ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.140.70 Září 2014

Stojící a závěsné bidety s horním přívodem vody –
Připojovací rozměry

ČSN
EN 35

72 4846

 

Pedestal and wall-hung bidets with over-rim supply – Connecting dimensions

Bidets sur pied et bidets suspendus à alimentation par surverse – Cotes de raccordement

Bodenstehende und wandhängende Sitzwaschbecken mit Zulauf von oben – Anschlussmaße

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 35:2014. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 35:2014. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 35 (72 4846) z října 2000 a ČSN EN 36 (72 4847) z října 1999.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Do této normy byly sloučeny dvě evropské normy obsahující připojovací rozměry pro různé druhy bidetů.

Část připojovacích rozměrů byla upravena s ohledem na aktuální vývoj modelu.

Část označení byla změněna s cílem zlepšit srozumitelnost normy a vyřešit duplicitní označení.

Vypracování normy

Zpracovatel: Institut pro testování a certifikaci, a. s., IČ 47910381, Ing. Marie Jurajdová

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Alena Krupičková

EVROPSKÁ NORMA EN 35
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Květen 2014

ICS 91.140.70 Nahrazuje EN 35:2000, EN 36:1998

Stojící a závěsné bidety s horním přívodem vody – Připojovací rozměry

Pedestal and wall-hung bidets with over-rim supply – Connecting dimensions

Bidets sur pied et bidets suspendus à alimentation
par surverse – Cotes de raccordement

Bodenstehende und wandhängende Sitzwaschbecken
mit Zulauf von oben – Anschlussmaße

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2014-04-10.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2014 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 35:2014 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 5

1 Předmět normy 6

2 Citované dokumenty 6

3 Otvory pro armatury 6

3.1 Obecně 6

3.2 Připojovací rozměry bidetů s jedním středovým otvorem pro armaturu 6

3.3 Připojovací rozměry bidetů se třemi otvory pro armatury 8

4 Odtokové otvory 9

4.1 Připojovací rozměry pro odtokový otvor se zabudovaným přepadem 9

4.2 Připojovací rozměry pro odtokový otvor bez zabudovaného přepadu 10

4.3 Umístění odtokového otvoru u stojících bidetů 10

5 Rozměry pro připevnění závěsných (nástěnných) bidetů 11

Příloha A (informativní) Příklad měřidla pro měření připojovacích rozměrů odtokových otvorů 12

Předmluva

Tento dokument (EN 35:2014) vypracovala technická komise CEN/TC 163 Sanitární potřeby, jejíž sekretariát zajišťuje UNI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 2014 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do listopadu 2014.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit zodpovědným za identifikaci libovolného patentového práva nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 35:2000, EN 36:1998.

Tento dokument se liší od EN 35:2000 a EN 36:1998 takto:

  1. tyto dvě evropské normy obsahující připojovací rozměry pro různé druhy bidetů byly sloučeny do jedné evropské normy;

  2. část připojovacích rozměrů byla upravena s ohledem na aktuální vývoj modelu;

  3. část označení byla změněna s cílem zlepšit srozumitelnost normy a vyřešit duplicitní označení.

Tento dokument v sobě spojuje normy připojovacích rozměrů pro různé typy bidetů. Zavádí změny rozměrů a nová označení pro zlepšení srozumitelnosti a vyřešení duplicitního označení.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje připojovací rozměry stojících a závěsných (nástěnných) bidetů (dále jen bidetů) podle EN 14528, bez ohledu na materiály použité k jejich výrobě.

POZNÁMKA 1Jsou povoleny jiné připojovací rozměry, např. pro zvláštní konstrukce bidetů, jestliže výrobce dodává nebo doporučuje vhodné montážní příslušenství.

POZNÁMKA 2Schematické znázornění tvaru předmětů na obrázcích slouží pouze jako názorný příklad; v žádném případě nepředepisuje konečný tvar předmětu, jehož volba se ponechává na výrobci.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.