ČESKÁ NORMA

MDT 69:531.7:62-187

Červen 1994

Geometrická přesnost ve výstavbě
KONTROLA PŘESNOSTI
Část 4: Liniové stavební objekty

ČSN 73 0212-4


 

 

 

Geometrical accuracy in building industry. Accuracy checking. Part 4:  Line structures

Précision géometrique dans le bêtiment. Contrôle de la précision. Part 4: Construction de ligne

Geometrische Genauigkeit im Aufbau. Genauigkeitskontrolle. Teil 4: Linienbauobjekte

 

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

1

1.

Předmět normy

4

2.

Všeobecně

4

3.

Kontrolní postupy

5

4.

Přesnost kontroly

5

5.

Prostorová poloha

5

6.

Rozměry, tvar a orientace

6

7.

Železniční a kolejový svršek

6

8.

Visuté lanové dráhy

7

9.

Silniční komunikace

8

10.

Tunely

9

11.

Průmyslové a vodovodní štoly a přivaděče, stoky a kolektory

10

12.

Mosty

10

13.

Vodní toky

11

14.

Podzemní a nadzemní vedení

11

15.

Křížení a souběh objektů

12

16.

Dodržování přesnosti kontroly

12

17.

Provádění, vyhodnocování a dokumentace kontrol

13

 

Předmluva

 

Tato norma je součástí souboru norem o kontrole geometrické přesnosti ve výstavbě, ze kterého jsou již vydány:

Soubor ČSN ISO 8322-1 až ČSN ISO 8322-8 pro určování přesnosti měřicích přístrojů (zatříděn jako Část 2 ČSN ISO 730212)

Část 5: Kontrola přesnosti stavebních dílců

Část 6: Statistická analýza a přejímka

a zpracovávají se další části s těmito pracovními názvy:

Část 1: Základní zásady

Část 3: Pozemní stavební objekty

Část 7: Statistická regulace

 

Ó Český normalizační institut, 1994
16278


Strana 2

Citované normy

ČSN 01 0101  Názvosloví z oboru řízení jakosti

ČSN 01 3419 Výkresy ve stavebnictví. Vytyčovací výkresy staveb

ČSN 27 3005 Visuté osobní lanové dráhy. Projektování, konstruování, výroba a montáž

ČSN 73 0212 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Kontrola přesnosti

ČSN 73 0212-5 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 5: Kontrola přesnosti stavebních dílců

ČSN 73 0212-6 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 6: Statistická analýza a přejímka

ČSN ISO 8322-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Určování přesnosti měřicích přístrojů. Část 1: Teorie (730212)

ČSN ISO 8322-2 Geometrická přesnost ve výstavbě. Určování přesnosti měřicích přístrojů. Část 2: Měřická pásma (730212)

ČSN ISO 8322-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Určování přesnosti měřicích přístrojů. Část 3: Optické nivelační přístroje (730212)

ČSN ISO 8322-4 Geometrická přesnost ve výstavbě. Určování přesnosti měřicích přístrojů. Část 4: Teodolity (730212)

ČSN ISO 8322-5 Geometrická přesnost ve výstavbě. Určování přesnosti měřicích přístrojů. Část 5: Optické provažovací přístroje (730212)

ČSN ISO 8322-6 Geometrická přesnost ve výstavbě. Určování přesnosti měřicích přístrojů. Část 6: Laserové přístroje (730212)

ČSN ISO 8322-7 Geometrická přesnost ve výstavbě. Určování přesnosti měřicích přístrojů. Část 7: Přístroje používané při vytyčování (730212)

ČSN ISO 8322-8 Geometrická přesnost ve výstavbě. Určování přesnosti měřicích přístrojů. Část 8: Elektronické dálkoměry do 150 m (730212)

ČSN 73 0270 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Kontrola pozemních stavebních objektů

ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii

ČSN 73 0405 Měření posunů stavebních objektů

ČSN 73 0415 Geodetické body

ČSN 73 0420 Přesnost vytyčování stavebních objektů. Základní ustanovení

ČSN 73 0422 Přesnost vytyčování liniových a plošných stavebních objektů

ČSN 73 2611 Úchylky rozměrů a tvarů ocelových konstrukcí

ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení

ČSN 73 6100 Názvosloví silničních komunikací

ČSN 73 6175 Měření rovnosti povrchu vozovky latí

ČSN 73 6176 Měření rovnosti povrchu vozovky kompenzačním viagrafem

ČSN 73 6201 Projektování a prostorové uspořádání mostních objektů

ČSN 73 6822 Křížení a souběhy vedení a komunikací s vodními toky


Strana 3

Další souvisící normy

ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací

ČSN 73 6149 Asfaltový betón na kryty vozovek

ČSN 73 6171 Stavba cementobetónových krytov vozoviek

ČSN 73 7501 Navrhovanie konštrukcií razených tunelových objektov. Spoločná ustanovenia

ČSN 73 7505 Sdružené trasy městských vedení technického vybavení

 

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění zákona č. 103/1990 Sb. a zákona č. 262/1992 Sb.

Zákon č. 51/1964 Sb. o drahách ve znění zákona č. 104/1974 Sb.

Vyhláška ministerstva dopravy č. 52/1964 Sb., kterou se provádí zákon o drahách, ve znění vyhlášek č. 132/1969 Sb. a č. 122/1974 Sb.

Zákon č. 135/1961 Sb. o pozemních komunikacích (silniční zákon) v úplném znění zákona č. 55/1984 Sb.

Vyhláška Federálního ministerstva dopravy č. 35/1984 Sb. kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (silniční zákon).

Vyhláška Českého úřadu geodetického a kartografického č. 10/1974 Sb. o geodetických pracích ve výstavbě ve znění vyhlášky č. 38/1974 Sb.

 

Obdobné mezinárodní normy

ISO 7077 Measuring methods for building - General principles and procedures for the verification of dimensional compliance

(Metody měření ve stavebnictví - Všeobecné zásady a postupy pro ověřování rozměrové shodnosti)

ISO 4464 Tolerances for building - Relationship between the different types of deviations and tolerances used for specification

(Tolerance ve stavebnictví - Vztah mezi různými typy používaných odchylek a tolerancí)

 

Nahrazení předchozí normy

Tato norma nahrazuje ČSN 73 0275 z 11.4.1985.

 

Změny proti předchozí normě

Rozšiřuje se obsah o železniční a silniční tunely, tunely tramvajových drah a městských rychlodrah včetně metra, o štoly, přivaděče, stoky, kolektory a o mosty a dále o postupy ověřování přesnosti, vyhodnocování a dokumentaci kontrol.

 

Vypracování normy

Zpracovatel:Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, 250 66 Zdiby 98, IČO: 025 615 Ing. Václav Šanda

Technická normalizační komise: TNK 24 Geometrická přesnost budov a staveb

Pracovník Českého normalizačního institutu: Josef Toman


Strana 4

1  Předmět normy

 

Tato norma stanoví přesnost kontroly geometrických parametrů 1) liniových stavebních objektů 2) a jejich částí během stavění, po dokončení stavby a pro kolaudaci 3),4),5).

Norma stanoví přesnost kontroly:

a) svršku 4)

  1) železničního železnic a vleček;

  2) kolejového tramvajových drah;

  3) kolejového pozemních lanových drah;

  4) kolejového městských rychlodrah včetně metra;

  5) kolejového neveřejných drah zvláštního určení, sloužících jen provozní potřebě provozovny, nezaústěných do jiných

  drah;

b) visutých lanových drah;

c) podkladu a krytu vozovky dálnic, silnic, místních komunikací I. a II. třídy 5),6) a lesních odvozních cest 7)(dále jen silniční komunikace);

d) železničních tunelů a tunelů na silničních komunikacích, tunelů tramvajových drah a městských rychlodrah;

e) průmyslových a vodovodních štol a přivaděčů, stok a kolektorů;

f) mostů;

g) koryt, stupňů ve dně koryta a ochranných hrází vodních toků upravených a umělých;

h) nadzemních a podzemních vedení 8).

 

Norma nestanoví přesnost kontroly liniových zařízení trolejbusových drah a drah přenosných, vytyčování liniových stavebních objektů 8), ,9), stavebních dílců 10) a přesnost měření posunů liniových stavebních objektů 11).

Součásti liniového stavebního objektu z hlediska geometrické přesnosti stanoví projektová dokumentace12) např. šachta kanalizace je součástí, šachta parovodu není součástí).

 -- Vynechaný text --