ČESKÁ NORMA

MDT 69.053.001.11

Březen 1995

Geometrická přesnost ve výstavbě
NAVRHOVÁNÍ GEOMETRICKÉ PŘESNOSTI

ČSN 73 0205


 

 

 

Geometric accuracy in building.

Design geometrical accuracy

Précision géometrique dans le bâtiment

Projects de précision géometrique

Geometrische Genauigkeit im Bauwesen

Entwerfen der geometrischen Genauigkeit

 

Předmluva

 

Citované normy

ČSN 01 3405 Výkresy ve stavebnictví. Označování charakteristik přesnosti

ČSN 01 3419 Výkresy ve stavebnictví. Vytyčovací výkresy staveb

ČSN 73 0005 Modulová koordinace rozměrů ve výstavbě. Základní ustanovení

ČSN 73 0202 Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení

ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost osazení

ČSN 73 0210-2 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 2: Přesnost monolitických betonových konstrukcí

ČSN 73 0212-4 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti Část 4: Liniové stavební objekty

ČSN 73 0270 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Kontrola pozemních stavebních objektů

ČSN 73 0420 Přesnost vytyčování stavebních objektů. Základní ustanovení

ČSN 73 0421 Přesnost vytyčování stavebních objektů s prostorovou skladbou

ČSN 73 0422 Přesnost vytyčování liniových a plošných stavebních objektů

 

Další souvisící normy

ČSN 73 0212 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Kontrola přesnosti

ČSN 73 0212-5 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 5: Kontrola přesnosti stavebních dílců

ČSN 73 0212-6 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 6: Statistická analýza a přejímka

ČSN 73 0212-7 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 7: Statistická regulace

 

Ó Český normalizační institut, 1994
17348


Strana 2

Obdobné mezinárodní normy

ISO 3443-1:1979 Tolerances for building. Part 1: Basic principles for evaluation and specification (Tolerance ve výstavbě. Část 1: Základní ustanovení pro hodnocení a specifikování)

ISO 3443-2:1979 Tolerances for building. Part 2: Statistical basis for predicting fit between components having a normal distribution of sizes

(Tolerance ve výstavbě. Část 2: Základní statistická metoda pro navrhování osazení dílců za předpokladu normálního rozdělení rozměrů)

ISO 3443-3:1987 Tolerances for building. Part 3: Procedures for selecting target size and predicting fit (Tolerance ve výstavbě. Část 3: Výpočet světlosti styků a navrhování osazení)

ISO 3443-4:1986 Tolerances for building. Part 4: Method for predicting deviations of assemblies and for allocation of tolerances (Tolerance ve výstavbě. Část 4: Metoda navrhování odchylek sestav a rozdělení tolerancí)

ISO 3443-5:1982 Building construction. Tolerances for building. Part 5: Series of values to be used for specification of tolerances

(Stavební konstrukce. Tolerance ve výstavbě. Část 5: Řady hodnot užívaných pro specifikování tolerancí)

ISO 3443-6:1986 Tolerances for building. Part 6: General principles for approval criteria, control of conformity with dimensional tolerance specifications and statistical control - Method 1 (Tolerance ve výstavbě. Část 6: Všeobecná ustanovení pro kritéria schvalování, kontrolu souladu se specifikacemi rozměrových tolerancí a statistickou kontrolou - Metoda 1)

ISO 3443-7:1988 Tolerances for building. Part 7: General principles for approval criteria, control of conformity with dimensional tolerance specifications and statistical control - Method 2 (Statistical control method)

(Tolerance ve výstavbě. Část 7: Všeobecná ustanovení pro kritéria schvalování, kontrolu souladu se specifikacemi rozměrových tolerancí a statistickou kontrolou. - Metoda 2 - metoda statistické kontroly)

ISO 3443-8:1989 Tolerances for building. Part 8: Dimensional inspection and control of construction work

(Tolerance ve výstavbě. Část 8: Rozměrová přejímka a kontrola stavebních prací)

 

Porovnání s mezinárodními normami

V mezinárodních normách ISO 3443-1 až ISO 3443-8 jsou řešeny dílčí problémy specifikace, navrhování a kontroly tolerancí ve výstavbě. Srovnatelná mezinárodní norma pro navrhování geometrické přesnosti neexistuje.

V souladu s normou ISO 3443-2 předpokládá nová ČSN pouze normální rozdělení četnosti odchylek.

 

Nahrazení předchozích norem

Tato norma nahrazuje ČSN 73 0204 z 28.6.1984, ČSN 73 0220 z 13.2.1985, ČSN 73 0221 z 19.6.1984 a ČSN 73 0225 z 11.8.1986.

 

Změny proti předchozím normám

Z ČSN 73 0220 bylo vypuštěno názvosloví a zařazeno do ČSN 73 0202. Zařazen byl algoritmus výchozího odhadu přesnosti a podrobného návrhu přesnosti, jakož i postup výpočtu přesnosti. V přílohách k normě jsou zařazeny doporučené charakteristiky přesnosti geometrických parametrů odvozené od funkčních požadavků (z původní ČSN 73 0225) a metodické principy výpočtu přesnosti, a to i se zřetelem k přetvoření.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: SINKA, stavební inovační kancelář, Bulharská 4, 101 00 Praha 10, IČO 13 806 700, Doc. Ing. Zdeněk Matějka, DrSc.

Technická normalizační komise: TNK 24 Geometrická přesnost budov a staveb

Pracovník Českého normalizačního institutu: Josef Toman


Strana 3

1  Předmět normy

 

Tato norma platí pro navrhování přesnosti geometrických parametrů (dále jen přesnosti) v návaznosti na ČSN 73 0202 pro:

a) stavební konstrukce a jejich části - dále jen konstrukce;

b) výrobky pro stavební část staveb - dále jen výrobky;

c) stavební postupy.

 

Tato norma se nevztahuje na takové konstrukce, u jejichž rozměrů nelze zanedbat zakřivení zemského povrchu.

 

Tato norma neplatí pro navrhování drsnosti stavebních konstrukcí a výrobků.

 -- Vynechaný text --