ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.100.60 Květen 2016

Tepelněizolační výrobky pro budovy –
Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) – Specifikace

ČSN
EN 13163+A1

72 7202

 

Thermal insulation products for buildings – Factory made expanded polystyrene (EPS) products – Specification

Produits isolants thermiques pour le bâtiment – Produits manufacturés en polystyrène expansé (EPS) – Spécification

Wärmedämmstoffe für Gebäude – Werkmäßig hergestellte Produkte aus expandiertem Polystyrol (EPS) – Spezifikation

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13163:2012+A1:2015. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13163:2012+A1:2015. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13163+A1 (72 7202) ze září 2015.

S účinností od 2016-11-30 se nahrazuje ČSN EN 13163 ed. 2 (72 7202) z května 2013, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 13163+A1:2015 dovoleno do 2016-11-30 používat dosud platnou ČSN EN 13163 ed. 2 (72 7202) z května 2013.

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 13163:2012+A1:2015 do soustavy ČSN. Zatímco ČSN EN 13163+A1 (72 7202) ze září 2015 převzala EN 13163:2012+A1:2015 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných dokumentech

EN 822 zavedena v ČSN EN 822 (72 7041) Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení délky a šířky

EN 823 zavedena v ČSN EN 823 (72 7042) Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení tloušťky

EN 824 zavedena v ČSN EN 824 (72 7043) Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení pravoúhlosti

EN 825  zavedena v ČSN EN 825 (72 7044) Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení rovinnosti

EN 826 zavedena v ČSN EN 826 (72 7045) Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Zkouška tlakem

EN 1602 zavedena v ČSN EN 1602 (72 7046) Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení objemové hmotnosti

EN 1603 zavedena v ČSN EN 1603 (72 7047) Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení rozměrové stability za konstantních laboratorních podmínek (23 °C/50% relativní vlhkost)

EN 1604 zavedena v ČSN EN 1604 (72 7048) Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení rozměrové stability za určených teplotních a vlhkostních podmínek

EN 1605 zavedena v ČSN EN 1605 (72 7049) Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení deformace při určeném zatížení tlakem a určených teplotních podmínkách

EN 1606 zavedena v ČSN EN 1606 (72 7050) Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení dotvarování tlakem

EN 1607 zavedena v ČSN EN 1607 (72 7051) Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení pevnosti v tahu kolmo k rovině desky

EN 12085 zavedena v ČSN EN 12085 (72 7054) Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení lineárních rozměrů zkušebních těles

EN 12086:1997 nezavedena*)

EN 12087 zavedena v ČSN EN 12087 (72 7056) Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení dlouhodobé nasákavosti při ponoření

EN 12088 zavedena v ČSN EN 12088 (72 7057) Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení dlouhodobé navlhavosti při difuzi

EN 12089 zavedena v ČSN EN 12089 (72 7058) Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Zkouška ohybem

EN 12090 zavedena v ČSN EN 12090 (72 7059) Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Zkouška smykem

EN 12091 zavedena v ČSN EN 12091 (72 7060) Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení odolnosti při střídavém zmrazování a rozmrazování

EN 12429 zavedena v ČSN EN 12429 (72 7061) Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Postupy k dosažení rovnovážné vlhkosti za určených teplotních a vlhkostních podmínek

EN 12431 zavedena v ČSN EN 12431 (72 7063) Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení tloušťky izolačních výrobků pro plovoucí podlahy

EN 12667 zavedena v ČSN EN (73 0569) Tepelné chování stavebních materiálů a výrobků – Stanovení tepelného odporu metodami chráněné topné desky a měřidla tepelného toku – Výrobky o vysokém a středním tepelném odporu

EN 12939 zavedena v ČSN EN 12939 (73 0571) Tepelné chování stavebních materiálů a výrobků – Stanovení tepelného odporu metodami chráněné topné desky a měřidla tepelného toku – Výrobky s velkou tloušťkou o vysokém a středním tepelném odporu

EN 13172:2012 zavedena v ČSN EN 13172:2012 (72 7211) Tepelněizolační výrobky – Hodnocení shody

