ČESKÁ NORMA

MDT 694.14:624.011.1:624.042/044:621.882

Srpen 1994

Dřevěné konstrukce
SPOJE S MECHANICKÝMI SPOJOVACÍMI
PROSTŘEDKY
Všeobecné zásady pro zjišťování
charakteristik únosnosti a přetvoření

ČSN
EN 26 891

73 2070

 

 

idt ISO 6891:1983

 

Timber structures. Joints made with mechanical fasteners. General principles for the determination of strength and deformation characteristics

Structures en bois. Assemblages réalisés avec des éléments mécaniques de fixation. Principles généraux pour la détermination des caractéristiques de résistance et de déformation

Holzbauwerke. Verbindungen mit mechanischen Verbindungsmitteln. Allgemeine Grundsätze für die Ermittlung der Tragfähigkeit und des Verformungsverhaltens

 

Tato národní norma je identická s EN 26891:1991 a je vydána se souhlasem

 

CEN

Rue de Stassart 36

1050 Bruxelles

Belgium.

 

This national standard is identical with EN 26 891:1991 and is published with the permission of

 

CEN

Rue de Stassart 36

1050 Bruxelles

Belgium.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

ISO 554   dosud nezavedena

 

Další souvisící normy

ČSN 73 1701  Navrhovanie drevených stavebných konštrukcií

ČSN 73 2030  Zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí. Společná ustanovení

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Bohumil Koželouh, CSc., Zlín, IČO 13088092

Technická normalizační komise: TNK 34 Dřevěné konstrukce

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ludmila Kratochvílová

 

ã Český normalizační institut, 1994
16340


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 26891

EUROPEAN STANDARD

Únor 1991

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

MDT 694.14:624.011.1:624.042/044:621.882

 

Deskriptory: timber construction, joining, fasteners, characteristics, mechanical strength, deformation, loading

 

DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE SPOJE S MECHANICKÝMI SPOJOVACÍMI PROSTŘEDKY VŠEOBECNÉ ZÁSADY PRO ZJIŠŤOVÁNÍ CHARAKTERISTIK ÚNOSNOSTI A PŘETVOŘENÍ (ISO 6891:1983)

 

Timber structures - Joints made with mechanical fasteners - General principles for the determination of strength and deformation characteristics (ISO 6891:1983)

Structures en bois - Assemblages réalisés avec des éléments mécaniques de fixation - Principles généraux pour la détermination des caractéristiques de résistance et de déformation (ISO 6891:1983)

Holzbauwerke - Verbindungen mit mechanischen Verbindungsmitteln - Allgemeine Grundsätze für die Ermittlung der Tragfähigkeit und des Verformungverhaltens (ISO 6891:1983)

 

Tato evropská norma byla organizací CEN přijata 17. 1. 1991 a shoduje se s výše uvedenou normou ISO. Členové CEN jsou povinni plnit požadavky jednacího řádu CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoliv změn dát status národní normy.

 

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými údaji jsou na vyžádání k obdržení v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku, pořízená členem CEN ve vlastní odpovědnosti překladem do národního jazyka a oznámená Ústřednímu sekretariátu CEN, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CEN jsou národní normalizační organizace Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

 

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels


Strana 4

Předmluva

 

Na základě kladného výsledku první dotazníkové akce rozhodl Technický výbor rezolucí BT 321/1989 předložit mezinárodní normu

 

ISO 6891:1983 Dřevěné konstrukce - Spoje s mechanickými spojovacími prostředky - Všeobecné zásady pro zjišťování charakteristik únosnosti a přetvoření k formálnímu schválení s kladným výsledkem.

 

Podle jednacího řádu CEN/CENELEC se níže uvedené státy zavazují zavést tutu evropskou normu: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 

Poznámka o schválení

Text mezinárodní normy ISO 6891:1983 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv změn.

 

Obsah

 

strana

 

 

 

0

Úvod

7

1

Předmět normy

7

2

Rozsah platnosti

7

3

Odkazy na jiné normy

8

4

Značky

8

5

Klimatizace zkušebních těles

8

6

Tvar a rozměry zkušebních těles

9

7

Zkušební přístroje

9

8

Postup zatěžování

10

8.1

Odhad maximálního zatížení

10

8.2

Zatěžování

10

8.3

Měření posunutí

12

8.4

Měření zatížení

12

8.5

Výpočty

12

8.6

Korekce

13

9

Zkušební protokol

14

 

0 Úvod

 

Vývoj v oblasti nosných dřevěných konstrukcí vyžaduje zkoušení spojů s mechanickými spojovacími prostředky, pro získání informací o charakteristikách jejich únosnosti a přetvoření (posunutí).

 

Tato mezinárodní norma obsahuje všeobecné zásady, které se doporučují respektovat pro získání porovnatelných výsledků z vyšetřování, která byla provedena v různých zkušebnách. Normativní ustanovení týkající se stanovení charakteristických únosností pro jednotlivé typy mechanických spojovacích prostředků budou uvedena v dalších mezinárodních normách.

 

Tato mezinárodní norma vychází ze všeobecných doporučení pracovní skupiny W 18 CIB1) Dřevěné konstrukce a komise RILEM2) 3TT zkoušení dřeva, které budou rovněž podkladem pro výše uvedené doplňující mezinárodní normy.

 

_______________

1) Mezinárodní rada pro stavební výzkum a dokumentaci.

2) Mezinárodní sdružení zkušebních a výzkumných laboratoří stavebních hmot a konstrukcí.


Strana 5

1 Předmět normy

 

Tato mezinárodní norma stanovuje všeobecné zásady pro zjišťování charakteristik únosnosti a přetvoření (posunutí) spojů s mechanickými spojovacími prostředky.

 -- Vynechaný text --