ČESKÁ NORMA

ICS 91.080.00
91.040.00

Březen 1996

ZATÍŽENÍ STAVEBNÍCH OBJEKTŮ TECHNICKOU
SEIZMICITOU A JEJICH ODEZVA

ČSN 73 0040


 

 

 

Loads of technical structures by technical seismicity

Charges des objets techniques du bâtiment avec la seismicité technique

Belastungen der bautechnischen Objekten mit technischer Seismicität

 

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

2

1

Předmět normy

3

2

Termíny, definice a značky

3

2.1

Termíny a definice

3

 

 

 

2.2

Značky

4

3

Všeobecně

5

3.1

Seizmické zatížení

5

3.2

Klasifikace zatížení

5

3.3

Kombinace zatížení

6

4

Zatížení

6

4.1

Intenzita a charakter otřesů

6

4.2

Frekvenční spektrum seizmického zatížení

6

4.3

Doprava na pozemních komunikacích

9

4.4

Kolejová doprava

9

4.5

Seizmicita způsobená průmyslovou činností

9

4.6

Indukovaná seizmicita

9

4.7

Trhací práce

9

4.7.1

Charakter kmitů

9

4.7.2

Druhy odstřelů

9

4.7.3

Vliv časování roznětu

10

4.7.4

Dominantní frekvence

10

4.8

Posuzování seizmických sil od velkých výbuchů

11

4.9

Šíření otřesů způsobených dopravou nebo průmyslovou činností

12

5

Odezva a její posouzení

19

5.1

Výpočetní modely

19

5.2

Referenční stanoviště

19

5.3

Posouzení podle mezních stavů 1. a 2. skupiny

20

5.4

Posouzení odezvy způsobené technickou seizmicitou

20

 

                Ó Český normalizační institut,    1995
19592


Strana 2

Obsah

 

strana

5.5

Posouzení odezvy způsobené trhacími pracemi

23

5.6

Posouzení vlivu odezvy na stroje a strojní zařízení

26

5.7

Posuzování vlivu seizmicity na nadzemní nádrže s vodou

26

6

Experimentální ověřování zatížení a odezvy

28

6.1

Úkol experimentálního ověřování

28

6.2

Zatěžovací zkoušky

28

6.3

Zkoušky pro projekt

28

6.4

Zkoušky na fyzikálním modelu

28

 

Předmluva

 

Citované normy

ČSN 73 0030  Písmenné značky veličin pro navrhování staveb

ČSN 73 0031  Spolehlivost stavebních konstrukcí a základových půd. Základní ustanovení pro výpočet

ČSN 73 0032  Výpočet stavebních konstrukcí zatížených dynamickými účinky strojů

ČSN 73 0033  Spolehlivost stavebních konstrukcí a základových půd. Základní ustanovení pro zatížení  a účinky

ČSN 73 0035  Zatížení stavebních konstrukcí

ČSN 73 1001  Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy

ČSN 73 1020  Navrhování základů točivých strojů

ČSN 73 2030  Zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí. Společná ustanovení

ČSN 73 2031  Zkoušení stavebních objektů, konstrukcí a dílců. Společná ustanovení

ČSN 73 2044  Dynamické zkoušky stavebních konstrukcí

 

Další souvisící normy

ČSN 01 1390  Měření mechanického kmitání

ČSN 73 6203  Zatížení mostů

 

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

ISO 3010:1988 Bases for design of structures - Seismic actions on structures

(Základní ustanovení pro navrhování stavebních konstrukcí - Seizmické účinky na stavební konstrukce)

 

NZS 4203:1992 General structural design and design loadings for buildings

(Základní ustanovení pro navrhování a zatížení stavebních konstrukcí)

 

DIN 4024 Teil 1:1988 Maschinenfundamente; Elastische Stützkonstruktionen für Maschinen mit rotierenden Massen (Základy strojů; Podpůrné konstrukce točivých strojů)

 

DIN 4024 Teil 2:1991 Maschinenfundamente; Steife (starre) Stützkonstruktionen für Maschinen mit periodischer Erregung (Základy strojů; Tuhé (pevné) podpůrné konstrukce pro stroje s periodickým buzením)

 

DIN 4149:1981 Teil 1 Bauten in deutschen Erdbebengebieten. Zuordnung von Verwaltungsgebieten zu den Erdbebenzonen (Stavby v zemětřesných oblastech. Zařazení správních oblastí do zemětřesných zón)


Strana 3

Nahrazení předchozí normy

Tato norma nahrazuje čl. 24 a část IV. Seismické účinky technických otřesů ČSN 73 0036 z 16. 11. 1973 (viz Změna 1 ČSN 73 0036).

 

Změny proti předchozí normě

Ve srovnání s předchozí normou byla vypuštěna veškerá ustanovení týkající se seizmického zatížení zemětřesením. Ustanovení o zatížení byla přesně rozlišena od ustanovení o odezvě. Navíc obsahuje nová norma ustanovení pro posuzování seizmických sil od velkých výbuchů a pro posuzování vlivu seizmicity na nadzemní nádrže s vodou.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Ústav teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd České republiky, IČO 026280, prof. Ing. Miroš Pirner, DrSc.

 

Technická normalizační komise: TNK 38 Spolehlivost stavebních konstrukcí

 

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Irena Pavlíčková

 

1   Předmět normy

Tato norma platí pro stanovení seizmického zatížení technickou seizmicitou a odezvy stavebních objektů bytových, občanských a objektů pro průmyslovou a zemědělskou výrobu v oblastech s výskytem technických otřesů na území ČR. Lze ji použít pro návrh a posouzení i jiných objektů a konstrukcí, pokud pro ně neplatí zvláštní normy nebo předpisy.

 

Pro posuzování seizmických sil od velkých výbuchů platí článek 4.8 a pro posuzování vlivu seizmicity na nadzemní nádrže s vodou platí článek 5.7.

Norma neplatí pro návrh a posouzení objektů a konstrukcí, které kmitají vlivem buzení instalovanými stroji nebo zařízením, nebo které jsou přímo pojížděny dopravními prostředky. Norma neplatí pro jaderné elektrárny.

 -- Vynechaný text --