ČESKÁ NORMA

MDT 69:621.753.1

Říjen 1995

Geometrická přesnost ve výstavbě
TOLERANCE VE VÝSTAVBĚ
Záznam dat o přesnosti rozměrů

ČSN
ISO 7737

73 0212

 

 

 

Geometrical accuracy in building industry. Tolerances for building - Presentation of dimensional accuracy data

Précision géometrique dans le bâtiment Tolerances pour lâ batiment - Présentation des données sur l' exactitude dimensionnelle

Geometrische Genauigkeit im Aufbau Toleranzen im Aufbau - Datenaufzeichung der Mabgenauigkeit

 

Tato norma je identická s ISO 7737:1986.

This standard is identical with ISO 7737:1986.

 

Národní předmluva

Tato norma je součástí souboru norem o kontrole geometrické přesnosti ve výstavbě (ČSN 73 0212), ze kterého jsou již

vydány:

ČSN ISO 8322-1 až ČSN ISO 8322-8 pro určování přesnosti měřicích přístrojů (zatříděny jako Část 2 ČSN 73 0212)

Část 4: Liniové stavební objekty

Část 5: Kontrola přesnosti stavebních dílců

Část 6: Statistická analýza a přejímka

Část 7: Statistická regulace

a zpracovávají se další části s těmito pracovními názvy:

Část 1: Základní zásady

Část 3: Pozemní stavební objekty

 

Citované normy

ISO 1803/1 dosud nezavedena (věcně obdobná je ČSN 73 0202 Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení)

ISO 3443/1 až ISO 3443/4 dosud nezavedeny (věcně obdobná je ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti)

ISO 7976/1   dosud nezavedena

ISO 7976/2 zavedena v ČSN 73 0212-5 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 5: Kontrola přesnosti stavebních dílců (eqv)

 

ã Český normalizační institut, 1995
18214


Strana 2

Vypracování normy

Zpracovatel: SINKA, stavební inovační kancelář, Bulharská 4, 110 00 Praha 10, IČO 13806700, Doc.Ing.Zdeněk Matějka, DrSc

Technická normalizační komise: TNK 24 Geometrická přesnost budov a staveb

Pracovník Českého normalizačního institutu: Josef Toman


Strana 3

TOLERANCE VE VÝSTAVBĚ -

ISO 7737

ZÁZNAM DAT O PŘESNOSTI ROZMĚRŮ

První vydání

1986-12-15


 

MDT 69:621.753.1

 

Deskriptory: buildings, dimensional tolerances, dimensional measurements, accuracy, forms (paper)

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

 

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi, se rozesílají členům ISO k hlasování. Návrhy se schválí,

jestliže podle předpisů ISO souhlasí nejméně 75 % hlasujících členů.

 

Mezinárodní norma ISO 7737 byla připravena Technickou komisí ISO/TC 59 Pozemní stavby.

 

Všechny normy jsou předmětem revize a strany, které vypracovávají dohodu na podkladě této normy, by měly prozkoumat možnost novějšího vydání norem, které jsou dále uvedeny. Členové IEC a ISO mají seznamy platných mezinárodních norem.

 

0 Úvod

 

Tato mezinárodní norma uvádí způsob záznamu naměřených dat při sledování rozměrové přesnosti tak, aby tato data mohla být zpětně použita.

 

Informace popisující přesnost postaveného díla (a možné zdroje chyb), získané z provedených měření, jsou velmi důležité pro stavební projektanty, výrobce stavebních dílců, zhotovitele a uživatele. Uvádění dat v souladu s pravidly této mezinárodní normy poskytuje následující výhody.

 

Stavební projektanti mohou přímo využít tato data ve standardních výpočetních postupech, jimiž se stanovují rozměry dílců a na jejichž základě se volí styky tak, aby se dosáhlo uspokojivé montáže a provedení v mezích dané pravděpodobnosti.

 

Výrobci stavebních dílců, jejichž výrobky se používají

v různých stavebních objektech, mohou stanovit takové rozměry, které budou mít nejširší oblast použití.

 

Dodavatelé mohou s ohledem na odchylky předem odhadnout potřebu nutných opatření a vyhodnotit jejich ekonomické důsledky.

 

Stavební manažeři získají lepší podklady pro stanovení vhodné úrovně řízení jakosti, mohou provádět podrobnější řízení a kontrolu při realizaci stavebních objektů.

 

1 Předmět normy

 

Tato mezinárodní norma stanoví pravidla pro sběr a záznam dat o přesnosti rozměrů ve stavební praxi a způsob, jakým se tato data mají uvádět u vybraných stavebních konstrukcí a jejich částí (dále jen konstrukcí) a u vyráběných stavebních dílců.


Strana 4

2 Oblast použití

 

Tato mezinárodní norma může být použita u všech druhů stavebních prací.

 -- Vynechaný text --