ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.100.60 Květen 2016

Tepelněizolační výrobky pro budovy –
Průmyslově vyráběné výrobky z dřevité vlny (WW) –
Specifikace

ČSN
EN 13168+A1

72 7207

 

Thermal insulation products for buildings – Factory made wood wool (WW) products – Specification

Produits isolants thermiques pour le bâtiment – Produits manufacturés en laine de bois (WW) – Spécification

Wärmedämmstoffe für Gebäude – Werkmäßig hergestellte Produkte aus Holzwolle (WW) – Spezifikation

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13168:2012+A1:2015. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13168:2012+A1:2015. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13168+A1 (72 7207) ze září 2015.

S účinností od 2016-11-30 se nahrazuje ČSN EN 13168 ed. 2 (72 7207) z května 2013, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 13168+A1:2015 dovoleno do 2016-11-30 používat dosud platnou ČSN EN 13168 ed. 2 (72 7207) z května 2013.

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 13168:2012+A1:2015 do soustavy ČSN. Zatímco ČSN EN 13168+A1 (72 7207) ze září 2015 převzala EN 13168:2012+A1:2015 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

Hlavní změny proti předchozímu vydání normy jsou uvedeny v předmluvě evropské normy.

Informace o citovaných dokumentech

EN 822 zavedena v ČSN EN 822 (72 7041) Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení délky a šířky

EN 823 zavedena v ČSN EN 823 (72 7042) Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení tloušťky

EN 824 zavedena v ČSN EN 824 (72 7043) Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení pravoúhlosti

EN 825 zavedena v ČSN EN 825 (72 7044) Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení rovinnosti

EN 826 zavedena v ČSN EN 826 (72 7045) Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Zkouška tlakem

EN 1602 zavedena v ČSN EN 1602 (72 7046) Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení objemové hmotnosti

EN 1604 zavedena v ČSN EN 1604 (72 7048) Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení rozměrové stability za určených teplotních a vlhkostních podmínek

EN 1605 zavedena v ČSN EN 1605 (72 7049) Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení deformace při určeném zatížení tlakem a určených teplotních podmínkách

EN 1606 zavedena v ČSN EN 1606 (72 7050) Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení dotvarování tlakem

EN 1607 zavedena v ČSN EN 1607 (72 7051) Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení pevnosti v tahu kolmo k rovině desky

EN 1609 zavedena v ČSN EN 1609 (72 7053) Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení krátkodobé nasákavosti při částečném ponoření

EN 12086:1997 nezavedena*)

EN 12089 zavedena v ČSN EN 12089 (72 7058) Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Zkouška ohybem

EN 12090 zavedena v ČSN EN 12090 (72 7059) Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Zkouška smykem

EN 12430 zavedena v ČSN EN 12430 (72 7062) Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví –
Stanovení odolnosti při bodovém zatížení

EN 12667 zavedena v ČSN EN 12667 (73 0569) Tepelné chování stavebních materiálů a výrobků – Stanovení tepelného odporu metodami chráněné topné desky a měřidla tepelného toku – Výrobky o vysokém a středním tepelném odporu

EN 12939 zavedena v ČSN EN 12939 (73 0571) Tepelné chování stavebních materiálů a výrobků – Stanovení tepelného odporu metodami chráněné topné desky a měřidla tepelného toku – Výrobky s velkou tloušťkou o vyso-
kém a středním tepelném odporu

EN 13172:2012 zavedena v ČSN EN 13172:2012 (72 7211) Tepelněizolační výrobky – Hodnocení shody

EN 13501-1 zavedena v ČSN EN 13501-1+A1 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

EN 13820 zavedena v ČSN EN 13820 (72 7064) Tepelně izolační materiály pro použití ve stavebnictví – Sta-
novení obsahu organických látek

EN 13823 zavedena v ČSN EN 13823 (73 0881) Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň – Stavební výrobky kromě podlahových krytin vystavené tepelnému účinku jednotlivého hořícího předmětu

