ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.100.50; 01.040.91 Září 2014

Hydroizolační pásy a fólie – Vyztužené asfaltové pásy
pro hydroizolaci střech – Definice a charakteristiky

ČSN
EN 13707

72 7601

 

Flexible sheets for waterproofing – Reinforced bitumen sheets for roof waterproofing – Definitions and characteristics

Feuilles souples d’étachéité – Feuilles bitumineuses armées pour l’étanchéité de toiture – Définitions et caractéristiques

Abdichtungsbahnen – Bitumenbahnen mit Trägereinlage für Dachabdichtungen – Definitionen und Eigenschaften

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13707:2013. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13707:2013. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13707 (72 7601) z března 2014.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání dokumentu

Požadavky na asfaltové pásy, na které se vztahuje tato evropská norma, uvádí pro potřeby navrhování a provádění staveb na území České republiky ČSN 73 0605-1.

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 13707:2013 do soustavy ČSN. Zatímco ČSN EN 13707:2014 (72 7601) z března 2014 převzala EN 13707:2013 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 1107-1zavedena v ČSN EN 1107-1 (72 7631) Hydroizolační pásy a fólie – Stanovení rozměrové stálosti –
Část 1: Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech

EN 1108zavedena v ČSN EN 1108 (72 7632) Hydroizolační pásy a fólie – Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech – Stanovení tvarové stálosti při cyklických změnách

EN 1109zavedena v ČSN EN 1109 (72 7633) Hydroizolační pásy a fólie – Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech – Stanovení ohebnosti za nízkých teplot

EN 1110zavedena v ČSN EN 1110 (72 7634) Hydroizolační pásy a fólie – Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech – Stanovení odolnosti proti stékání při zvýšené teplotě

EN 1296zavedena v ČSN EN 1296 (72 7648) Hydroizolační pásy a fólie – Asfaltové, plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech – Metoda umělého stárnutí při dlouhodobém vystavení zvýšené teplotě

EN 1297zavedena v ČSN EN 1297 (72 7654) Hydroizolační pásy a fólie – Asfaltové, plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech – Metoda umělého stárnutí při dlouhodobém vystavení kombinaci UV záření, zvýšené teploty a vody

EN 1848-1zavedena v ČSN EN 1848-1 (72 7640) Hydroizolační pásy a fólie – Stanovení délky, šířky a přímosti –
Část 1: Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech

EN 1849-1zavedena v ČSN EN 1849-1 (72 7641) Hydroizolační pásy a fólie – Stanovení tloušťky a plošné hmotnosti – Část 1: Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech

EN 1850-1zavedena v ČSN EN 1850-1 (72 7642) Hydroizolační pásy a fólie – Stanovení zjevných vad – Část 1: Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech

EN 1928:2000zavedena v ČSN EN 1928:2001 (72 7643) Hydroizolační pásy a fólie – Asfaltové, plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech – Stanovení vodotěsnosti

EN 12039zavedena v ČSN EN 12039 (72 7635) Hydroizolační pásy a fólie – Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech – Stanovení přilnavosti posypu

EN 12310-1zavedena v ČSN EN 12310-1 (72 7636) Hydroizolační pásy a fólie – Část 1: Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech – Stanovení odolnosti proti protrhávání (dřík hřebíku)

EN 12311-1zavedena v ČSN EN 12311-1 (72 7637) Hydroizolační pásy a fólie – Část 1: Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech – Stanovení tahových vlastností

EN 12316-1zavedena v ČSN EN 12316-1 (72 7638) Hydroizolační pásy a fólie – Část 1: Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech – Stanovení odolnosti proti odlupování ve spojích

EN 12317-1zavedena v ČSN EN 12317-1 (72 7639) Hydroizolační pásy a fólie – Část 1: Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech – Stanovení smykové odolnosti ve spojích

EN 12691:2006zavedena v ČSN EN 12691:2006 (72 7646) Hydroizolační pásy a fólie – Asfaltové, plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech – Stanovení odolnosti proti nárazu

EN 12730:2001zavedena v ČSN EN 12730:2001 (72 7647) Hydroizolační pásy a fólie – Asfaltové, plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech – Stanovení odolnosti proti statickému zatížení

EN 13416:2001zavedena v ČSN EN 13416:2002 (72 7652) Hydroizolační pásy a fólie – Asfaltové, plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech – Pravidla pro odběr vzorků

EN 13501-1:2007+A1:2009zavedena v ČSN EN 13501-1+A1:2010 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

EN 13501-5zavedena v ČSN EN 13501-5+A1 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 5: Klasifikace podle výsledků zkoušek střech vystavených vnějšímu požáru

EN 13897zavedena v ČSN EN 13897 (72 7655) Hydroizolační pásy a fólie – Asfaltové, plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech – Stanovení vodotěsnosti po protažení při nízké teplotě

EN 13948zavedena v ČSN EN 13948 (72 7656) Hydroizolační pásy a fólie – Asfaltové, plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech – Stanovení odolnosti proti prorůstání kořenů

EN ISO 11925-2zavedena v ČSN EN ISO 11925-2 (73 0884) Zkoušení reakce na oheň – Zápalnost stavebních výrobků vystavených přímému působení plamene – Část 2: Zkouška malým zdrojem plamene (ISO 11925-2:2002)

Souvisící ČSN

ČSN P CEN/TS 1187 (73 0867)Zkušební metody pro střechy vystavené působení vnějšího požáru

