ČESKÁ NORMA

MDT 628.921:727.1

Září 1994

DENNÍ OSVĚTLENÍ BUDOV
Část 3: Denní osvětlení škol

ČSN 73 0580-3


 

 

 

Daylighting in schools

Éclairage du jour des écoles

Tagesbeleuchtung in Schulen

 

Předmluva

ČSN 73 0580 „Denní osvětlení budov" se člení na:

- Část 1: Základní požadavky

- Část 2: Denní osvětlení obytných budov

- Část 3: Denní osvětlení škol

- Část 4: Denní osvětlení průmyslových budov

 

Citované normy

ČSN 36 0000 Světelně technické názvosloví

ČSN 36 0020-1 Sdružené osvětlení. Část 1: Základní požadavky

ČSN 73 0580-1 Denní osvětlení budov. Část 1: Základní požadavky

 

Nahrazení předchozí normy

Touto normou pozbývá platnost ČSN 36 0041 z 9. 2. 1965 v celém rozsahu.

 

Změny proti předchozí normě

V ČSN 73 0580-3 jsou řešeny technické požadavky na školy komplexněji. Byla vypuštěna obecná ustanovení o denním osvětlení, která jsou v ČSN 73 0580-1

 

Vypracování normy

Zpracovatel: ing. arch. Jiří Matoušek, IČO 14934124

Technická normalizační komise: TNK 76 Osvětlení

Pracovník Českého normalizačního institutu: ing. Miloslava Syrová

 

Ó Český normalizační institut, 1994
16441


Strana 2

1 Předmět normy

Tato norma platí pro navrhování a posuzování denního osvětlení škol všech druhů (školy základní, střední, odborné, vysoké, zvláštní) a předškolních výchovných zařízení (mateřské školy, mateřské školy s jeslemi). Platí přiměřeně i pro výukové prostory v jiných zařízeních (např. školicí střediska). Norma navazuje na ČSN 73 0580-1.

 -- Vynechaný text --