ČESKÁ NORMA

ICS 91.040.00

Listopad 1996

Dřevěné konstrukce - Zkušební metody -
Zkoušení příhradových nosníků pro stanovení
únosnosti a přetvárného chování

ČSN
EN 595

73 2074

 

 

 

Timber structures - Test methods - Test of trusses for the determination of strength and deformation behaviour

Structures en bois - Méthodes d,essai - Essais des fermes pour la détermination de la résistance et de la rigidité

Holzbauwerke - Prüfverfahren - Prüfung von Fachwerkträgern zur Bestimmung der Tragfähigkeit und des Verformungverhaltens

 

Tato norma je identická s EN 595:1995 a je vydána se souhlasem CEN, Rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles, Belgium.

This standard is identical with EN 595:1995 and is published with the permission of CEN, Rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles, Belgium.

 

Národní předmluva

 

Souvisící normy

ČSN 25 0251   Zkušební trhací stroje a lisy. Technické požadavky a metody zkoušení pro úřední ověřování

ČSN EN 380   Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Všeobecné zásady pro statické zatěžovací zkoušky (73 2820)

ČSN P ENV 1995-1-1   Navrhování dřevěných konstrukcí. Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby (73 1701)

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Bohumil Koželouh, CSc., Zlín, IČO 13088092

Technická normalizační komise: TNK 34 Dřevěné konstrukce

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Alena Pokorná

 

Ó Český normalizační institut, 1996
20301


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 595

EUROPEAN STANDARD

Březen 1995

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

ICS 91.040.00

 

Deskriptory: timber construction, mechanical tests, stiffness tests, determination, mechanical strength

 

Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Zkoušení příhradových nosníků pro stanovení únosnosti a přetvárného chování

 

Timber structures - Test methods - Test of trusses for the determination of strength and deformation behaviour

Structures en bois - Méthodes d,essai - Essais des fermes pour la détermination de la résistance et de la rigidité

Holzbauwerke - Prüfverfahren - Prüfung von Fachwerkträgern zur Bestimmung der Tragfähigkeit und des Verformungverhaltens

 

Tato evropská norma byla schválena CEN 1994-12-05. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoli změn dát status národní normy.

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými odkazy lze obdržet na vyžádání u Ústředního sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Evropské normy existují ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou tento člen zodpovídá a notifikuje ji Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační organizace Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles


Strana 4

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

4

1

Předmět normy

4

2

Normativní odkazy

4

3

Termíny a definice

4

4

Značky

5

5

Požadavky

5

6

Zkušební postupy

5

6.1

Podstata zkoušky

5

6.2

Zkušební zařízení

5

6.3

Příprava zkušebních prvků

6

6.4

Zkoušení

6

6.5

Vyjádření výsledků

7

6.6

Protokol o zkoušce

8

 

Předmluva

 

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 124 „Dřevěné konstrukce", jejíž sekretariát zabezpečuje Dánsko.

 

POZNÁMKA - Považuje se za žádoucí, v této řadě norem dodržet vždy stejné číslování kapitol. Proto jsou v tomto vydání této normy některé kapitoly bez textu; předpokládá se však, že v příštích vydáních bude text těchto kapitol doplněn.

 

Této evropské normě musí být nejpozději do září 1995 udělen status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, musí být zrušeny nejpozději do září 1995.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC se níže uvedené státy zavazují zavést tuto evropskou normu: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 

1   Předmět normy

 

Tato norma stanovuje zkušební postupy pro stanovení únosnosti a přetvárného chování příhradových nosníků.

 

POZNÁMKA - Zkušební postupy jsou založeny na EN 380.

 -- Vynechaný text --