledků

7

6.6

Protokol o zkoušce

7

 

Předmluva

 

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 124 „Dřevěné konstrukce", jejíž sekretariát zabezpečuje Dánsko.

 

POZNÁMKA - Považuje se za žádoucí, v této řadě norem dodržet vždy stejné číslování kapitol. Proto jsou v této normě některé kapitoly bez textu; předpokládá se však, že v příštích vydáních bude text těchto kapitol doplněn.

 

Této evropské normě se nejpozději do září 1995 uděluje status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, se zruší nejpozději do září 1995.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC se níže uvedené státy zavazují zavést tuto evropskou normu: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 

1 Předmět normy

 

Tato norma stanovuje zkušební postup pro stanovení odolnosti stěnového panelu na bázi dřeva proti nárazu měkkého tělesa na plášť panelu.

 -- Vynechaný text --