ČESKÁ NORMA

ICS 91.040.00;17.040.30

Leden 1997

Geometrická přesnost ve výstavbě
KONTROLA PŘESNOSTI
Část 3: Pozemní stavební objekty

ČSN 73 0212-3


 

 

 

Geometrical accuracy in building industry. Accuracy checking. Part 3: Building structures

Précision géometrique du bâtiment. Contrôle de la précision. Part 3: Construction de bâtiment

Geometrische Genauigkeit im Aufbau. Genauigkeitskontrolle. Teil 3: Hochbau

 

Předmluva

 

Tato norma je součástí souboru norem o kontrole geometrické přesnosti ve výstavbě (ČSN 73 0212), ze kterého jsou již vydány:

Část 1: Základní ustanovení

ČSN ISO 8322-1 až ČSN ISO 8322-8 pro určování přesnosti měřicích přístrojů (zatříděny jako Část 2 ČSN 73 0212)

Část 4: Liniové stavební objekty

Část 5: Kontrola přesnosti stavebních dílců

Část 6: Statistická analýza a přejímka

Část 7: Statistická regulace

ČSN ISO 7077 pro ověřování přesnosti

ČSN ISO 7737 pro záznam dat o přesnosti rozměrů

 

Citované normy

ČSN 01 3419 Výkresy ve stavebnictví. Vytyčovací výkresy staveb

ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti

ČSN 73 0212-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti.Část 1: Základní ustanovení

ČSN ISO 8322 Geometrická přesnost ve výstavbě. Určování přesnosti měřicích přístrojů

Část 1 : Teorie (73 0212)

Část 2 : Měřická pásma (73 0212)

Část 3 : Optické nivelační přístroje (73 0212)

Část 4 : Teodolity (73 0212)

Část 5 : Optické provažovací přístroje (73 0212)

Část 6 : Laserové přístroje (73 0212)

Část 7 : Přístroje používané pro vytyčování (73 0212)

Část 8 : Elektronické dálkoměry do 150m (73 0212)

ČSN 73 0212-5    Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 5 : Kontrola přesnosti stavebních dílců

ČSN 73 0212-6 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 6 : Statistická analýza a přejímka

 

© Český normalizační institut, 1996
20601


Strana 2

ČSN 73 0212-7 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Statistická regulace

ČSN ISO 7078 Pozemní stavby. Postupy měření a vytyčování. Slovník a vysvětlivky(73 0230)

ČSN ISO 7737 Geometrická přesnost ve výstavbě. Toleranceve výstavbě. Záznam dato přesnosti rozměrů (73 0212)

ČSN 73 0421 Přesnost vytyčování stavebních objektů s prostorovou skladbou

 

Nahrazení předchozí normy

Tato norma nahrazuje ČSN 73 0270 z 14.5.1990.

 

Změny proti předchozí normě

Znění normy bylo upraveno ve vazbě na ostatní normy souboru o kontrole. Vypuštěna byla informativní příloha ověřování přesnosti kontroly a charakteristik přesnosti kontroly. Nově je zařazena kapitola metod používaných pro kontrolu přesnosti včetně grafického znázornění schemat měření podle ISO 7976-1 Tolerance ve stavebnictvíMetody měření staveb a stavebních dílců-Část 1: Metody a přístroje.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: SINKA, stavební inovační kancelář, Bulharská 4, 10100 Praha 10, IČO 13806700, Doc. Ing. Zdeněk Matějka, DrSc.

Technická normalizační komise: TNK 24 Geometrická přesnost budov a staveb

Pracovník Českého normalizačního institutu: Josef Toman

 

1   Předmět normy

 

Tato norma stanoví přesnost kontroly geometrických parametrů prostorové polohy, rozměrů a tvarů pozemních stavebních objektů včetně stavební jámy a rozměrů, tvaru, polohy a orientace konstrukcí těchto objektů a jejich částí během stavění, po dokončení stavby a pro kolaudaci.

Norma nestanoví přesnost kontroly nezabudovaných stavebních dílců a výrobků pro vnitřní kompletaci, přesnost kontroly vytyčení a měření posunů stavebních objektů.

 -- Vynechaný text --