ČESKÁ NORMA

ICS 91.040.00;01.040.91

Květen 1996

Pozemní stavby
Postupy měření a vytyčování -
Slovník a vysvětlivky

ČSN
ISO 7078

73 0230

 

 

 

Building construction Procedures for setting out, measurement and surveying Vocabulary and guidance notes

Construction immobilière Procédés pour l'implantation, le mesurage at la topométrie Vocabulaire et notes explicatives

Hochbau Messungs und Absteckungsverfahren Ausdrücke und Definitionen

 

Tato norma je identická s ISO 7078:1985.

This standard is identical with ISO 7078:1985.

 

Národní předmluva

 

Tato norma je výchozí normou pro práci s dalšími ČSN ISO z oblasti geometrické přesnosti ve výstavbě, zatříděných do podskupiny 73 02xx.

Norma obsahuje české termíny s definicemi a cizojazyčné termíny v pořadí angličtina - americká verze je označena (US), francouzština a němčina.

Norma je doplněna národní přílohou NA obsahující abecební rejstřík českých termínů.

 

Citované normy

ISO 1803/1   dosud nezavedena1)

ISO 1803/2   dosud nezavedena1)

ISO 3534-1   zavedena v ČSN ISO 3534-1 Statistika - Slovník a značky. Část 1: Pravděpodobnost a obecné statistické termíny (01 0216)

ISO 3534-2   zavedena v ČSN ISO 3534-2 Statistika - Slovník a značky. Část 2: Statistické řízení jakosti (01 0216)

ISO 4463   dosud nezavedena

 

_______________

1)  V současné době se tyto normy revidují s cílem sloučení do jedné normy pod označením ISO 1803; po jejím schválení bude převzata do soustavy ČSN a zatříděna pod číslem 73 0201. Věcně obdobná těmto normám je ČSN 73 0202 Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení.

 

Ó Český normalizační institut, 1996
19269


Strana 2

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický,  250 66  Zdiby 98, IČO 025 615 Ing. Václav Šanda

Technická normalizační komise: TNK 24 Geometrická přesnost budov a staveb

Pracovník Českého normalizačního institutu: Josef Toman


Strana 3

MEZINÁRODNÍ NORMA

ISO 7078

Pozemní stavby -

První vydání

Postupy měření a vytyčování -

1985-12-01

Slovník a vysvětlivky


 

MDT 69:53.08:001.4

Deskriptory: buildings, construction,, measurement, vocabulary

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajíma o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázalo pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem, přijaté technickými komisemi, se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75% z hlasujících členů.

Mezinárodní norma ISO 7078 byla připravena Technickou komisí ISO/TC 59, Pozemní stavby.

Všechny normy jsou předmětem revize a strany, které vypracovávají dohodu na podkladě této normy, by měly prozkoumat možnost novějšího vydání norem, které jsou dále uváděny. Členové IEC a ISO mají seznamy platných mezinárodních norem.

 

Obsah

 

strana

 

 

 

Úvod

4

Předmět normy

4

Odkazy

4

Slovník a vysvětlivky

5

1

Všeobecné termíny

5

2

Jakost měření

8

3

Stupnice

15

4

Měřicí pomůcky

17

5

Měřicí přístroje a jejich části

21

6

Měřicí metody

25

Bibliografické údaje

38

Abecední rejstřík termínů anglických

39

francouzských

44

německých

48

českých

51


Strana 4

Úvod

 

Tato mezinárodní norma je jednou z řady norem zabývajících se metodami měření při výstavbě. Poskytuje vysvětlení termínů a postupů, které se používají při měření ve stavebnictví a které se používají v mezinárodních normách zabývajících se tímto předmětem.

Praktická realizace rozměrové přesnosti ve výstavbě se týká nejen zeměměřiče a měřicí techniky, ale i stavbařů, kteří se stavebního procesu v různých fázích zúčastňují. Z toho vyplývá nutnost kvalitní komunikace mezi těmito profesemi a tudíž, pro podporu takovéto komunikace, potřeba sjednocených termínů v postupech používaných při vytyčování, měření a v zeměměřičství. Cílem této mezinárodní normy je tudíž poskytnout možnost dorozumění se mezi různými profesemi, které se podílejí na měření ve výstavbě.

 

Předmět normy

Tato norma definuje termíny běžně používané při vytyčování, měření a ostatních zeměměřičských činnostech ve výstavbě. Mezinárodní norma definuje termíny v angličtině a francouzštině a v příloze uvádí i odpovídající ekvivalenty v němčině.

 -- Vynechaný text --