ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.100.10 Prosinec 2014

Spárovací materiály pro sádrové desky –
Definice, požadavky a zkušební metody

ČSN
EN 13963
ed. 2

72 2495

 

Jointing materials for gypsum boards – Definitions, requirements and test methods

Matériaux de jointoiement pour plaques de plâtre – Définitions, spécifications et méthodes d’essai

Materialien für das Verspachteln von Gipsplattenfugen – Begriffe, Anforderungen und Prüfverfahren

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13963:2014. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13963:2014. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2016-04-30 se nahrazuje ČSN EN 13963 (72 2495) z listopadu 2005, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Hlavní změnou proti předchozí normě je úprava předmětu a názvu normy, která vede k rozšíření použití spárovacích materiálů pro sádrové desky podle jednotlivých evropských norem. Změny jsou v aktualizaci citovaných dokumentů a úpravě textu, v uvedení tříd vlastnosti reakce na oheň spárovacích tmelů vysychajících na vzduchu. Další změnou je začlenění nové kapitoly značky a zkratky a kapitoly třídění desek. Je upravena kapitola 6
a příloha ZA podle požadavků nařízení o stavebních výrobcích (EU) č. 305/2011.

Informace o citovaných dokumentech

EN 196-3 zavedena v ČSN EN 196-3+A1 (72 2100) Metody zkoušení cementu – Část 3: Stanovení dob tuhnutí a objemové stálosti

EN 520 zavedena v ČSN EN 520+A1 (72 3611) Sádrokartonové desky – Definice, požadavky a zkušební metody

EN 13501-1 zavedena v ČSN EN 13501-1+A1 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukce staveb – Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

EN 13823 zavedena v ČSN EN 13823 (73 0881) Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň – Stavební výrobky kromě podlahových krytin vystavené tepelnému účinku jednotlivého hořícího předmětu

EN 20535 zavedena v ČSN ISO 535 (50 0335) Papír a lepenka. Stanovení absorpce vody podle Cobba

EN ISO 1924-2 zavedena v ČSN EN ISO 1924-2 (50 0340) Papír a lepenka – Stanovení tahových vlastností –
Část 2: Metoda s konstantní rychlostí prodlužování (20 mm/min)

ISO 565 zavedena v ČSN ISO 565 (25 9601) Zkušební síta. Kovová tkanina, děrovaný plech a elektrofor-
movaná folie. Jmenovité velikosti otvorů

Související ČSN

ČSN EN 13915 (72 3613)Prefabrikované sádrokartonové panely s pórovitým kartónovým jádrem – Definice, požadavky a zkušební metody

ČSN EN 13950 (72 3609)Sádrové tepelně a zvukově izolační kompozitní panely – Definice, požadavky a zku-
šební metody

ČSN EN 14190 (72 2491)Upravené výrobky ze sádrových desek – Definice, požadavky a zkušební metody

ČSN EN 14195 (72 3612)Kovové konstrukční prvky pro sádrokartonové systémy – Definice, požadavky a zkušební metody

ČSN EN 14209 (72 3613)Předtvarované sádrokartonové lišty – Definice, požadavky a zkušební metody

ČSN EN 15283-1+A1 (72 3617)Sádrové desky vyztužené vlákny – Definice, požadavky a zkušební metody –
Část 1: Sádrové desky vyztužené rohoží

ČSN EN 15283-2+A1 (72 3617)Sádrové desky vyztužené vlákny – Definice, požadavky a zkušební metody –
Část 2: Sádrovláknité desky

ČSN EN ISO 9001 (01 0321)Systémy managementu kvality – Požadavky

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav maltovin Praha s. r. o., IČ 49618377, Centrum technické normalizace,
Ing. Lukáš Peřka

Technická normalizační komise: TNK 39 Maltovinová pojiva, vápence a sádrovce

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Alena Krupičková

EVROPSKÁ NORMA EN 13963
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Červenec 2014

ICS 91.100.10 Nahrazuje EN 13963:2005

Spárovací materiály pro sádrové desky –
Definice, požadavky a zkušební metody

Jointing materials for gypsum boards –
Definitions, requirements and test methods 

Matériaux de jointoiement pour plaques de plâtre –
Définitions, spécifications et méthodes d’essai

Materialien für das Verspachteln von Gipsplattenfugen –
Begriffe, Anforderungen und Prüfverfahren

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2014-05-22.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2014 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 13963:2014 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Obsah