EN 13501-1 zavedena v ČSN EN 13501-1+A1 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

EN 13793 zavedena v ČSN EN 13793 (72 7065) Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení chování při cyklickém zatěžování

EN 13820 zavedena v ČSN EN 13820 (72 7064) Tepelně izolační materiály pro použití ve stavebnictví – Stanovení obsahu organických látek

EN 13823 zavedena v ČSN EN 13823 (73 0881) Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň – Stavební výrobky kromě podlahových krytin vystavené tepelnému účinku jednotlivého hořícího předmětu

EN 15715:2009 zavedena v ČSN EN 15715:2010 (72 7234) Tepelně izolační výrobky – Pokyny pro montáž a upevnění při zkouškách reakce na oheň – Průmyslově vyráběné výrobky

EN 29052-1 zavedena v ČSN ISO 9052-1 (73 0505) Akustika. Stanovení dynamické tuhosti. Část 1: Materiály pro izolaci plovoucích podlah v bytových objektech

EN ISO 1182 zavedena v ČSN EN ISO 1182 (73 0882) Zkoušení reakce výrobků na oheň – Zkouška nehořlavosti

EN ISO 1716 zavedena v ČSN EN ISO 1716 (73 0883) Zkoušení reakce výrobků na oheň – Stanovení spalného tepla (kalorické hodnoty)

EN ISO 9229:2007 zavedena v ČSN EN ISO 9229:2008 (72 7000) Tepelné izolace – Terminologie

EN ISO 11925-2 zavedena v ČSN EN ISO 11925-2 (73 0884) Zkoušení reakce na oheň – Zápalnost stavebních výrobků vystavených přímému působení plamene – Část 2: Zkouška malým zdrojem plamene

ISO 16269-6:2005 zavedena v ČSN ISO 16269-6:2007 (01 0233) Statistická interpretace dat – Část 6: Stanovení statistických tolerančních intervalů

Souvisící ČSN

ČSN EN 13499 (72 7101) Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) z pěnového polystyrenu – Specifikace

ČSN EN 14933 (72 7223) Tepelně izolační a lehké výplňové výrobky pro inženýrské stavby – Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) – Specifikace

ČSN EN 15037-4+A1 (72 3414) Betonové prefabrikáty – Stropní systémy z trámů a vložek – Část 4: Stropní vložky z pěnového polystyrénu

ČSN EN 14309+A1 (72 7231) Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrénu (EPS) – Specifikace

ČSN EN 16025-1 (72 7244) Tepelněizolační a/nebo zvukověizolační výrobky pro pozemní stavby – Stmelené směsi EPS – Část 1: Požadavky na průmyslově připravené suché malty z EPS

ČSN EN 16025-2 (72 7244) Tepelněizolační a/nebo zvukověizolační výrobky pro pozemní stavby – Stmelené směsi EPS – Část 2: Zpracování průmyslově připravené suché malty z EPS

ČSN EN 1991-1-1 (73 0035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení – Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

ČSN EN ISO 10456 (73 0574) Stavební materiály a výrobky – Tepelně vlhkostní vlastnosti – Tabelované návrhové hodnoty a postupy pro stanovení deklarovaných a návrhových tepelných hodnot

Citované předpisy

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS. Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek.

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav pozemních staveb – Certifikační společnost s. r. o., IČ 25052063,
Ing. Zuzana Aldabaghová

Technická normalizační komise: TNK 120 Tepelněizolační výrobky a materiály

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Ilona Bařinová

EVROPSKÁ NORMA EN 13163:2012+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM Únor 2015

ICS 91.100.60 Nahrazuje EN 13163:2012

Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) – Specifikace

Thermal insulation products for buildings – Factory made expanded polystyrene (EPS) products – Specification  

Produits isolants thermiques pour le bâtiment –
Produits manufacturés en polystyrène
expansé (EPS) – Spécification

Wärmedämmstoffe für Gebäude – Werkmäßig hergestellte Produkte aus expandiertem
Polystyrol (EPS) – Spezifikation

