MDT 624. 042. 8. 001. 24 ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA Schválena: 21. 2. 1977

VÝPOČET STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

ZATÍŽENÝCH

DYNAMICKÝMI ÚČINKY STROJŮ

ČSN 73 0032

Расчет строительных конструкций нагруженных динамическими действиями машин

Calculation of building structures loaded by dynamic effect of machines

Tato norma platí pro výpočet dynamicky zatížených předpjatých i nepředpjatých konstrukcí staveb bytových, občanských, průmyslových a zemědělských, provedených z libovolného stavebního materiálu a navazuje na ČSN 73 0031.

Podle této normy se provádí výpočet stavebních konstrukcí, v nichž jsou umístěny stroje, strojní zařízení a dopravní manipulační prostředky1), které vyvozují dynamické účinky.

Norma neplatí pro výpočet samostatných základů strojů a strojního zařízení, které spočívají na základové půdě přímo, nebo prostřednictvím pružných prvků.

Norma neplatí pro výpočet stavebních konstrukcí, jejichž základové konstrukce jsou z vnějšku rozkmitány dynamickými účinky šířícími se základovou půdou2).

Norma neplatí pro výpočet účinků zatížení stavební konstrukce větrem3).

Tuto normu lze použít i pro jiné druhy stavebních konstrukcí (např. inženýrské stavební konstrukce, technologické konstrukce), pokud pro ně nejsou vydány zvláštní normy nebo předpisy, popř. pokud pro ně není nutná zvláštní studie. Pokud existují takové normy a předpisy, platí tato norma jen v rozsahu jimi vymezeném.

Norma platí pro projekty stavebních konstrukcí, k jejichž vypracování se přistoupí po nabytí její účinnosti. Norma platí též pro posuzování nosné způsobilosti konstrukcí projektovaných popř. provedených před tímto datem. Výjimky z této normy povoluje Stavební ústav ČVUT Praha a uvědomí o tom Úřad pro normalizaci a měření.

1) Pokud výpočet jejich účinků není upraven ČSN 73 0035.

2)   Přenos dynamických účinků základovou půdou a způsob posouzení stavební konstrukce řeší ČSN 73 0036.

3)  Řeší ČSN 73 0035.

Účinnost od: 1. 10. 1978

05528