ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.100.50 Červen 2015

Asfaltové polymerem modifikované tmely
pro silnovrstvé hydroizolační povlaky –
Definice a požadavky

ČSN
EN 15814+A2

72 7681

 

Polymer modified bituminous thick coatings for waterproofing – Definitions and requirements

Revêtements bitumineux épais modifiés aux polymers pour imperméabilisation – Définitions et exigences

Kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtungen zur Bauwerksabdichtung – Begriffe und Anforderungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 15814:2011+A2:2014. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 15814:2011+A2:2014. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2016-09-30 se nahrazuje ČSN EN 15814+A1 (72 7681) z června 2013, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 15814+A2 dovoleno do 2016-09-30 používat dosud platnou ČSN EN 15814+A1 z června 2013.

Změny proti předchozí normě

Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A2 z prosince 2014. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami # $. Vypuštěný text je zobrazen takto „# vypuštěný text $“, opravený nebo nový text je zobrazen vloženým textem mezi obě značky.

Proti předchozí normě byly především změněny články týkající se posuzování shody a příloha ZA zohledňující ustanovení nařízení o stavebních výrobcích č. 305/2011 (CPR).

Informace o citovaných dokumentech

EN 459-2:2010 zavedena v ČSN EN 459-2:2011 (72 2201) Stavební vápno – Část 2: Zkušební metody

EN 1931 zavedena v ČSN EN 1931 (72 7644) Hydroizolační pásy a fólie – Asfaltové, plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech – Stanovení propustnosti vodní páry

EN 13238 zavedena v ČSN EN 13238 (73 0859) Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň – Postupy kondicionování a obecná pravidla pro výběr podkladů

EN 13501-1 zavedena v ČSN EN 13501-1+A1 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

EN 13823 zavedena v ČSN EN 13823 (73 0881) Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň – Stavební výrobky kromě podlahových krytin vystavené tepelnému účinku jednotlivého hořícího předmětu

EN 15812 zavedena v ČSN EN 15812 (72 7682) Asfaltové polymerem modifikované tmely pro silnovrstvé
hydroizolační povlaky – Stanovení schopnosti přemostění trhlin

EN 15813 zavedena v ČSN EN 15813 (72 7683) Asfaltové polymerem modifikované tmely pro silnovrstvé
hydroizolační povlaky – Stanovení ohebnosti za nízkých teplot

EN 15815 zavedena v ČSN EN 15815 (72 7684) Asfaltové polymerem modifikované tmely pro silnovrstvé
hydroizolační povlaky – Odolnost proti stlačení

EN 15816 zavedena v ČSN EN 15816 (72 7685) Asfaltové polymerem modifikované tmely pro silnovrstvé
hydroizolační povlaky – Odolnost proti dešti

EN 15817 zavedena v ČSN EN 15817 (72 7686) Asfaltové polymerem modifikované tmely pro silnovrstvé
hydroizolační povlaky – Odolnost proti vodě

EN 15818 zavedena v ČSN EN 15818 (72 7687) Asfaltové polymerem modifikované tmely pro silnovrstvé
hydroizolační povlaky – Stanovení rozměrové stálosti při zvýšené teplotě

EN 15819 zavedena v ČSN EN 15819 (72 7688) Asfaltové polymerem modifikované tmely pro silnovrstvé
hydroizolační povlaky – Změna tloušťky vrstvy po úplném zaschnutí

EN 15820 zavedena v ČSN EN 15820 (72 7689) Asfaltové polymerem modifikované tmely pro silnovrstvé
hydroizolační povlaky – Stanovení vodotěsnosti

ISO 1183-1 zavedena v ČSN EN ISO 1183-1 (64 0111) Plasty – Metody stanovení hustoty nelehčených plastů – Část 1: Imerzní metoda, metoda s kapalinovým pyknometrem a titrační metoda

EN ISO 2811-1:2011 zavedena v ČSN EN ISO 2811-1:2011 (67 3012) Nátěrové hmoty – Stanovení hustoty – Část 1: Pyknometrická metoda

EN ISO 3251 zavedena v ČSN EN ISO 3251 (67 3031) Nátěrové hmoty a plasty – Stanovení obsahu netěkavých látek

EN ISO 3451-1 zavedena v ČSN EN ISO 3451-1 (64 0219) Plasty – Stanovení popela – Část 1: Všeobecné metody

EN ISO 3923-1 zavedena v ČSN EN ISO 3923-1 (42 0753) Kovové prášky – Stanovení sypné hustoty – Část 1: Metoda s nálevkou

