MDT 531. 7: 69-187                                         ČESKÁ NORMA                                                       Prosinec 1994

Geometrická přesnost ve výstavbě

KONTROLA PŘESNOSTI Část 7: Statistická regulace

ČSN 73 0212-7

Geometrical accuracy in building industry. Accuracy control. Part 7: Statistical process control Précision géométrique du bâtiment. Contrôle de la précision. Partie 7: Contrôle statistique du processus Geometrische Genauigkeit im Aufbau. Genauigkeitskontrolle. Teil 7: Statistische Prozeßkontrolle

Předmluva

Tato norma je součástí souboru norem o kontrole geometrické přesnosti ve výstavbě, z kterého jsou již vydány ČSN ISO 8322-1 až 8322-8 pro určování přesnosti měřicích přístrojů (zatříděny jako Část 2 ČSN 73 0212) Část 4: Liniové stavební objekty Část 5: Kontrola přesnosti stavebních dílců Část 6: Statistická analýza a přejímka

a zpracovávají se další části s těmito pracovními názvy: Část 1: Základní zásady Část 3: Pozemní stavební objekty

Citované normy

ČSN 01 0225 Aplikovaná statistika. Testy shody empirického rozdělení s teoretickým

ČSN 01 0265 Statistická regulace

ČSN 73 0202 Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení

ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti

ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost osazení

ČSN 73 0210-2 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 2: Přesnost monolitických betonových konstrukcí

ČSN 73 0212-6 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 6: Statistická analýza a přejímka

ČSN ISO 3534-1 Statistika - Slovník a značky. Část 1: Pravděpodobnost a obecné statistické termíny (01 0216)

ČSN ISO 3534-2 Statistika - Slovník a značky. Část 2: Statistické řízení jakosti (01 0216)

ČSN ISO 8258 Shewhartovy regulační diagramy (01 0271)

Vypracování normy

Zpracovatel: Doc. Ing. Miloš Vorlíček, DrSc, Praha, IČO 40821111 Technická normalizační komise: TNK 24 Geometrická přesnost budov a staveb Pracovník Českého normalizačního institutu: Josef Toman

© Český normalizační institut, 1994

16711


ČSN 73 0212-7

1 Předmět normy

Tato norma stanoví zásady pro statistickou regulaci geometrické přesnosti ve výstavbě prováděnou v průběhu výrobního procesu.

Norma platí pro výběrovou kontrolu jakosti stavebních objektů, konstrukcí, jejich částí a stavebních dílců z hlediska přesnosti jejich geometrických parametrů předepsaných ke kontrole.

2