ČESKÁ NORMA

MDT: 691-41:531.7.083

Leden 1994

Geometrická přesnost ve výstavbě
KONTROLA PŘESNOSTI
Část 5: Kontrola přesnosti stavebních dílců

ČSN 73 0212-5


 

 

 

Geometrical accuracy in building industry

Accuracy control

Accuracy control of building components

Précision géometrique du bâtiment

Contrôle du précision

Contrôle du précision des éléments de construction

Geometrische Genauigkeit im Aufbau

Genauigkeitskontrolle

Genauigkeitskontrolle der Bauelemente

 

Předmluva

 

Tato norma je součástí souboru norem o kontrole geometrické přesnosti ve výstavbě, z kterého je již vydána

Část 6:  Statistická analýza a přejímka

a zpracovávají se další části s těmito pracovními názvy:

Část 1:  Základní zásady

Část 2:  Metody měření a pravidla hodnocení přesnosti

Část 3:  Pozemní stavební objekty

Část 4:  Liniové stavební objekty

Část 7:  Statistická regulace

 

Citované normy

ČSN 73 0212   Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Kontrola přesnosti

ČSN 73 0212-6  Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 6: Statistická analýza a přejímka

ČSN 73 0220   Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Navrhování přesnosti stavebních objektů

ČSN 73 0270   Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Kontrola pozemních stavebních objektů

ČSN 73 2031   Zkoušení stavebních objektů, konstrukcí a dílců. Společná ustanovení

 

Další související normy

 

ČSN 01 3405   Výkresy ve stavebnictví. Označování charakteristik přesnosti

ČSN 01 3481   Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy betonových konstrukcí

ČSN 73 2520   Drsnost povrchů stavebních konstrukcí.

 

Obdobné mezinárodní a zahraniční normy

ISO 4464       Tolerances for building. Relationship between different types of deviations and tolerances used for specification.

(Tolerance ve stavebnictví. Vztah mezi různými typy používaných odchylek a tolerancí)

ISO 7976-1      Tolerances for building - Methods of measurement of buildings and building products Part 1: Methods and instruments.

(Tolerance ve stavebnictví. Metody měření staveb a stavebních dílců. Část 1: Metody a přístroje)

ISO 7976-2      Tolerances for building. Methods of measurement of buildings and building products Part 2: Position of measuring points.

(Tolerance ve stavebnictví. Metody měření staveb a stavebních dílců. Část 2: Poloha měřicích bodů)

 

Ó Český normalizační institut, 1993
15260


Strana 2

Porovnání s mezinárodní normou

Obecné zásady stanovení míst měření při kontrole stavebních dílců uvedené v této normě jsou v souladu s mezinárodní normou ISO 7976-2. Jsou rozvedeny podrobněji včetně určení přesnosti kontrolních měření.

 

Nahrazení předchozí normy

Tato norma nahrazuje ČSN 73 0280 z 29.9.1986.

 

Změny proti předchozí normě

Tato norma upřesňuje termíny a definice, místa měření pro kontrolu rozměrů, tvaru, orientace a polohu součásti dílce.

 

Deskriptory podle Tezauru ISO ROOT

Kód deskriptoru/znění deskriptoru: R/stavebnictví, RF/RN/stavební prvky, BMM.P/přesnost, preciznost, BBM.F/přesnost, správnost, BA/BK/měření, CCG/geometrie, BBP.GGS/tolerance tvaru, AF/kontrola

 

Vypracování normy

Zpracovatel: SINKA, stavební inovační kancelář, Bulharská 4, 101 00 Praha 10, IČO: 13 806 700, Doc. Ing. Zdeněk Matějka, DrSc.

Technická normalizační komise: TNK 24 Geometrická přesnost budov a staveb

Pracovník Českého normalizačního institutu: Josef Toman

 

1    Předmět normy

 

Tato norma stanoví zásady pro stanovení míst měření nezabudovaných stavebních dílců, tj. předvyrobených částí stavebních objektů a konstrukcí, stanovuje  přesnosti kontrolních měření a metody pro jejich  vyhodnocení, to je porovnání mezi skutečným provedením dílce a mezními hodnotami stanovenými příslušnou technickou normou výrobce, výkresem dílce apod. (dále jen technickým podkladem). Norma platí bez ohledu na použité suroviny a materiály pro výrobu dílců.

Místa měření se aplikují i při kontrole přesnosti srovnáváním.

 -- Vynechaný text --