ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.100.50 Březen 2015

Hydroizolační pásy a fólie – Definice a charakteristiky
pásů a fólií pro skládané střešní krytiny a pro stěny –
Část 1: Pásy a fólie pro skládané střešní krytiny

ČSN
EN 13859-1

72 7621

 

Flexible sheets for waterproofing – Definitions and characteristics of underlays –
Part 1: Underlays for discontinuous roofing

Feuilles souples d’étanchéité – Définitions et caractéristiques des écrans souples –
Partie 1: Écrans souples de sous-toiture pour couverture en petits éléments discontinus

Abdichtungsbahnen – Definitionen und Eigenschaften von Unterdeck- und Unterspannbahnen –
Teil 1: Unterdeck- und Unterspannbahnen für Dachdeckungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13859-1:2014. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13859-1:2014. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13859-1 (72 7621) ze září 2014.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 13859-1:2014 do soustavy ČSN. Zatímco ČSN EN 13859-1:2014 (72 7621) ze září 2014 převzala EN 13859-1:2014 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných dokumentech

EN 1107-1 zavedena v ČSN EN 1107-1 (72 7631) Hydroizolační pásy a fólie – Část 1: Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech – Stanovení rozměrové stálosti

EN 1107-2 zavedena v ČSN EN 1107-2 (72 7631) Hydroizolační pásy a fólie – Stanovení rozměrové stálosti –
Část 2: Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech

EN 1109 zavedena v ČSN EN 1109 (72 7633) Hydroizolační pásy a fólie – Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech – Stanovení ohebnosti za nízkých teplot

EN 1296 zavedena v ČSN EN 1296 (72 7648) Hydroizolační pásy a fólie – Asfaltové, plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech – Metoda umělého stárnutí při dlouhodobém vystavení zvýšené teplotě

EN 1297 zavedena v ČSN EN 1297 (72 7654) Hydroizolační pásy a fólie – Asfaltové, plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech – Metoda umělého stárnutí při dlouhodobém vystavení kombinaci UV záření, zvýšené teploty a vody

EN 1848-1 zavedena v ČSN EN 1848-1 (72 7640) Hydroizolační pásy a fólie – Stanovení délky, šířky a přímosti –
Část 1: Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech

EN 1848-2 zavedena v ČSN EN 1848-2 (72 7640) Hydroizolační pásy a fólie – Stanovení délky, šířky a přímosti –
Část 2: Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech

EN 1849-1 zavedena v ČSN EN 1849-1 (72 7641) Hydroizolační pásy a fólie – Stanovení tloušťky a plošné hmotnosti – Část 1: Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech

EN 1849-2 zavedena v ČSN EN 1849-2 (72 7641) Hydroizolační pásy a fólie – Stanovení tloušťky a plošné hmotnosti – Část 2: Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech

EN 1928:2000 zavedena v ČSN EN 1928:2001 (72 7643) Hydroizolační pásy a fólie – Asfaltové, plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech – Stanovení vodotěsnosti

EN 1931 zavedena v ČSN EN 1931 (72 7644) Hydroizolační pásy a fólie – Asfaltové, plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech – Stanovení propustnosti vodní páry

EN 12310-1:1999 zavedena v ČSN EN 12310-1:2000 (72 7636) Hydroizolační pásy a fólie – Část 1: Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech – Stanovení odolnosti proti protrhávání (dřík hřebíku)

EN 12311-1 zavedena v ČSN EN 12311-1 (72 7637) Hydroizolační pásy a fólie – Část 1: Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech – Stanovení tahových vlastností

EN 13111 zavedena v ČSN EN 13111 (72 7650) Hydroizolační pásy a fólie – Pojistné hydroizolace pod skládané krytiny střech a zdí – Stanovení odolnosti proti propustnosti vody

EN 13416:2001 zavedena v ČSN EN 13416:2002 (72 7652) Hydroizolační pásy a fólie – Asfaltové, plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech – Pravidla pro odběr vzorků

EN 13501-1:2007+A1:2009zavedena v ČSN EN 13501-1+A1:2010 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

EN 13859-2:2014 zavedena v ČSN EN 13859-2:2015 (72 7621) Hydroizolační pásy a fólie – Definice a charak-
teristiky pásů a fólií pro skládané střešní krytiny a pro stěny – Část 2: Pásy a fólie pro stěny

EN 15976 zavedena v ČSN EN 15976 (72 7659) Hydroizolační pásy a fólie – Stanovení emisivity

EN ISO 11925-2 zavedena v ČSN EN ISO 11925-2 (73 0884) Zkoušení reakce na oheň – Zápalnost stavebních výrobků vystavených přímému působení plamene – Část 2: Zkouška malým zdrojem plamene (ISO 11925-2:2002)

EN ISO 12572 zavedena v ČSN EN ISO 12572 (73 0547) Tepelně vlhkostní chování stavebních materiálů a výrobků – Stanovení prostupu vodní páry (ISO 12572:2001)

Souvisící ČSN

ČSN EN 13238 (73 0859)Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň – Postupy kondicionování a obecná pravidla pro výběr podkladů

ČSN EN 13823 (73 0881)Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň – Stavební výrobky kromě podlahových krytin vystavené tepelnému účinku jednotlivého hořícího předmětu