EN ISO 11925-2 zavedena v ČSN EN ISO 11925-2 (73 0884) Zkoušení reakce na oheň – Zápalnost stavebních výrobků vystavených přímému působení plamene – Část 2: Zkouška malým zdrojem plamene

Souvisící ČSN

ČSN NstdN0N0!Syntax Error, ,,N _id="b4"EN 13238 (73 0859) Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň – Postupy kondicionování a obecná pravidla pro výběr podkladů

ČSN NstdN0N0!Syntax Error, ,,N _id="b5"EN 13823 (73 0881) Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň – Stavební výrobky kromě podlahových krytin vystavené tepelnému účinku jednotlivého hořícího předmětuNstdN

ČSN NstdN0N0!Syntax Error, ,,N _id="b6"EN ISO 9001 (01 0321) Systémy managementu kvality – PožadavkyNstdN

Citované předpisy

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (CPR) ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh.

V Úředním věstníku EU byla vydána následující dvě nařízení:

Obě nařízení jsou závazná v celém rozsahu a přímo použitelná ve všech členských státech bez uvedení dalšími předpisy.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav pozemních staveb – Certifikační společnost s. r. o., IČ 25052063,
Ing. Zuzana Aldabaghová

Technická normalizační komise: TNK 65 Izolace staveb

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Petr Beneš

 

EVROPSKÁ NORMA EN 15814:2011+A2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM Prosinec 2014

ICS 91.100.50 Nahrazuje EN 15814:2011+A1:2012

Asfaltové polymerem modifikované tmely pro silnovrstvé hydroizolační povlaky – Definice a požadavky

Polymer modified bituminous thick coatings for waterproofing –
Definitions and requirements 

Revêtements bitumineux épais modifiés
aux polymères pour imperméabilisation –
Définitions et exigences

Kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtungen
zur Bauwerksabdichtung – Begriffe und Anforderungen

Tato evropská norma byla schválena CEN 2011-07-14 a obsahuje změnu A1 schválenou CEN 2012-08-20 a změnu A2 schválenou CEN 2014-10-06.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

[image]

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2014 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 15814:2011+A2:2014 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 7

1 Předmět normy 8

2 Citované dokumenty 8

3 Termíny a definice 9

4 Požadavky 9

4.1 #Obecně$ 9

4.2 Uvolňování nebezpečných látek 11

5 Posuzování a ověřování stálosti vlastností – AVCP 11

5.1 Obecně 11

5.2 Zkoušky typu 11

5.2.1 Obecně 11

5.2.2 Protokoly o zkouškách 12

5.3 Řízení výroby (FPC) 12

5.3.1 Obecně 12

5.3.2 Požadavky 12

5.3.3 Specifické požadavky na výrobek 14

5.3.4 Počáteční inspekce výrobního závodu a řízení výroby (FPC) 15

5.3.5 Průběžný dozor nad řízením výroby (FPC) 15

5.3.6 Postup při změnách 15

6 Označování, značení štítkem a balení 15

Příloha A (normativní) Reakce na oheň – Specifikace uchycení zkušebních těles ve zkušebním zařízení 16

Příloha ZA (informativní) #Ustanovení této evropské normy, která se týkají ustanovení nařízení EU
o stavebních výrobcích 17

ZA.1 Předmět a příslušné charakteristiky 17

ZA.2 Postupy AVCP asfaltových polymerem modifikovaných tmelů pro silnovrstvé hydroizolační povlaky (PMBC) 18

ZA.2.1 Systémy AVCP 18

ZA.2.2 Prohlášení o vlastnostech (DoP) 20

ZA.2.2.1 Obecně 20

ZA.2.2.2 Obsah 20

ZA.2.2.3 Příklad DoP 21

ZA.3 Označení CE a značení štítkem$ 22

#Bibliografie$ 24

Předmluva

Tento dokument (EN 15814:2011+A2:20142) byl vypracován CEN/TC 361 Projektová komise – Asfaltové polymerem modifikované tmely pro silnovrstvé hydroizolační povlaky – Definice/požadavky a zkušební metody, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2015 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do září 2016.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument obsahuje Změnu A1 schválenou CEN 2012-08-20 a Změnu A2 schválenou CEN 2014-10-06.

Tento dokument nahrazuje #EN 15814:2011+A1:2012$.

Začátek a konec přidaného nebo změněného textu je v normě označen značkami !"# $.

!Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí této normy."

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje definice a požadavky na prefabrikované asfaltové polymerem modifikované tmely pro silnovrstvé hydroizolační povlaky používané na konstrukce pod terénem. Norma platí pro jednosložkové i dvousložkové výrobky. Výrobky mohou být použité s nebo bez vložky.

Tato evropská norma neplatí pro výrobky určené pro hydroizolace střech.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.