ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.100.15 Září 2015

Břidlice a přírodní kámen pro skládanou střešní krytinu a vnější obklady –
Část 1: Specifikace pro břidlici a karbonátovou břidlici

ČSN
EN 12326-1
ed. 2

72 1891

 

Slate and stone for discontinuous roofing and external cladding – Part 1: Specifications for slate and carbonate slate

Ardoises et pierres pour toiture et bardage extérieur pour pose en discontinu – Partie 1: Spécifications
pour ardoises et ardoises carbonatées

Schiefer und Naturstein für überlappende Dachdeckungen und Außenwandbekleidungen –
Teil 1: Spezifikationen für Schiefer und carbonathaltige Schiefer

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12326-1:2014. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12326-1:2014. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12326-1 ed.2 (72 1891) z prosince 2014.

S účinností od 2016-05-31 se nahrazuje ČSN EN 12326-1 (72 1891) z března 2005, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 12326-1:2014 dovoleno do 2016-05-31 používat dosud platnou ČSN EN 12326-1 (72 1891) z března 2005.

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 12326-1:2014 do soustavy ČSN. Zatímco
ČSN EN 12326-1 ed. 2 (72 1891) z prosince 2014 převzala EN 12326-1:2014 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných dokumentech

EN 12326-2:2011 zavedena v ČSN EN 12326-2:2011 (72 1891) Břidlice a přírodní kámen pro skládanou střešní krytinu a vnější obklady – Část 2: Zkušební metody pro břidlici a karbonátovou břidlici

EN 13501-1 zavedena v ČSN EN 13501-1+A1 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

ISO 2859-1:1999 zavedena v ČSN ISO 2859-1:2000 (01 0261) Statistické přejímky srovnáváním – Část 1:
Přejímací plány AQL pro kontrolu každé dávky v sérii

Souvisící ČSN

ČSN EN 1469 (72 1867) Výrobky z přírodního kamene – Obkladové desky – Požadavky

ČSN NstdN0N0!Syntax Error, ,,N _id="b6"EN ISO 9001 (01 0321) Systémy managementu kvality – Požadavky

ČSN ISO 3534-1 (01 0216) Statistika – Slovník a značky – Část 1: Obecné statistické termíny a termíny používané v pravděpodobnosti

Citované předpisy

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS. Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) o registraci, hodnocení, povolování
a omezování chemických látek

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k článkům B.1, ZA.2.1 a ZA.2.2 doplněny národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav pozemních staveb – Certifikační společnost s. r. o., IČ 25052063,
Ing. Zuzana Aldabaghová

Technická normalizační komise: TNK 65 Izolace staveb

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Petr Beneš

 

EVROPSKÁ NORMA EN 12326-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM Srpen 2014

ICS 91.100.15 Nahrazuje EN 12326-1:2004

Břidlice a přírodní kámen pro skládanou střešní krytinu a vnější obklady –
Část 1: Specifikace pro břidlici a karbonátovou břidlici

Slate and stone for discontinuous roofing and external cladding –
Part 1: Specifications for slate and carbonate slate  

Ardoises et pierres pour toiture et bardage extérieur pour pose en discontinu –
Partie 1: Spécifications pour ardoises et ardoises carbonatées

Schiefer und Naturstein für überlappende Dachdeckungen und Außenwandbekleidungen –
Teil 1: Spezifikationen für Schiefer und carbonathaltige Schiefer

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2014-07-10.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

[image]

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2014 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 12326-1:2014 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

 

Obsah

Strana

Předmluva 6

Úvod 7

1 Předmět normy 8

2 Citované dokumenty 8

3 Termíny a definice 8

4 Značky a zkratky 10

5 Požadavky 11

5.1 Původ a petrografie 11

5.2 Tloušťka 11

5.2.1 Obecně 11

5.2.2 Jmenovitá tloušťka 11

5.2.3 Samostatná tloušťka 11

5.3 Charakteristická pevnost v tahu za ohybu 13

5.4 Uspořádání zrn 13

5.5 Nasákavost 13

5.6 Mrazuvzdornost (pro břidlicové desky s nasákavostí > 0,6) 13

5.7 Odolnost proti teplotním změnám 13

5.8 Obsah uhličitanu vápenatého 14

5.9 Zkouška odolnosti proti oxidu siřičitému 14

5.10 Obsah neuhličitanového uhlíku 14

5.11 Poruchy hornin 15

5.12 Jiné rozměry 15

5.12.1 Obecně 15

5.12.2 Odchylka délky a šířky 15

5.12.3 Odchylka hran od přímky 15

5.12.4 Odchylka od pravoúhlosti 15

5.12.5 Odchylka od rovinnosti 16

5.12.6 Formát netříděné břidlice a břidlicové desky zvláštních tvarů 16

5.13 Požární bezpečnost 16

5.13.1 Chování při vnějším požáru 16

5.13.2 Reakce na oheň 16

5.14 Uvolňování nebezpečných látek 16

6 Posuzování a ověřování stálosti vlastností – AVCP 17

6.1 Obecně 17

6.2 Počet břidlicových desek požadovaných pro zkoušku typu a řízení výroby 17

6.3 Četnost zkoušek 18

6.4 Zkoušky typu 19

6.4.1 Obecně 19

6.4.2 Protokol o zkoušce 19

6.5 Řízení výroby u výrobce (FPC) 19

6.5.1 Obecně 19

6.5.2 Specifické požadavky na výrobek 19

Strana

6.5.3 Postupy v případě neshody a/nebo reklamace 20

7 Označování, značení štítkem a balení 21

Příloha A (informativní) Vzhled břidlicových desek 22

A.1 Zbarvení 22

A.2 Znaky 22

Příloha B (informativní) Pokyny pro výpočet základní samostatné tloušťky břidlicových desek 23

