ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.100.15 Červen 2016

Výrobky z přírodního kamene – Podlahové a schodišťové desky – Požadavky

ČSN
EN 12058
ed. 2

72 1871

 

Natural stone products – Slabs for floors and stairs – Requirements

Produits en pierre naturelle – Dalles de revêtement de sol et d’escalier – Exigences

Natursteinprodukte – Bodenplatten und Stufenbeläge – Anforderungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12058:2015. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12058:2015. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12058 ed. 2 (72 1871) z října 2015.

S účinností od 2016-12-31 se nahrazuje ČSN EN 12058 (72 1871) z května 2005, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 12058:2015 dovoleno do 2016-12-31 používat dosud platnou ČSN EN 12058 (72 1871) z května 2005.

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 12058:2015 do soustavy ČSN. Zatímco ČSN EN 12058 ed. 2 (72 1870) z října 2015 převzala EN 12058:2015 vyhlášením, tato norma ji přejímá překladem.

Hlavní změny proti předchozímu vydání normy jsou uvedeny v předmluvě této evropské normy.

Informace o citovaných dokumentech

EN 1745 zavedena v ČSN EN 1745 (72 2636) Zdivo a výrobky pro zdivo – Metody stanovení návrhových tepelných hodnot

EN 1925 zavedena v ČSN EN 1925 (72 1141) Zkušební metody přírodního kamene – Stanovení součinitele nasákavosti vodou působením vzlínavosti

EN 1936 zavedena v ČSN EN 1936 (72 1143) Zkušební metody přírodního kamene – Stanovení měrné a objemové hmotnosti a celkové a otevřené pórovitosti

EN 12371 zavedena v ČSN EN 12371 (72 1147) Zkušební metody přírodního kamene – Stanovení mrazuvzdornosti

EN 12372 zavedena v ČSN EN 12372 (72 1145) Zkušební metody přírodního kamene – Stanovení pevnosti za ohybu při soustředném zatížení

EN 12407 zavedena v ČSN EN 12407 (72 1146) Zkušební metody přírodního kamene – Petrografický rozbor

EN 12440 zavedena v ČSN EN 12440 (72 1401) Přírodní kámen – Pojmenování

EN 12670:2001 zavedena v ČSN EN 12670:2003 (72 1402) Přírodní kámen – Terminologie

EN 13364 zavedena v ČSN EN 13364 (72 1150) Zkušební metody přírodního kamene – Stanovení tržného zatížení v otvoru pro kolík

EN 13373 zavedena v ČSN EN 13373 (72 1137) Zkušební metody přírodního kamene – Stanovení geometrických charakteristik výrobků

EN 13501-1 zavedena v ČSN EN 13501-1 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

EN 13755 zavedena v ČSN EN 13755 (72 1149) Zkušební metody přírodního kamene – Stanovení nasákavosti vodou za atmosférického tlaku

EN 14066 zavedena v ČSN EN 14066 (72 1138) Zkušební metody přírodního kamene – Stanovení odolnosti proti tepelnému šoku

EN 14157 zavedena v ČSN EN 14157 (72 1158) Zkušební metody přírodního kamene – Stanovení odolnosti proti obrusu

CEN/TS 16165:2012 zavedena v ČSN P CEN/TS 16165:2013 (74 4506) Stanovení protiskluznosti povrchů pro pěší – Metody hodnocení

EN ISO 10456 zavedena v ČSN EN ISO 10456 (73 0574) Stavební materiály a výrobky – Tepelně vlhkostní vlastnosti – Tabelované návrhové hodnoty a postupy pro stanovení deklarovaných a návrhových tepelných hodnot (ISO 10456)

EN ISO 12572 zavedena v ČSN EN ISO 12572 (73 0547) Tepelně vlhkostní chování stavebních materiálů a výrobků – Stanovení prostupu vodní páry (ISO 12572)

Souvisící ČSN

ČSN EN 771-6 Specifikace zdicích prvků – Část 6: Zdicí prvky z přírodního kamene

ČSN EN 1341 Desky z přírodního kamene pro venkovní dlažbu – Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 1342 Dlažební kostky z přírodního kamene pro venkovní dlažbu – Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 1343 Obrubníky z přírodního kamene pro venkovní dlažbu – Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 12326-1 Břidlice a přírodní kámen pro skládanou střešní krytinu a vnější obklady – Část 1: Specifikace pro břidlici a karbonátovou břidlici

ČSN EN 12326-2 Břidlice a přírodní kámen pro skládanou střešní krytinu a vnější obklady – Část 2: Zkušební metody pro břidlici a karbonátovou břidlici

ČSN EN 13161 Zkušební metody přírodního kamene – Stanovení pevnosti za ohybu při konstantním momentu

ČSN EN 14158 Zkušební metody přírodního kamene – Stanovení lomové energie

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN Zkušebna kamene a kameniva, s. r. o., Husova 675, 508 01 Hořice, IČ 64828042.