ČSN EN ISO 9001 (01 0321)Systémy managementu kvality – Požadavky

ČSN 73 1901Navrhování střech – Základní ustanovení

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav pozemních staveb – Certifikační společnost s. r. o., IČ 25052063,
Ing. Zuzana Aldabaghová

Technická normalizační komise: TNK 65 Izolace staveb

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Radek Špaček

 

EVROPSKÁ NORMA EN 13859-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Duben 2014

ICS 91.100.50 Nahrazuje EN 13859-1:2010

Hydroizolační pásy a fólie – Definice a charakteristiky pásů a fólií
pro skládané střešní krytiny a pro stěny –
Část 1: Pásy a fólie pro skládané střešní krytiny

Flexible sheets for waterproofing – Definitions and characteristics of underlays –
Part 1: Underlays for discontinuous roofing 

Feuilles souples d’étanchéité – Définitions
et caractéristiques des écrans souples –
Partie 1: Écrans souples de sous-toiture
pour couverture en petits éléments discontinus

Abdichtungsbahnen – Definitionen und Eigenschaften
von Unterdeck- und Unterspannbahnen –
Teil 1: Unterdeck- und Unterspannbahnen
für Dachdeckungen

Tato evropská norma byla schválena CEN 2014-02-16.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN-CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

[image]

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2014 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 13859-1:2014 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Obsah

Strana

Předmluva 8

1 Předmět normy 9

2 Citované dokumenty 9

3 Termíny a definice 10

4 Charakteristiky výrobku 11

4.1 Obecně 11

4.2 Rozměry, přímost a plošná hmotnost 11

4.3 Charakteristiky vztahující se k použití 11

4.4 Nebezpečné látky 12

5 Zkoušení 12

5.1 Odběr vzorků 12

5.2 Zkušební metody 12

6 Posuzování a ověřování stálosti vlastností – AVCP 14

6.1 Obecně 14

6.2 Zkoušky typu 14

6.3 Řízení výroby u výrobce (FPC) 15

7 Technický list výrobku 18

8 Označování, značení štítkem a balení 18

Příloha A (normativní) Stanovení tahových vlastností 19

A.1 Obecně 19

A.2 Zkušební zařízení 19

A.3 Odběr vzorků 19

A.4 Příprava zkušebních těles 19

A.5 Zkušební postup 19

A.6 Záznam a hodnocení výsledků 20

A.7 Protokol o zkoušce 21

Příloha B (normativní) Stanovení odolnosti proti protrhávání 22

B.1 Obecně 22

B.2 Zkušební zařízení 22

B.3 Odběr vzorků 22

B.4 Příprava zkušebních těles 22

B.5 Zkušební postup 22

B.6 Záznam a hodnocení výsledků 23

B.7 Protokol o zkoušce 23

Příloha C (normativní) Umělé stárnutí při expozici UV zářením a teplem 24

C.1 Obecně 24

C.2 Podstata zkoušky 24

C.3 Zkušební zařízení 24

C.4 Příprava zkušebních těles 24

C.5 Zkušební postup 24

C.6 Vyjádření výsledků 25

C.7 Protokol o zkoušce 25

Strana

Příloha D (normativní) Určení typu výrobku a četnost zkoušek pro řízení výroby u výrobce 26

Příloha E (informativní) Příklad technického listu 27

Příloha F (normativní) Stanovení vodotěsnosti spojů 28

F.1 Obecně 28

F.2 Termíny a definice 28

F.3 Podstata zkoušky 28

F.4 Zkušební zařízení 28

F.5 Příprava zkušebních těles 28

F.6 Zkušební postup 28

F.7 Vyhodnocení 28

F.8 Protokol o zkoušce 29

Příloha ZA (informativní) Ustanovení této evropské normy, která se týkají ustanovení nařízení EU o stavebních
výrobcích (CPR) 30

ZA.1 Předmět a příslušné charakteristiky 30

ZA.2 Postupy AVCP pro pásy a fólie pro skládané střešní krytiny 31

ZA.2.1 Systémy AVCP 31

ZA.2.2 Prohlášení o vlastnostech (DoP) 33

ZA.2.2.1 Obecně 33

ZA.2.2.2 Obsah 33

ZA.2.2.3 Příklad DoP 34

ZA.3 Značení CE a označování štítkem 35

Bibliografie 38

Předmluva

Tento dokument (EN 13859-1:2014) vypracovala technická komise CEN/TC 254 Hydroizolační pásy a fólie, jejíž sekretariát zajišťuje NEN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do října 2014 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do října 2014.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci libovolného patentového práva nebo všech takových patentových práv.

Tato norma nahrazuje EN 13859-1:2010.

Hlavní technické změny, které byly provedeny v tomto novém vydání, jsou následující:

  1. byla doplněna charakteristika „emisivita“, která se vztahuje k použití;

  2. znění normy a příloha ZA byly přizpůsobeny CPR.

EN 13859 Hydroizolační pásy a fólie – pro skládané střešní krytiny a pro stěny se skládá z následujících částí:

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků nařízení (EU) č. 305/2011.

Vztah k nařízení (EU) č. 305/2011 je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí této normy.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinni zavést národní normalizační orgány následujících států: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje charakteristiky pásů a fólií určených pod skládané střešní krytiny. Norma specifikuje požadavky a zkušební metody a uvádí hodnocení shody výrobků s požadavky tohoto dokumentu.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.