EN 15715:2009 zavedena v ČSN EN 15715:2010 (72 7234) Tepelně izolační výrobky – Pokyny pro montáž a upevnění při zkouškách reakce na oheň – Průmyslově vyráběné výrobky

EN ISO 354 zavedena v ČSN EN ISO 354 (73 0535) Akustika – Měření zvukové pohltivosti v dozvukové místnosti

EN ISO 1182 zavedena v ČSN EN ISO 1182 (73 0882) Zkoušení reakce výrobků na oheň – Zkouška nehoř-
lavosti

EN ISO 1716 zavedena v ČSN EN ISO 1716 (73 0883) Zkoušení reakce výrobků na oheň – Stanovení spalného tepla (kalorické hodnoty)

EN ISO 9229:2007 zavedena v ČSN EN ISO 9229:2008 (72 7000) Tepelné izolace – Terminologie

EN ISO 10456 zavedena v ČSN EN ISO 10456 (73 0574) Stavební materiály a výrobky – Tepelně vlhkostní vlastnosti – Tabelované návrhové hodnoty a postupy pro stanovení deklarovaných a návrhových tepelných hodnot

EN ISO 11654 zavedena v ČSN EN ISO 11654 (73 0528) Akustika – Absorbéry zvuku používané v budovách –
Hodnocení zvukové pohltivosti

EN ISO 11925-2 zavedena v ČSN EN ISO 11925-2 (73 0884) Zkoušení reakce na oheň – Zápalnost stavebních výrobků vystavených přímému působení plamene – Část 2: Zkouška malým zdrojem plamene

ISO 16269-6:2005 zavedena v ČSN ISO 16269-6:2007 (01 0233) Statistická interpretace dat – Část 6: Stano-
vení statistických tolerančních intervalů

Souvisící ČSN

ČSN EN 14303+A1 (72 7225) Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Průmyslově vyráběné výrobky z minerální vlny (MW) – Specifikace

Citované předpisy

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS. Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek.

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav pozemních staveb – Certifikační společnost s. r. o., IČ 25052063,
Ing. Zuzana Aldabaghová

Technická normalizační komise: TNK 120 Tepelněizolační výrobky a materiály

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Ilona Bařinová

 

EVROPSKÁ NORMA EN 13168:2012+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM Únor 2015

ICS 91.100.60 Nahrazuje EN 13168:2012

Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky
z dřevité vlny (WW) – Specifikace

Thermal insulation products for buildings – Factory made wood wool (WW) products –
Specification 

Produits isolants thermiques pour le bâtiment –
Produits manufacturés en laine de bois (WW) –
Spécification

Wärmedämmstoffe für Gebäude – Werkmäßig
hergestellte Produkte aus Holzwolle (WW) –
Spezifikation

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2012-10-06 a zahrnuje změnu A1 schválenou CEN dne 2014-12-15.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

[image]

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2015 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 13168:2012+A1:2015 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 8

1 Předmět normy 10

2 Citované dokumenty 10

3 Termíny, definice, značky, jednotky a zkratky 12

3.1 Termíny a definice 12

3.2 Značky, jednotky a zkratky 13

4 Požadavky 15

4.1 Obecně 15

4.2 Pro všechna použití 15

4.3 Pro specifická použití 17

5 Zkušební metody 21

5.1 Odběr vzorků 21

5.2 Kondicionování 21

5.3 Zkoušení 21

6 Kód značení 23

7 Posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP) 23

7.1 Obecně 23

7.2 Určení typu výrobku (PTD) 23

7.3 Řízení výroby u výrobce (FPC) 24

8 Označování a značení štítkem 24

Příloha A (normativní) Stanovení deklarovaných hodnot tepelného odporu a součinitele tepelné vodivosti 25

