ČESKÁ NORMA

ICS 91.040.00

Listopad 1995

Geometrická přesnost ve výstavbě
MĚŘICKÉ METODY VE VÝSTAVBĚ
Všeobecné zásady a postupy
pro ověřování správnosti rozměrů

ČSN
ISO 7077

73 0212

 

 

 

Geometrical accuracy in building industry - Measuring methods for building - General principles and procedures for the verification of dimensional compliance

Précision géometrique dans le bâtiment - Méthodes de mesurage pour la construction - Principes généraux pour la vérification de la conformité dimensionnelle

Geometrische Genauigkeit im Aufbau - Mebmethode im Aufbau - Allgemeine Grundsätze und Verfahren für Überprüfung der Mebrichtigkeit

 

Tato norma je identická s ISO 7077:1981.

This standard is identical with ISO 7077:1981.

 

Národní předmluva

 

Tato norma je součástí souboru norem o kontrole geometrické přesnosti ve výstavbě (ČSN 73 0212), ze kterého jsou již vydány:

ČSN ISO 8322-1 až ČSN ISO 8322-8 pro určování přesnosti měřicích přístrojů (zatříděny jako Část 2 ČSN 73 0212)

Část 4: Liniové stavební objekty

Část 5: Kontrola přesnosti stavebních dílců

Část 6: Statistická analýza a přejímka

Část 7: Statistická regulace

ČSN ISO 7737 Tolerance ve výstavbě. Záznam dat o přesnosti rozměrů (73 0212)

 

a zpracovávají se další části s těmito pracovními názvy:

Část 1: Základní zásady

Část 3: Pozemní stavební objekty

 

Citované normy

ISO 1803  dosud nezavedena1) (věcně obdobná je ČSN 73 0202 Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení)

ISO 4463  dosud nezavedena2)

ISO 4464  dosud nezavedena1)

 

_______________

1)  V současné době se tyto normy revidují s cílem sloučení do jedné normy pod označením ISO 1803; po jejím schválení bude převzata do soustavy ČSN a zatříděna pod číslem 73 0201.

2)  V současně době se připravuje jako ČSN ISO 4463-1.

 

Ó Český normalizační institut, 1995
18549


Strana 2

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, 250 66 Zdiby 98, IČO 025 615, Ing. Václav Šanda

Technická normalizační komise: TNK 24 Geometrická přesnost budov a staveb

Pracovník Českého normalizačního institutu: Josef Toman


Strana 3

MEZINÁRODNÍ NORMA

ISO 7077

Měřické metody ve výstavbě -

První vydání

Všeobecné zásady a postupy pro ověřování

1981-10-01

správnosti rozměrů


 

MDT 69:621.753.1:531.7.08

 

Deskriptory: construction, buildings, measurement, dimensional measurement, measuring techniques, generalities

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázalo pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem, přijaté technickými komisemi, se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75% z hlasujících členů.

Mezinárodní norma ISO 7077 byla připravena Technickou komisí ISO/TC 59, Pozemní stavby, a byla dána členským zemím do oběhu v dubnu 1980.

Všechny normy jsou předmětem revize a strany, které vypracovávají dohodu na podkladě této normy, by měly prozkoumat možnost novějšího vydání norem, které jsou dále uváděny. Členové IEC a ISO mají seznamy platných mezinárodních norem.

 

0  Úvod

Mezinárodní normy zabývající se aplikací těchto zásad se připravují.3)

 

1  Předmět normy

 

Tato mezinárodní norma vymezuje zásady pro ověřovací měření rozměrů ve výstavbě. Zabývá se ověřovacím měřením při výrobě a montáži stavebních dílců a na stavební konstrukci jako celku.

 -- Vynechaný text --