B.1 Výpočet základní samostatné tloušťky břidlicové desky 23

B.2 Národní X-faktory 24

B.3 Příklady výpočtů nejmenší tloušťky břidlicových desek 24

B.3.1 Jmenovitá tloušťka 24

B.3.2 Příklady výpočtu jmenovité tloušťky 24

Příloha C (informativní) Obecné pokyny pro pokládání břidlice 27

Příloha D (informativní) Průvodní obchodní dokument 28

Příloha E (informativní) Způsob stanovení jmenovité zabalené tloušťky břidlicových desek epc 32

E.1 Zásady 32

E.2 Zkušební zařízení 32

E.3 Příprava zkušebních těles 32

E.4 Postup 32

E.5 Vyjádření výsledků 32

E.6 Protokol o zkoušce 32

Příloha ZA (informativní) Ustanovení této evropské normy, která se týkají ustanovení nařízení EU o stavebních
výrobcích 33

ZA.1 Předmět a příslušné charakteristiky 32

ZA.2 Postupy posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP) břidlice a karbonátové břidlice pro skládané
střešní krytiny a vnější obklady 35

ZA.2.1 Systémy AVCP 35

ZA.2.2 Prohlášení o vlastnostech (DoP) 37

ZA.2.2.1 Obecně 37

ZA.2.2.2 Obsah 37

ZA.2.2.3 Příklad DoP 38

ZA.3 Označení CE a značení štítkem 39

Bibliografie 42

 


Předmluva

Tento dokument (EN 12326-1:2014) vypracovala technická komise CEN/TC 128 „Střešní skládané krytiny
a výrobky pro obklady stěn“, jejíž sekretariát zajišťuje NBN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2015 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do května 2016.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 12326-1:2004.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků nařízení (EU) č. 305/201pro stavební výrobky.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU a k nařízení pro stavební výrobky je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Proti původnímu vydání byly změněny následující články: 3.1, 3.2, 3.3, 3.13, 5.1, 5.2.3, 5.3, 5.5, 5.6, 5.8, 5.9, 5.12.1, 5.12.5, 5.13, 5.14, Kapitola 6, Příloha B, Příloha C, Příloha D, Příloha E a Příloha ZA.

Tato evropská norma EN 12326-1 je jednou ze série norem výrobků pro stavební materiály. EN 12326 sestává z následujících částí:

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační orgány následujících států: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska,
Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.


Úvod

Hodnocení užitných vlastností výrobků bylo podle možností definováno z hlediska počtu zkoušek typu. V normě se rozlišuje mezi hodnocením výrobku (zkouška typu) a požadavky na běžné řízení výroby.

Užitné vlastnosti střechy nebo obkladu stěn provedených z uvedených výrobků závisí nejen na vlastnostech
výrobku požadovaných touto normou, ale také na návrhu, konstrukci a provedení střechy nebo stěny jako celku ve vztahu k prostředí a podmínkám použití.


1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje požadavky na břidlici a karbonátovou břidlici pro skládanou střešní krytinu a vnější obklady, jak je definováno v 3.1 a 3.2, používané k pokládání skládané střešní krytiny a vnějších obkladů.

Pro účely této evropské normy byla provedena klasifikace břidlice a karbonátové břidlice.

Tato evropská norma neplatí pro výrobky pro střešní krytinu nebo vnější obklady vyrobené z následujících materiálů:

  1. kámen jiný než definovaný v 3.1 a 3.2;

  2. beton;

  3. polymerní materiály;

  4. vláknocement;

  5. kov;

  6. jíl.

Tato evropská norma se nevztahuje na břidlici používanou pro vnitřní krytinu a obklady.

Tato evropská norma neplatí pro lepené obklady (obklady lepené pomocí lepidel) a obklady upevněné pomocí čepů a hmoždinek.

POZNÁMKA 1 Požadavky na břidlici k vnitřním obkladům stěn jsou uvedeny v EN 1469.

Tento dokument nezahrnuje požadavky na vzhled.

POZNÁMKA 2 Některé obecné pokyny týkající se vzhledu jsou uvedeny v příloze A.

Tato evropská norma nezahrnuje pokyny pro zabudování břidlice.

POZNÁMKA 3 Odkazy na národní doporučení způsobu konstrukce břidlicových střech jsou uvedeny v příloze C.

POZNÁMKA 4 Pokud je v tomto dokumentu uveden termín „břidlice“ je míněna břidlice a karbonátová břidlice, pokud není uvedeno jinak.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.