A.1 Obecně 25

A.2 Vstupní údaje 25

A.3 Deklarované hodnoty 25

Příloha B (normativní) !Určení typu výrobku" (!PTD") a řízení výroby (FPC) 27

Příloha C (normativní) Vícevrstvé izolační výrobky z WW 31

C.1 Obecně 31

C.2 Požadavky 31

C.3 Zkušební metody 31

C.4 Hodnocení shody 32

Příloha D (normativní) Specifické zkušební metody 33

D.1 Obsah chloridů 33

D.2 Odolnost při zatížení 33

D.3 Odolnost při zatížení rázem 34

Příloha E (normativní) Stanovení součinitele tepelné vodivosti v závislosti na obsahu vlhkosti 35

Příloha ZA (informativní) !Ustanovení této evropské normy, která se týkají ustanovení nařízení EU
o stavebních výrobcích" 36

ZA.1 Předmět a příslušné charakteristiky 36

ZA.2 Postupy posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP) průmyslově vyráběných výrobků z dřevité vlny 37

ZA.3 Značení CE a označování štítkem 42

Bibliografie 44

Strana

Tabulky

Tabulka 1 – Třídy pro tolerance délky a šířky 16

Tabulka 2 – Třídy pro tolerance tloušťky 16

Tabulka 3 – Úrovně odchylky od rovinnosti 16

Tabulka 4 – Úrovně pro obsah chloridů 16

Tabulka 5 – Úrovně pevnosti v tahu kolmo k rovině desky 17

Tabulka 6 – Úrovně odchylky od pravoúhlosti 18

Tabulka 7 – Úrovně napětí v tlaku nebo pevnosti v tlaku 18

Tabulka 8 – Úrovně pevnosti v ohybu 19

Tabulka 9 – Úrovně krátkodobé nasákavosti 19

Tabulka 10 – Zkušební metody, zkušební tělesa a podmínky 22

Tabulka A.1 – Hodnoty k pro jednostranný 90% toleranční interval s 90% úrovní spolehlivosti 26

Tabulka B.1 – Minimální četnost zkoušení výrobku 27

Tabulka B.2 – Minimální četnost zkoušení charakteristik reakce výrobku na oheň 29

Tabulka ZA.1 – Příslušná ustanovení pro průmyslově vyráběnou dřevitou vlnu a zamýšlené použití 36

Tabulka ZA.2 – Systémy AVCP 37

Tabulka ZA.3.1 – Stanovení úkolů AVCP pro průmyslově vyráběné výrobky z dřevité vlny podle systému 1
pro reakci na oheň a systému 3 (viz tabulka ZA.2) 38

Tabulka ZA.3.2 – Stanovení úkolů AVCP pro průmyslově vyráběné výrobky z dřevité vlny podle systému 3
(viz tabulka ZA.2) 39

Tabulka ZA.3.3 – Stanovení úkolů AVCP pro průmyslově vyráběné výrobky z dřevité vlny podle systému 4
pro reakci na oheň, v kombinaci se systémem 3 (viz tabulka ZA.2) 39

Obrázky

Obrázek D.1 – Zkušební sestava pro zkoušku odolnosti desek při zatížení 33

Obrázek D.2 – Zkušební sestava pro zkoušku odolnosti při zatížení rázem 34

Obrázek E.1 – Příklad grafického znázornění fy 35

Obrázek ZA.1 – Příklad informací na označení CE výrobků podle systémů AVCP 1 a 3 43

Předmluva

Tento dokument (EN 13168:2012+A1:2015) vypracovala technická komise CEN/TC 88 Tepelněizolační materiály a výrobky, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do srpna 2015 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do listopadu 2016.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje !EN 13168:2012".

Tento dokument zahrnuje změnu A1 schválenou CEN dne 2014-12-15.

Začátek a konec textu vloženého nebo upraveného změnou je v textu vyznačen značkami !".

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EU.

!Vztah k nařízení EU pro stavební výrobky (CPR) je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí této normy.".