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2012-10-06 a zahrnuje změnu A1 schválenou CEN dne 2014-12-15.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

[image]

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2015 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 13163:2012+A1:2015 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 9

1 Předmět normy 11

2 Citované dokumenty 11

3 Termíny, definice, značky, jednotky a zkratky 13

3.1 Termíny a definice 13

3.2 Značky, jednotky a zkratky 14

4 Požadavky 17

4.1 Obecně 17

4.2 Pro všechna použití 17

4.2.1 Tepelný odpor a tepelná vodivost 17

4.2.2 Délka a šířka 17

4.2.3 Tloušťka 17

4.2.4 Pravoúhlost 18

4.2.5 Rovinnost 18

4.2.6 Reakce na oheň výrobku uváděného na trh 18

4.2.7 Stálost charakteristik 18

4.3 Pro specifická použití 19

4.3.1 Obecně 19

4.3.2 Rozměrová stabilita 19

4.3.3 Pravoúhlost 19

4.3.4 Napětí v tlaku při 10% deformaci 19

4.3.5 Pevnost v ohybu 20

4.3.6 Pevnost v tahu kolmo k rovině desky 20

4.3.7 Deformace při určeném napětí v tlaku a teplotních podmínkách 21

4.3.8 Dotvarování tlakem 21

4.3.9 Chování při zatížení smykem 21

4.3.10 Chování při cyklickém zatěžování 21

4.3.11 Nasákavost 22

4.3.12 Odolnost při střídavém zmrazování a rozmrazování 22

4.3.13 Propustnost vodní páry 22

4.3.14 Dynamická tuhost 22

4.3.15 Stlačitelnost (pouze pro výrobky EPS T) 23

4.3.16 Objemová hmotnost 24

4.3.17 Reakce na oheň výrobku v standardních sestavách simulujících konečné použití 24

4.3.18 Hoření postupujícím žhnutím 24

4.3.19 Uvolňování nebezpečných látek 24

5 Zkušební metody 25

5.1 Odběr vzorků 25

5.2 Kondicionování 25

5.3 Zkoušení 25

5.3.1 Obecně 25

5.3.2 Tepelný odpor a součinitel tepelné vodivosti 25

Strana

6 Kód značení 27

7 Posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP) 28

7.1 Obecně 28

7.2 Určení typu výrobku (PTD) 28

7.3 Řízení výroby u výrobce (FPC) 28

8 Označování a značení štítkem 28

Příloha A (normativní) Stanovení deklarovaných hodnot tepelného odporu a součinitele tepelné vodivosti 30

A.1 Obecně 30

A.2 Vstupní údaje 30

A.3 Deklarované hodnoty 30

Příloha B (normativní) !Určení typu výrobku" (!PTD") a řízení výroby (FPC) 32

B.1 !Určení typu výrobku" a řízení výroby 32

B.2 Nepřímé zkoušení pro řízení výroby 36

Příloha C (normativní) Klasifikace výrobku 38

Příloha D (normativní) Vícevrstvé výrobky z EPS 39

D.1 Obecně 39

D.2 Požadavky 39

D.3 Zkušební metody 40

D.4 Hodnocení shody 40

Příloha E (informativní) Posouzení klasifikace reakce na oheň vstupních surovin 41

E.1 Obecně 41

E.2 Materiály zahrnuté v této příloze 41

E.3 Příprava zkušebních vzorků 41

E.4 !Určení typu výrobku" vstupních surovin pro EPS 41

E.5 Řízení výroby vstupních surovin pro EPS 41

E.6 Certifikace shody vstupních surovin pro EPS 42

E.7 Průběžný dozor nad vstupními surovinami pro EPS 42

E.8 Certifikace materiálu vstupních surovin pro EPS 43

E.9 Požadavek na dodání vstupních surovin 43

Příloha F (informativní) Doplňkové vlastnosti 44

F.1 Obecně 44

F.2 Chování při dlouhodobém zatížení tlakem 44

F.3 Chování při zatížení smykem 44

F.4 Faktor difuzního odporu 45

F.5 Příklady stanovení součinitele tepelné vodivosti 45

F.6 Doplňující informace 46

Příloha ZA (informativní) !Ustanovení této evropské normy, která se týkají ustanovení nařízení EU
o stavebních výrobcích" 47

