ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.100.10 Prosinec 2014

Upravené výrobky ze sádrových desek –
Definice, požadavky a zkušební metody

ČSN
EN 14190
ed. 2

72 2491

 

Gypsum board products from reprocessing – Definitions, requirements and test methods

Produits de transformation secondaire de plaques de plâtre – Définitions, spécifications et méthodes d’essai

Gipsplatten-Produkte aus der Weiterverarbeitung – Begriffe, Anforderungen und Prüfverfahren

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 14190:2014. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 14190:2014. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2016-04-30 se nahrazuje ČSN EN 14190 (72 2491) z října 2005, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Hlavní změny proti předchozí normě jsou v aktualizaci citovaných dokumentů a úpravě textu, v rozšíření předmětu normy, který nově zahrnuje desky podle EN 520, EN 15283-1 a EN 15283-2. Další změnou je začlenění nové kapitoly značky a zkratky a přílohy C, která popisuje SBI zkoušku a související informace týkající se metod pro úpravu výrobků. Je upravena kapitola 6 a příloha ZA podle požadavků nařízení o stavebních výrobcích (EU) č. 305/2011.

Informace o citovaných dokumentech

EN 520:2004+A1:2009 zavedena v ČSN EN 520:2005+A1:2010 (72 3611) Sádrokartonové desky – Definice, požadavky a zkušební metody

EN 12664 zavedena v ČSN EN 12664 (73 0568) Tepelné chování stavebních materiálů a výrobků – Stanovení tepelného odporu metodami chráněné topné desky a měřidla tepelného toku – Suché a vlhké výrobky o středním a nízkém tepelném odporu

EN 13501-1 zavedena v ČSN EN 13501-1+A1 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukce staveb – Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

EN 13501-2 zavedena v ČSN EN 13501-2+A1 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukce staveb – Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení

EN 13823 zavedena v ČSN EN 13823 (73 0881) Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň – Stavební výrobky kromě podlahových krytin vystavené tepelnému účinku jednotlivého hořícího předmětu

EN 15283-1:2008+A1:2009 zavedena v ČSN EN 15283-1:2008+A1:2010 (72 3617) Sádrové desky vyztužené vlákny – Definice, požadavky a zkušební metody – Část 1: Sádrové desky vyztužené rohoží

EN 15283-2:2008+A1:2009 zavedena v ČSN EN 15283-2:2008+A1:2010 (72 3617) Sádrové desky vyztužené vlákny – Definice, požadavky a zkušební metody – Část 2: Sádrovláknité desky

EN 61331-1 zavedena v ČSN EN 61331-1 (36 4731) Ochranné prostředky před lékařským diagnostickým rentgenovým zářením – Část 1: Stanovení vlastností zeslabení materiálů

EN ISO 354 zavedena v ČSN EN ISO 354 (73 0535) Akustika – Měření zvukové pohltivosti v dozvukové místnosti

EN ISO 6946 zavedena v ČSN EN ISO 6946 (73 0558) Stavební prvky a stavební konstrukce – Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla – Výpočtová metoda

EN ISO 10140 (soubor) zavedena v souboru ČSN EN ISO 10140 (73 0511) Akustika – Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí

EN ISO 12572 zavedena v ČSN EN ISO 12572 (73 0547) Tepelně vlhkostní chování stavebních materiálů a výrobků – Stanovení prostupu vodní páry

ISO 7892 nezavedena1)

Související ČSN

ČSN EN 13915 (72 3613) Prefabrikované sádrokartonové panely s pórovitým kartónovým jádrem – Definice, požadavky a zkušební metody

ČSN EN 13950 (72 3609) Sádrové tepelně a zvukově izolační kompozitní panely – Definice, požadavky a zku-
šební metody

ČSN EN 14195 (72 3612) Kovové konstrukční prvky pro sádrokartonové systémy – Definice, požadavky a zku-
šební metody

ČSN EN ISO 10456 (73 0574) Stavební materiály a výrobky – Tepelně vlhkostní vlastnosti – Tabelované návrhové hodnoty a postupy pro stanovení deklarovaných a návrhových tepelných hodnot

ČSN EN ISO 9001 (01 0321) Systémy managementu kvality – Požadavky

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav maltovin Praha s. r. o., IČ 49618377, Centrum technické normalizace,
Ing. Lukáš Peřka

Technická normalizační komise: TNK 39 Maltovinová pojiva, vápence a sádrovce

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Alena Krupičková

 

EVROPSKÁ NORMA EN 14190
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Červenec 2014

ICS 91.100.10 Nahrazuje EN 14190:2005

Upravené výrobky ze sádrových desek –
Definice, požadavky a zkušební metody

Gypsum board products from reprocessing –
Definitions, requirements and test methods 

Produits de transformation secondaire de plaques
de plâtre – Définitions, spécifications et méthodes
d’essai

Gipsplatten-Produkte aus der Weiterverarbeitung –
Begriffe, Anforderungen und Prüfverfahren

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2014-05-22.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2014 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 14190:2014 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Obsah

