ČESKÁ NORMA

MDT 694.04:624.011.1:624.04

Červenec 1995

Dřevěné konstrukce. Zkušební metody
VŠEOBECNÉ ZÁSADY
PRO STATICKÉ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY

ČSN
EN 380

73 2820

 

 

 

Timber structures. Test methods. General principles for static load testing

Structures en bois. Méthodes d´essais. Principes généraux d´essais par chargement statique

Holzbauwerke. Prüfverfahren. Allgemeine Grundsätze für die Prüfung unter statischen Belastungen

 

Tato národní norma je identická s EN 380:1993 a je vydána se souhlasem

 

CEN

Rue de Stassart 36

1050 Bruxelles

Belgium.

 

This national standard is identical with EN 380:1993 and is published with the permission of

 

CEN

Rue de Stassart 36

1050 Bruxelles

Belgium.

 

Národní předmluva

 

Souvisíci normy

ČSN 25 0251   Zkušební trhací stroje a lisy. Technické požadavky a metody zkoušení pro úřední ověřování

ČSN 73 2030   Zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí. Společná ustanovení

ČSN 73 2031   Zkoušení stavebních objektů, konstrukcí a dílců. Společná ustanovení

ČSN EN 45001   Všeobecná kriteria pro činnost zkušebních laboratoří (01 5253)

 

Změny proti předchozí normě

Tato norma nahrazuje přílohu D (normativní) ČSN 73 2030 z dubna 1994.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Bohumil Koželouh, CSc., Zlín, IČO 13088092

Technická normalizační komise: TNK 34 Dřevěné konstrukce

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jiří Kulišan

 

Ó Český normalizační institut, 1995
17738


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 380

EUROPEAN STANDARD

Červenec 1993

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

MDT 694.04:624.011.1:624.04

 

Deskriptory: Timber construction, mechanical tests, static loads, breaking loads

 

DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE. ZKUŠEBNÍ METODY VŠEOBECNÉ ZÁSADY PRO STATICKÉ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY

 

Timber structures-Test methods-General principes for static load testing

Structures en bois-Methodes d´essais-Principles généraux d´essais par chargement statique

Holzbauwerke-Prüfverfahren-Allgemeine Grundsätze für die Prüfung unter statischen Belastungen

 

Tato evropská norma byla organizací CEN přijata 15. 7. 1993. Členové CEN jsou povinni plnit požadavky vnitřních předpisů CEN, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoli změn dát status národní normy.

 

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými údaji jsou na vyžádání k obdržení v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku, pořízená členem CEN ve vlastní odpovědnosti překladem do národního jazyka a oznámená Ústřednímu sekretariátu CEN, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CEN jsou národní normalizační organizace Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

 

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäischen Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels


Strana 4

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

4

1

Předmět normy

4

2

Odkazy na jiné normy

5

3

Definice

5

4

Značky

5

5

Všeobecné požadavky

5

6

Zkušební postupy pro statické zatížení

5

6.1

Podstata zkoušky

5

6.2

Počet zkoušek

6

6.3

Přístroje

6

6.4

Příprava

6

6.5

Postupy

6

6.5.1

Základní postup zatěžování

6

6.5.2

Maximální zatížení - postup 1

7

6.5.3

Zkušební zatížení - postup 2

7

6.5.4

Dlouhodobé přetvoření - postup 3

7

6.5.5

Únosnost po dlouhodobém zatížení - postup 4

8

6.6

Výsledky

8

6.7

Protokol o zkoušce

8

 

Předmluva

 

Tato evropská norma byla připravena CEN/TC 124 „Dřevěné konstrukce". Pro konečné hlasování CEN byla schválena technickou skupinou 9. 12. 1991.

 

Tato norma je jednou z řady norem pro zkušební metody stavebních materiálů a prvků. Byla připravena pracovní skupinou za koordinace NSAI.

 

POZNÁMKA - Považuje se za žádoucí, v této řadě norem dodržet vždy stejné číslování článků. Proto jsou v tomto vydání této normy některé články bez textu; předpokládá se však, že v příštích vydáních bude text těchto článků doplněn.

 

Tato evropská norma musí obdržet status národní normy, a to buď publikováním identického textu nebo převzetím originálu, nejpozději do ledna 1994 a odporující národní normy musí být zrušeny nejpozději do ledna 1994.

 

Tato norma byla schválena a podle vnitřních předpisů CEN se níže uvedené státy zavazují zavést tuto evropskou normu: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 

Tato norma nenahrazuje žádnou evropskou normu.

 

1   Předmět normy

 

Tato norma stanovuje všeobecné zásady, které je třeba použít pro statické zatěžovací zkoušky dřevěných konstrukcí. Norma je určena pro použití v případech, kdy je nutno ověřit zkouškami, že konstrukce vyhovuje stanoveným kritériím. Příslušné části lze použít pro zkušební zatěžování nebo pro zkoušení konstrukcí za provozu.

 

Tato norma není určena pro zkoušení jednotlivých dřevěných prvků, jednotlivých spojů nebo modelů konstrukcí.-- Vynechaný text --