Bibliografie 55

Tabulky

Tabulka 1 – Třídy tolerancí rozměrů 18

Tabulka 2 – Rozměrová stabilita při určené teplotě nebo určených teplotních a vlhkostních podmínkách 19

Tabulka 3 – Úrovně napětí v tlaku při 10% deformaci 20

Strana

Tabulka 4 – Úrovně pevnosti v ohybu 20

Tabulka 5 – Úrovně deformace při určeném napětí v tlaku a teplotních podmínkách 21

Tabulka 6 – Úrovně dynamické tuhosti 23

Tabulka 7 – Třídy pro tolerance tloušťky 23

Tabulka 8 – Úrovně stlačitelnosti 24

Tabulka 9 – Zkušební metody, zkušební tělesa a podmínky 25

Tabulka A.1 – Hodnoty k pro jednostranný 90% toleranční interval s 90% úrovní spolehlivosti 31

Tabulka B.1 – Počet zkoušek pro !PTD" a minimální četnost zkoušení výrobku 32

Tabulka B.2 – Minimální četnost zkoušení charakteristik reakce výrobku na oheň 34

Tabulka C.1 – Klasifikace výrobků z EPS 38

Tabulka C.2 – Klasifikace výrobku z EPS s akustickými vlastnostmi 38

Tabulka E.1 – Četnost zkoušení vstupních surovin 42

Tabulka F.1 – Korelace mezi pevností v ohybu a pevností ve smyku 44

Tabulka F.2 – Tabulkové hodnoty faktoru difuzního odporu a propustnosti vodní páry 45

Tabulka ZA.1 – Příslušná ustanovení pro průmyslově vyráběný pěnový polystyren a zamýšlené použití 47

Tabulka ZA.2 – Systémy AVCP 48

Tabulka ZA.3.1 – Stanovení úkolů AVCP pro průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu
podle systému 1 pro reakci na oheň a systému 3 (viz tabulka ZA.2) 50

Tabulka ZA.3.2 – Stanovení úkolů AVCP pro průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu
podle systému 3 (viz tabulka ZA.2) 50

Tabulka ZA.3.3 – Stanovení úkolů AVCP pro průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu
podle systému 4 pro reakci na oheň a systému 3 (viz tabulka A.2 50

Obrázky

Obrázek B.1 – Závislost mezi napětím v tlaku při 10% deformaci a objemovou hmotností pro nepřímé zkoušení 36

Obrázek F.0A1 – Příklad vztahu mezi součinitelem tepelné vodivosti (při referenční tloušťce 50 mm
a průměrné teplotě 10 °C) a objemovou hmotností pro nepřímé zkoušení EPS, které neabsorbuje
infračervené záření….. 46

Obrázek ZA.1 – Příklad informací na označení CE výrobků podle systému AVCP 3 54

Předmluva

Tento dokument (EN 13163:2012+A1:2015) vypracovala technická komise CEN/TC 88 Tepelněizolační materiály a výrobky, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do srpna 2015 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do listopadu 2016.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EU.

!Vztah k nařízení EU pro stavební výrobky CPR je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.".

Tento dokument nahrazuje !EN 13163:2012".

Tento dokument zahrnuje změnu A1 schválenou CEN dne 2014-12-15.

Začátek a konec textu vloženého nebo upraveného změnou je v textu vyznačen značkami !".

Hlavní změny proti EN 13163:2008 jsou:

 1. lepší harmonizace mezi jednotlivými normami souboru (EN 13162 až EN 13171) z hlediska definic, požadavků, tříd a úrovní;

 2. nová příloha zabývající se vícevrstvými výrobky;

 3. nová příloha zabývající se dobrovolným posouzením klasifikace vstupních surovin z hlediska reakce na oheň;

 4. změny edičního a technického obsahu a doplnění informací týkajících se některých specifických položek, jako jsou pro EPS rozměrová stabilita a stlačitelnost;

 5. doplnění odkazů na EN 15715 Tepelněizolační výrobky – Pokyny pro montáž a upevnění při zkouškách reakce na oheň – Průmyslově vyráběné výrobky;

 6. změny v příloze ZA.

