ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.140.70 Září 2014

Umyvadla – Připojovací rozměry

ČSN
EN 31+A1

72 4842

 

Wash basins – Connecting dimensions

Lavabos – Cotes de raccordement

Waschbecken – Anschlussmaße

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 31:2011+A1:2014. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 31:2011+A1:2014. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 31 (72 4842) z května 2012.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 z března 2014. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami ! ". Vypuštěný text je zobrazen takto „!vypuštěný text"“, opravený nebo nový text je zobrazen vloženým textem mezi obě značky.

Norma obsahuje změnu A1, kterou se v tabulce 4 a tabulce 5 mění mezní hodnoty pro úhel kužele horní části odtokového otvoru.

Vypracování normy

Zpracovatel: Institut pro testování a certifikaci, a. s., IČ 47910381, Ing. Marie Jurajdová

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Alena Krupičková

EVROPSKÁ NORMA EN 31+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Duben 2014

ICS 91.140.70 Nahrazuje EN 31:2011

Umyvadla – Připojovací rozměry

Wash basins – Connecting dimensions

Lavabos – Cotes de raccordement

Waschbecken – Anschlussmaße

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2011-07-29 a obsahuje změnu 1, která byla schválena CEN 2014-03-10.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2014 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 31:2011+A1:2014 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 5

1 Předmět normy 6

2 Citované dokumenty 6

3 Otvory pro armatury 6

3.1 Obecně 6

3.2 Připojovací rozměry umyvadel s jedním středovým otvorem pro armaturu 6

3.3 Připojovací rozměry umyvadel s postranním otvorem (postranními otvory) pro armaturu 8

3.4 Připojovací rozměry umyvadel se třemi otvory pro armatury 9

4 Odtokový otvor (odtokové otvory) 10

4.1 Připojovací rozměry pro odtokový otvor (odtokové otvory) se zabudovaným přepadem 10

4.2 Připojovací rozměry pro odtokový otvor bez zabudovaného přepadu 11

5 Rozměry pro připevnění nástěnných umyvadel 12

Příloha A (informativní) Příklad měřidla pro měření připojovacích rozměrů odtokových otvorů 14

Předmluva

Tento dokument (EN 31:2011+A1:2014) vypracovala technická komise CEN/TC 163 Sanitární potřeby, jejíž sekretariát zajišťuje UNI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do října 2014 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do října 2014.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit zodpovědným za identifikaci libovolného patentového práva nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje !EN 31:2011".

Tento dokument obsahuje změnu A1 schválenou CEN 2014-03-10.

Začátek a konec textu vloženého nebo upraveného změnou jsou vyznačeny značkami ! ".

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje připojovací rozměry umyvadel podle EN 14688, bez ohledu na materiály použité k jejich výrobě.

POZNÁMKA 1 Jsou povoleny jiné připojovací rozměry, např. pro zvláštní konstrukce umyvadel, jestliže výrobce dodává nebo doporučuje vhodné montážní příslušenství.

POZNÁMKA 2 Schematické znázornění tvaru předmětů na obrázcích slouží pouze jako názorný příklad; v žádném případě nepředepisuje konečný tvar předmětu, jehož volba se ponechává na výrobci.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.