ČSN EN 1931 (72 7644)Hydroizolační pásy a fólie – Asfaltové, plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech – Stanovení propustnosti vodní páry

ČSN EN 14695 (72 7605)Hydroizolační pásy a fólie – Asfaltové pásy pro hydroizolaci betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch – Definice a charakteristiky

ČSN EN 16002 (72 7658)Hydroizolační pásy a fólie – Stanovení odolnosti proti zatížení větrem mechanicky kotvených pásů a fólií pro hydroizolaci střech

ČSN EN ISO 9001 (01 0321)Systémy managementu kvality – Požadavky

ČSN 73 0605-1Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace – Požadavky na použití asfaltových pásů

ČSN 73 0540Tepelná ochrana budov

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav pozemních staveb – Certifikační společnost s. r. o., IČ 25052063,
Ing. Zuzana Aldabaghová

Technická normalizační komise: TNK 65 Izolace staveb

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Radek Špaček

 

EVROPSKÁ NORMA EN 13707
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Říjen 2013

ICS 91.100.50; 01.040.91 Nahrazuje EN 13707:2004+A2:2009

Hydroizolační pásy a fólie –
Vyztužené asfaltové pásy pro hydroizolací střech –
Definice a charakteristiky

Flexible sheets for waterproofing –
Reinforced bitumen sheets for roof waterproofing –
Definitions and characteristics 

Feuilles souples d’étachéité – Feuilles bitumineuses
armées pour l’étanchéité de toiture – Définitions
et caractéristiques

Abdichtungsbahnen – Bitumenbahnen
mit Trägereinlage für Dachabdichtungen – Definitionen
und Eigenschaften

Tato evropská norma byla schválena CEN 2012-11-12.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2013 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 13707:2013 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 8

1 Předmět normy 9

2 Citované normativní dokumenty 9

3 Termíny a definice 10

4 Charakteristiky související se systémem 12

5 Charakteristiky výrobku 12

5.1 Obecně 12

5.2 Charakteristiky 12

5.2.1 Zjevné vady 12

5.2.2 Rozměry, tolerance a plošná hmotnost 12

5.2.3 Vodotěsnost 12

5.2.4 Účinek vody 13

5.2.5 Požární charakteristiky 13

5.2.6 Odolnost proti krupobití 13

5.2.7 Vodotěsnost po protažení při nízké teplotě 13

5.2.8 Pevnost spoje 13

5.2.9 Propustnost vodní páry 14

5.2.10 Tahové vlastnosti 14

5.2.11 Odolnost proti nárazu 14

5.2.12 Odolnost proti statickému zatížení 14

5.2.13 Odolnost proti protrhávání (dřík hřebíku) 14

5.2.14 Odolnost proti prorůstání kořenů 14

5.2.15 Rozměrová stálost 14

5.2.16 Tvarová stálost při cyklických změnách teplot 14

5.2.17 Ohebnost za nízkých teplot (poddajnost) 14

5.2.18 Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě 15

5.2.19 Chování při umělém stárnutí 15

5.2.20 Přilnavost posypu 15

5.3 Nebezpečné látky 15

6 Hodnocení shody 15

6.1 Obecně 15

6.2 Počáteční zkouška typu a zkouška typu 16

6.2.1 Obecně 16

6.2.2 Protokoly o zkoušce 16

6.3 Řízení výroby u výrobce (FPC) 16

6.3.1 Obecně 16

6.3.2 Požadavky 17

6.3.3 Požadavky specifické pro výrobek 18

6.3.4 Počáteční inspekce ve výrobním závodě a FPC 19

6.3.5 Průběžný dozor FPC 19

6.3.6 Postup při změnách 19

Strana

7 Technický list výrobku 19

8 Označování, značení štítkem a balení 20

Příloha A (normativní) Použití charakteristik 21

Příloha B (normativní) Četnost zkoušek pro řízení výroby u výrobce 22

Příloha C (informativní) Informace o chemické odolnosti 23

Příloha D (informativní) Příklad technického listu výrobku – Obecné informace 25

Příloha E (informativní) Odolnost mechanicky upevněných asfaltových pásů proti sání větrem – Obecné informace 27

Příloha ZA (informativní) Ustanovení této evropské normy, které se týkají ustanovení směrnice EU
o stavebních výrobcích 28

ZA.1 Předmět a příslušné charakteristiky 28

ZA.2 Postup prokazování shody asfaltových pásů 29

ZA.2.1 Systémy prokazování shody 29

ZA.2.2 ES certifikát a prohlášení o shodě 34

ZA.3 Označení CE a značení štítkem 35

Bibliografie 38

Předmluva

Tento dokument (EN 13707:2013) vypracovala technická komise CEN/TC 254 Hydroizolační pásy a fólie, jejíž sekretariát zajišťuje NEN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2014 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do dubna 2014.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tato norma nahrazuje EN 13707:2004+A2:2009.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí této normy.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinni zavést národní normalizační orgány následujících států: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje definice a charakteristiky vyztužených asfaltových pásů, které jsou určeny pro hydroizolaci střech. Norma zahrnuje pásy použité jako vrchní vrstvy, mezivrstvy a podkladní vrstvy. Předmětem této normy nejsou vyztužené hydroizolační asfaltové pásy, které se používají jako podkladní vrstvy skládané střešní krytiny.

Norma neplatí pro hydroizolační pásy, které se celistvě lepí pod asfaltové výrobky aplikované za horka (např. litý asfalt) specifikované v EN 14695.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.