Strana

Předmluva 8

1 Předmět normy 9

2 Citované dokumenty 9

3 Termíny a definice, značky a zkratky 10

3.1 Termíny a definice 10

3.2 Značky a zkratky 11

4 Požadavky 11

4.1 Mechanické vlastnosti 11

4.1.1 Pevnost v tahu za ohybu (vyjádřeno jako zatížení v tahu za ohybu) 11

4.1.2 Stabilita 11

4.1.3 Pevnost ve smyku (pevnost spojení deska/konstrukce) 11

4.1.4 Odolnost proti rázu 11

4.2 Chování při požáru 11

4.2.1 Reakce na oheň 11

4.2.2 Požární odolnost 12

4.3 Součinitel difuzní vodivosti (vyjádřená jako faktor difuzního odporu) 12

4.4 Akustické vlastnosti 12

4.4.1 Vzduchová neprůzvučnost 12

4.4.2 Zvuková pohltivost 12

4.4.3 Kročejová neprůzvučnost 12

4.5 Tepelná odolnost (vyjádřeno jako tepelná vodivost) 12

4.6 Nebezpečné látky 12

4.7 Rozměry a tolerance 13

4.8 Vyzařování tepla 13

4.9 Ochrana proti radioaktivnímu záření 13

5 Zkušební metody 13

5.1 Vzorkování 13

5.2 Stanovení stability 13

5.2.1 Podstata zkoušky 13

5.2.2 Zkušební zařízení 13

5.2.3 Zkušební postup 13

5.2.4 Vyjádření výsledků 13

5.3 Stanovení vyzařování tepla 13

5.3.1 Podstata zkoušky 13

5.3.2 Zkušební zařízení 14

5.3.3 Zkušební postup 14

5.3.4 Vyjádření výsledků 14

6 Posuzování a ověřování stálosti vlastností – AVCP 14

6.1 Obecně 14

6.2 Zkouška typu výrobku 14

6.2.1 Obecně 14

6.2.2 Určení typu výrobku 15

Strana

6.2.3 Další zkoušky typu 15

6.3 Řízení výroby (FPC) 15

6.3.1 Obecně 15

6.3.2 Pracovníci 15

6.3.3 Zkušební zařízení 15

6.3.4 Vstupní materiály a složky 16

6.3.5 Postup zkoušení a hodnocení 16

6.3.6 Zpětná vysledovatelnost a označování výrobků 16

6.3.7 Neshodné výrobky 16

6.3.8 Nápravná opatření 16

6.3.9 Alternativní zkoušky 16

7 Označování upravených výrobků ze sádrových desek 16

8 Značení, označování štítkem a balení 16

Příloha A (informativní) Postup vzorkování pro zkoušky 17

A.1 Obecně 17

A.2 Postup vzorkování 17

A.2.1 Obecně 17

A.2.2 Nahodilé vzorkování 17

A.2.3 Reprezentativní vzorkování 17

A.2.3.1 Obecně 17

A.2.3.2 Vzorkování ze stohu 17

A.2.3.3 Vzorkování ze zásilky tvořené opáskovanými nebo obalenými balíky 17

Příloha B (informativní) Typy druhotných operací 18

Příloha C (normativní) Montáž a upevnění při zkouškách podle EN 13283 (SBI zkouška) související informace 19

C.1 Obecně 19

C.2 Výrobky, u kterých byl upraven jejich tvar nebo rozměry jen mechanickými výrobními postupy 19

C.3 Výrobky, u kterých je k povrchu desky připojen jiný materiál (nebo deska) 19

C.4 Montáž a upevnění výrobků, které jsou tvářeny jinými postupy než výše uvedenými v C.2 a C.3 19

Příloha ZA (informativní) Ustanovení této evropské normy, která se týkají ustanovení nařízení EU o stavebních výrobcích 22

ZA.1 Předmět a příslušné charakteristiky 22

ZA.2 Postup posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP) upravených výrobků ze sádrových desek 23

ZA.2.1 Systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP) 23

ZA.2.2 Prohlášení o vlastnostech (DoP) 25

ZA.2.2.1 Obecně 25

ZA.2.2.2 Obsah 25

ZA.2.2.3 Příklad prohlášení o vlastnostech (DoP) 26

ZA.3 Označení CE a značení štítkem 27

Bibliografie 30

Předmluva

Tento dokument (EN 14190:2014) vypracovala technická komise CEN/TC 241 Sádra a výrobky ze sádry, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do ledna 2015 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do dubna 2016.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 14190:2005.

Hlavní změny uvedené v tomto dokumentu oproti dokumentu EN 14190:2005 jsou tyto:

  1. aktualizace citovaných dokumentů;

  2. rozšíření předmětu normy zahrnující desky podle EN 520, EN 15283-1 a EN 15283-2;

  3. zavedení nové kapitoly značky a zkratky;

  4. příloha C (SBI zkouška) a související informace týkající se metod pro úpravu výrobků jsou doplněny;

  5. příloha ZA a kapitola 6 jsou upraveny v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 (CPR);

  6. text dokumentu je upraven.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků nařízení (EU) č. 305/2011.

Vztah k nařízení (EU) č. 305/2011 je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1Předmět normy

Tato evropská norma určuje vlastnosti a požadavky na výrobky, které jsou vyráběny ze sádrových desek podle EN 520, EN 15283-1 a EN 15283-2. Pro následnou úpravu výrobku se používá dalších výrobních postupů. Postupy mohou zahrnovat řezání, děrovaní, profilování okrajů. dekorování a laminování vrstvy z jiných materiálů pro funkční nebo dekorativní účely, upevnění zahrnující podstavce např. pro příčky. Příklady postupů pro úpravu výrobků je uveden v příloze B této normy.

Použití výrobků je určeno pro stěny, stropní a podlahové aplikace, kde mohou být upevněny přímo k podkladu nebo jsou použity v systémech skládaných ve spojení s prvky k vytvoření samostatného nebo zavěšeného obložení. Tyto výrobky lze upravit tak, aby odpovídaly zamýšlenému použití, a nabízely široký rozsah estetického, funkčního a dekorativního řešení standardního nebo nestandardního uspořádání.

Tato evropská norma se netýká sádrových tepelně a zvukově izolačních kompozitních panelů podle EN 13950 a prefabrikovaných sádrových panelů s pórovitým kartónovým jádrem podle EN 13915.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.