ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.140.70 Červen 2016

Pisoárové mísy nástěnné – Funkční požadavky
a zkušební metody

ČSN
EN 13407
ed. 2

72 4871

 

Wall-hung urinals – Functional requirements and test methods

Urinoirs muraux – Prescriptions fonctionnelles et méthodes d’essai

Wandhängende Urinale – Funktionsanforderungen und Prüfverfahren

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13407:2015. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13407:2015. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13407 ed.2 (72 4871) z února 2016.

S účinností od 2017-04-30 se nahrazuje ČSN EN 13407 (72 4871) z května 2007, která do uvedeného data platí
souběžně s touto normou.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 13407:2015 dovoleno do 2017-04-30 používat dosud platnou ČSN EN 13407 (72 4871) z května 2007.

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 13407:2015 do soustavy ČSN. Zatímco ČSN EN 13407 ed. 2 (72 4871) z února 2016 převzala EN 13407:2015 převzetím originálu, tato norma ji přejímá překladem.

Hlavní změny proti předchozímu vydání normy jsou uvedeny v předmluvě evropské normy.

Informace o citovaných dokumentech

EN 80 zavedena v ČSN EN 80 (72 4850) Pisoárové mísy nástěnné1) – Připojovací rozměry

EN 274-1 zavedena v ČSN EN 274-1 (13 7210)2) Zdravotnětechnické armatury – Odpadové armatury pro zařizovací předměty – Část 1: Požadavky

EN 12056-2 zavedena v ČSN EN 12056-2 (75 6760) Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy – Část 2: Odvádění splaškových odpadních vod – Navrhování a výpočet

Vypracování normy

Zpracovatel: Institut pro testování a certifikaci a. s., Zlín, IČ 47910381, Ing. Lenka Druláková

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Alena Krupičková

EVROPSKÁ NORMA EN 13407
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM Červen 2015

ICS 91.140.70 Nahrazuje EN 13407:2006

Pisoárové mísy nástěnné – Funkční požadavky a zkušební metody

Wall-hung urinals – Functional requirements and test methods 

Urinoirs muraux – Prescriptions fonctionnelles
et méthodes d’essai

Wandhängende Urinale – Funktionsanforderungen
und Prüfverfahren

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2015-06-05.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

[image]

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2015 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 13407:2015 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Obsah

Strana

Předmluva 5

1 Předmět normy 6

2 Citované dokumenty 6

3 Termíny a definice 6

4 Zásady návrhu 8

4.1 Obecně 8

4.2 Splachovací objem a průtok 8

5 Klasifikace 8

6 Funkční požadavky a zkušební metody pro výrobky třídy 1 8

6.1 Výška vodního uzávěru zápachové uzávěrky 8

6.2 Požadavky na splachování 9

6.3 Nasákavost vodou 10

6.4 Odolnost proti statickému zatížení 10

6.5 Trvanlivost výrobků třídy 1 10

6.6 Zkušební metody 10

7 Funkční požadavky a zkušební metody pro výrobky třídy 2 12

7.1 Výška vodního uzávěru zápachové uzávěrky 12

7.2 Čistitelnost 13

7.3 Odolnost proti statickému zatížení 13

7.4 Trvanlivost výrobků třídy 2 13

7.5 Zkušební metody 13

8 Nebezpečné látky 13

9 Označování 13

10 Posuzování a ověřování stálosti vlastností – AVCP 15

10.1 Obecně 15

10.2 Zkoušky typu 15

10.3 Řízení výroby u výrobce (FPC) 17

Příloha A (normativní) Zkušební zařízení pro pisoárové mísy splachované tlakovým splachovačem 19

Příloha B (normativní) Zkušební zařízení pro nástěnné pisoárové mísy splachované ručně ovládaným nádržkovým
splachovačem 20

Příloha C (normativní) Zkušební zařízení pro pisoárové mísy splachované automatickým nádržkovým splachovačem
bez vypouštěcího ventilu 24

Příloha ZA (informativní) Ustanovení této evropské normy, která se týkají ustanovení nařízení EU o stavebních
výrobcích 26

Bibliografie 33

Předmluva

Tento dokument (EN 13407:2015) vypracovala technická komise CEN/TC 163 Sanitární potřeby, jejíž sekretariát zajišťuje UNI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do ledna 2016 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do dubna 2017.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit zodpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 13407:2006.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje hlavní požadavky nařízení EU o stavebních výrobcích.

Vztah k nařízení EU o stavebních výrobcích je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí této normy.

Hlavní technickými změnami od poslední verze EN 13407 jsou následující:

  1. zavedení termínu „typ výrobku“;

  2. vložení kapitoly „Nebezpečné látky“;

  3. změny označování výrobků;

  4. nahrazení kapitoly „Posuzování shody“ kapitolou Posuzování a ověřování stálosti vlastností – AVCP“ a nahrazení přílohy ZA novou přílohou podle ustanovení nařízení 305/2011.

V souladu s vnitřními předpisy CEN-CENELEC jsou povinny převzít tuto evropskou normu národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska,
Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje konstrukční a funkční požadavky a zkušební metody pro nástěnné pisoárové mísy používané pro účely osobní hygieny, vyrobené ze zdravotnické keramiky nebo korozivzdorné oceli.

Tato evropská norma neplatí pro pisoárové stěny a pisoárová stání, ani pro nesplachované pisoáry.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.