Strana

Předmluva 7

1 Předmět normy 8

2 Citované dokumenty 8

3 Termíny, definice, značky, zkratky a třídění 8

3.1 Termíny a definice výrobku 8

3.2 Značky a zkratky 9

3.3 Třídění tmelů 9

4 Požadavky 10

4.1 Reakce na oheň 10

4.2 Pevnost v tahu za ohybu (vyjádřeno jako zatížení v tahu za ohybu) 10

4.3 Nebezpečné látky 10

4.4 Doba tuhnutí 10

4.5 Vznik trhlin 10

4.6 Zrnitost 11

4.7 Přídržnost 11

4.8 Rozměrová stálost papírové pásky 11

4.9 Pevnost v tahu papírové pásky 11

4.10 Další požadavky na spárovací tmely druhy H1, H2, H3 (se sníženou absorpcí vody) 11

5 Zkušební metody 11

5.1 Vzorkování 11

5.2 Stanovení doby tuhnutí 11

5.2.1 Podstata zkoušky 11

5.2.2 Zkušební zařízení a pomůcky 11

5.2.3 Zkušební postup 12

5.2.4 Vyjádření výsledků 12

5.3 Stanovení vzniku trhlin 12

5.3.1 Podstata zkoušky 12

5.3.2 Zkušební zařízení a pomůcky 12

5.3.3 Zkušební postup 13

5.3.4 Vyjádření výsledků 14

5.4 Stanovení zrnitosti 14

5.4.1 Podstata zkoušky 14

5.4.2 Zkušební zařízení 14

5.4.3 Zkušební postup 14

5.4.4 Vyjádření výsledků 14

5.5 Stanovení přídržnosti 14

5.5.1 Podstata zkoušky 14

5.5.2 Zkušební zařízení 14

5.5.3 Zkušební postup 15

5.5.4 Vyjádření výsledků 15

5.6 Stanovení rozměrové stálosti papírové pásky 16

5.6.1 Podstata zkoušky 16

Strana

5.6.2 Zkušební zařízení 17

5.6.3 Zkušební postup 17

5.6.4 Vyjádření výsledků 17

5.7 Stanovení pevnosti v tahu papírové pásky 17

5.7.1 Podstata zkoušky 17

5.7.2 Zkušební zařízení 17

5.7.3 Zkušební postup 17

5.7.4 Vyjádření výsledků 18

5.8 Stanovení pevnosti v tahu za ohybu (mezní zatížení) 18

5.8.1 Stanovení mezního zatížení tahovou zkouškou 18

5.8.2 Stanovení mezního zatížení ohybovou zkouškou 19

5.9 Stanovení absorpce vody 20

5.9.1 Stanovení povrchové absorpce vody 20

5.9.2 Stanovení celkové absorpce vody 20

6 Posuzování a ověřování stálosti vlastností – AVCP 21

6.1 Obecně 21

6.2 Zkouška typu výrobku 21

6.2.1 Obecně 21

6.2.2 Určení typu výrobku 21

6.2.3 Další zkoušky typu 22

6.3 Řízení výroby (FPC) 22

6.3.1 Obecně 22

6.3.2 Pracovníci 22

6.3.3 Zkušební zařízení 22

6.3.4 Vstupní materiály a složky 22

6.3.5 Postup výroby a hodnocení 22

6.3.6 Zpětná vysledovatelnost a označování výrobků 23

6.3.7 Neshodné výrobky 23

6.3.8 Nápravná opatření 23

6.3.9 Alternativní zkoušky 23

7 Označování kompozitních panelů 23

8 Značení, označování štítkem a balení 23

Příloha A (informativní) Postup vzorkování pro zkoušky 24

A.1 Obecně 24

A.2 Postup vzorkování 24

A.2.1 Obecně 24

A.2.2 Nahodilé vzorkování 24

A.2.3 Reprezentativní vzorkování 24

A.2.3.1 Obecně 24

A.2.3.2 Vzorkování ze stohu 24

A.2.3.3 Vzorkování ze zásilky tvořené opáskovanými nebo obalenými balíky 24

Příloha B (normativní) Třídy vlastnosti reakce na oheň spárovacích tmelů vysychajících na vzduchu 25

Strana

Příloha C (normativní) Nanášení a upevnění při zkouškách podle EN 13283 (SBI zkouška) 26

C.1 Nanášení a upevnění spárovacích materiálů 26

Příloha ZA (informativní) Ustanovení této evropské normy, která se týkají ustanovení nařízení EU o stavebních výrobcích 28

ZA.1 Předmět a příslušné charakteristiky 28

ZA.2 Postup posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP) spárovacích materiálů pro sádrové desky 28

ZA.2.1 Systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP) 28

ZA.2.2 Prohlášení o vlastnostech (DoP) 30

ZA.2.2.1 Obecně 30

ZA.2.2.2 Obsah 31

ZA.2.2.3 Příklad prohlášení o vlastnostech (DoP) 31

ZA.3 Označení CE a značení štítkem 32

Bibliografie 34

Předmluva

Tento dokument (EN 13963:2014) vypracovala technická komise CEN/TC 241 Sádra a výrobky ze sádry, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do ledna 2015 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do dubna 2016.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 13963:2005.

Hlavní změny uvedené v tomto dokumentu oproti dokumentu EN 13963:2005 jsou tyto:

  1. aktualizace citovaných dokumentů;

  2. třídy vlastnosti reakce na oheň spárovacích tmelů vysychajících na vzduchu jsou uvedeny v příloze B;

  3. zavedení nové kapitoly značky, zkratky a třídění;

  4. příloha ZA a kapitola 6 jsou upraveny v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 (CPR);

  5. text dokumentu je upraven.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků nařízení (EU) č. 305/2011.

Vztah k nařízení (EU) č. 305/2011 je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1Předmět normy

Tato evropská norma určuje vlastnosti a požadavky na spárovací tmely a papírové pásky pro tmelení a přetme-
lení spojů vytvořených na podélných a příčných hranách sádrokartonových desek vyráběných podle EN 520, upravených výrobků ze sádrových desek podle EN 14190, prefabrikovaných sádrokartonových panelů s póro-
vitým kartónovým jádrem podle EN 13915, tepelně a zvukově izolačních kompozitních panelů podle EN 13950, předtvarovaných sádrokartonových lišt podle EN 14209 a sádrových desek vyztužených vlákny podle EN 15283-1 a EN 15283-2.

Tato evropská norma se netýká pásků, které jsou vyráběny z jiných materiálů než je papír.

Tato norma popisuje následující vlastnosti výrobku: reakce na oheň a pevnost v tahu za ohybu stanovených podle příslušných zkušebních metod v tomto dokumentu.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.