Hlavní změny proti EN 13168:2008 jsou:

 1. lepší harmonizace mezi jednotlivými normami souboru (EN 13162 až EN 13171) z hlediska definic, požadavků, tříd a úrovní;

 2. nová normativní příloha zabývající se vícevrstvými výrobky;

 3. změny edičního a technického charakteru a doplnění informací týkajících se některých položek, specifických pro WW: lamela, stlačitelnost atd.;

 4. doplnění odkazů na EN 15715 Tepelněizolační výrobky – Pokyny pro montáž a upevnění při zkouškách reakce na oheň – Průmyslově vyráběné výrobky;

 5. změny v příloze ZA.

!Změna A1 mění EN 13168:2012 uvedením těch článků normy, které jsou potřebné pro shodu evropské normy s nařízením pro stavební výrobky (CPR).

Tato změna zahrnuje

 1. doplnění předmluvy;

 2. doplnění článku 3.2;

 3. doplnění článku 4.3.12;

 4. změnu kapitoly 7;

 5. změnu kapitoly 8;

 6. změnu přílohy B;

 7. novou přílohu ZA."

Tato norma je jednou z řady norem pro tepelněizolační výrobky používané v budovách, ale může se použít v dalších oblastech, kde je to vhodné.

Na základě revidované Rezoluce BT 20/1993, navrhla CEN/TC 88 definovat níže uvedené normy jako soubor dokumentů.

Tento soubor norem zahrnuje následující skupinu vzájemně souvisejících norem pro specifikace průmyslově vyráběných tepelněizolačních výrobků, které všechny spadají do působnosti CEN/TC 88:

EN 13162 Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z minerální vlny (MW) – Specifikace

EN 13163 Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) –
Specifikace

EN 13164 Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z extrudovaného polystyrenu (XPS) – Specifikace

EN 13165 Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z tvrdé polyurethanové pěny (PU) – Specifikace

EN 13166 Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z fenolické pěny (PF) – Specifikace

EN 13167 Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového skla (CG) – Specifikace

EN 13168 Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z dřevité vlny (WW) – Specifikace

EN 13169 Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z desek z expandovaného perlitu (EPB) – Specifikace

EN 13170 Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z expandovaného korku (ICB) –
Specifikace

EN 13171 Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné dřevovláknité výrobky (WF) – Specifikace

Snížená spotřeba energie a snížení emisí během doby životnosti izolačního výrobku výrazně převyšuje spotřebu energie a uvolněné emise během výroby a procesu likvidace výrobku.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinni zavést národní normalizační orgány následujících států: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato evropská norma uvádí požadavky na průmyslově vyráběné výrobky z dřevité vlny (WW), s opláštěním nebo bez opláštění nebo povlaku, které se používají pro tepelnou izolaci budov. Výrobky se zhotovují ve formě desek.

Tato evropská norma také stanovuje požadavky na průmyslově vyráběné kompozitní výrobky vyrobené z dřevité vlny v kombinaci s jinými izolačními materiály.

Tato evropská norma popisuje charakteristiky výrobků a obsahuje postupy pro zkoušení, hodnocení shody, označování a značení štítkem.

Výrobky, které jsou předmětem této evropské normy, se používají také v prefabrikovaných tepelněizolačních systémech a kompozitních panelech; funkční vlastnosti systémů obsahujících tyto výrobky nejsou součástí této normy.

Tato norma nespecifikuje požadovanou úroveň sledované vlastnosti, které má být u výrobku dosaženo k prokázání způsobilosti pro určené použití. Třídy a úrovně požadované pro dané použití mohou být uvedeny v předpisech nebo v nekonfliktních normách.

Výrobky s deklarovaným tepelným odporem nižším než 0,15 m2×K/W nebo deklarovaným součinitelem tepelné vodivosti větším než 0,100 W/(m×K) při 10 °C nejsou předmětem této normy. 

Tato norma nezahrnuje izolační výrobky vyráběné in situ a výrobky určené pro použití jako izolace technických zařízení budov a průmyslových instalací.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.