!Změna A1 mění EN 13163:2012 uvedením těch článků normy, které jsou potřebné pro shodu evropské normy s nařízením pro stavební výrobky (CPR).

Tato změna zahrnuje

 1. doplnění předmluvy;

 2. doplnění článku 3.2;

 3. nový článek 4.3.19;

 4. změnu kapitoly 7;

 5. změnu kapitoly 8;

 6. změnu přílohy B;

 7. změnu přílohy E;

 8. novou přílohu ZA."

Tato norma je jednou z řady norem pro tepelněizolační výrobky používané v budovách, ale může se použít v dalších oblastech, kde je to vhodné.

Na základě revidované Rezoluce BT 20/1993, navrhla CEN/TC 88 definovat níže uvedené normy jako evropský soubor norem.

Tento soubor norem zahrnuje následující skupinu vzájemně souvisejících norem pro specifikace průmyslově vyráběných tepelněizolačních výrobků, které všechny spadají do působnosti CEN/TC 88:

EN 13162 Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z minerální vlny (MW) – Specifikace

EN 13163 Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) – Specifikace

EN 13164 Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z extrudovaného polystyrenu (XPS) – Specifikace

EN 13165 Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z tvrdé polyurethanové pěny (PU) – Specifikace

EN 13166 Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z fenolické pěny (PF) – Specifikace

EN 13167 Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového skla (CG) – Specifikace

EN 13168 Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z dřevité vlny (WW) – Specifikace 

EN 13169 Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z desek z expandovaného perlitu (EPB) – Specifikace

EN 13170 Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z expandovaného korku (ICB) – Specifikace

EN 13171 Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné dřevovláknité výrobky (WF) – Specifikace

Snížená spotřeba energie a snížení emisí během doby životnosti izolačního výrobku výrazně převyšuje spotřebu energie a uvolněné emise během výroby a procesu likvidace výrobku.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinni zavést národní normalizační orgány následujících států: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska,
Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato evropská norma uvádí požadavky na průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu s tuhým nebo pružným opláštěním nebo povlakem, nebo bez nich, které se používají pro tepelnou izolaci budov. Výrobky se zhotovují ve formě desek, rolí nebo jiných prefabrikovaných tvarů (plochých, zkosených, s perem a drážkou, polo-
drážkou, tvarovaných atd.).

Výrobky, které jsou předmětem této normy, se používají také jako zvuková izolace a v prefabrikovaných tepelně-
izolačních systémech a kompozitních panelech; funkční vlastnosti systémů obsahujících tyto výrobky nejsou součástí této normy.

Tato norma popisuje charakteristiky výrobku a obsahuje postupy pro zkoušení, hodnocení shody, značení a označování štítkem.

Tato norma nespecifikuje požadovanou třídu nebo úroveň sledované vlastnosti, které má být u výrobku dosaženo k prokázání způsobilosti pro určené použití. Třídy a úrovně požadované pro dané použití mohou být uvedeny v předpisech nebo v nekonfliktních normách.

Výrobky s deklarovaným tepelným odporem nižším než 0,25 m2·K/W nebo deklarovaným součinitelem tepelné vodivosti větším než 0,060 W/(m·K) při 10 °C nejsou předmětem této normy.

Tato norma nezahrnuje izolační výrobky vyráběné in situ (zahrnuté v FprEN 16025-1 a -2), výrobky určené k použití jako izolace technického zařízení budov a průmyslových instalací (zahrnutých v EN 14309), výrobky určené k použití v inženýrských stavbách (zahrnuté v EN 14933) a výrobky určené k použití ve stropních systémech z trámů a vložek (zahrnuté v EN 15037-4).

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.