Technická normalizační komise: TNK 99 Kámen a kamenivo

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Alena Krupičková


 

EVROPSKÁ NORMA EN 12058
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM Březen 2015

ICS 91.100.15 Nahrazuje EN 12058:2004

Výrobky z přírodního kamene – Podlahové a schodišťové desky – Požadavky

Natural stone products – Slabs for floors and stairs – Requirements 

Produits en pierre naturelle – Dalles de revêtement
de sols et d’escaliers – Exigences

Natursteinprodukte – Bodenplatten und Stufenbeläge – Anforderungen

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2015-01-03.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

[image]

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2015 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 12058:2015 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 8

1 Předmět normy 9

2 Citované dokumenty 9

3 Termíny a definice 10

4 Charakteristiky desek z přírodního kamene 11

4.1 Geometrické charakteristiky 11

4.1.1 Obecně 11

4.1.2 Rozměry 11

4.1.3 Rovinnost 11

4.1.4 Délka a šířka 11

4.1.5 Zvláštní tvary 12

4.1.6 Obchodní rozměry podlahových a schodišťových desek 12

4.1.7 Povrchová úprava 12

4.2 Fyzikální a mechanické charakteristiky 12

4.2.1 Obecně 12

4.2.2 Pojmenování 13

4.2.3 Vzhled 13

4.2.4 Pevnost za ohybu 13

4.2.5 Pevnost spojení/přilnavost 13

4.2.6 Nasákavost za atmosférického tlaku 13

4.2.7 Reakce na oheň 14

4.2.8 Nasákavost působením vzlínavosti 14

4.2.9 Objemová hmotnost a otevřená pórovitost 15

4.2.10 Trvanlivost 15

4.2.11 Odolnost proti tepelnému šoku 15

4.2.12 Propustnost vodní páry 15

4.2.13 Odolnost proti kluzu 15

4.2.14 Odolnost proti smyku 15

4.2.15 Hmatovost 15

4.2.16 Přímá zvuková izolace 16

4.2.17 Tepelná vodivost 16

4.2.18 Uvolňování nebezpečných látek 16

5 Zkoušení, posuzování a metody odběru vzorků 16

5.1 Zkoušení 16

5.2 Odběr vzorků 16

5.2.1 Obecně 16

5.2.2 Principy odběru vzorků 16

5.2.3 Odběr celkových vzorků 17

5.2.4 Příprava plánu odběru vzorků 17

5.2.5 Zařízení pro odběr vzorků 17

5.2.6 Metody odběru vzorků 17

Strana

5.2.7 Označení, balení a přeprava vzorků 18

5.2.8 Protokol o odběru vzorků 18

6 Posuzování a ověřování stálosti vlastností – AVCP 19

6.1 Obecně 19

6.2 Zkouška typu 19

6.2.1 Obecně 19

6.2.2 Zkušební vzorky, zkoušky a kritéria shody 20

6.2.3 Protokoly o zkouškách 21

6.2.4 Sdílené výsledky jiné strany 21

6.2.5 Použití výsledků pro kaskádované určení typu výrobku 21

6.3 Řízení výroby (FPC) 22

6.3.1 Obecně 22

6.3.2 Požadavky 22

6.3.3 Specifické požadavky na výrobek 25

6.3.4 Kusové výrobky, výrobky v předvýrobní etapě (např. prototypy) a výrobky vyráběné ve velmi malém množství 25

6.3.5 Postup při změnách 26

7 Označování a balení 26

Příloha ZA (informativní) Ustanovení této evropské normy, která se týkají ustanovení nařízení EU o stavebních výrobcích 27

ZA.1 Předmět a příslušné charakteristiky 27

ZA.2 Postup při AVCP přírodního kamene pro podlahy a schodišťové stupně 29

ZA.2.1 Systém/Systémy AVCP 29

ZA.2.2 Prohlášení o vlastnostech (DoP) 33

ZA.2.2.1 Obecně 33

ZA.2.2.2 Obsah 33

ZA.2.2.3 Příklad prohlášení o vlastnostech (DoP) 34

ZA.2.2.3.1 Příklad prohlášení o vlastnostech pro desky na vnitřní použití 34

ZA.2.2.3.2 Příklad prohlášení o vlastnostech pro desky na vnější použití 35

ZA.3 Označení CE a značení štítkem 37

Bibliografie 40

Předmluva

Tento dokument (EN 12058:2015) vypracovala technická komise CEN/TC 246 Přírodní kámen, jejíž sekretariát zajišťuje UNI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do září 2015 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do prosince 2016.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 12058:2004.

EN 12058:2015 obsahuje oproti EN 12058:2004 tyto důležité technické změny:

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků Nařízení o stavebních výrobcích (EU)
č. 305/2011.

Vztah k Nařízení EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součásti této normy.

Tato evropská norma je jednou z řady norem pro specifikaci výrobků z přírodního kamene, která je tvořena:

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato evropská norma určuje požadavky pro ploché desky z přírodního kamene, používané jako dlažební prvky pro podlahy a schody, včetně soklíků, pro vnitřní použití (včetně uzavřených prostor pro veřejnou dopravu) a/nebo vnější použití. Tato evropská norma nezahrnuje kamenivo, materiály z umělého kamene a montáž.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.