ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.100.15 Leden 2014

Umělý kámen – Desky a formáty pro obklady stěn (vnitřní a vnější)

ČSN
EN 15286

72 1460

 

Agglomerated stone – Slabs and tiles for wall finisches (internal and external)

Pierres agglomérées – Carreaux et plaques pour finitions murales (intérieures et extérieures)

Künstlich hergestellter Stein – Platten und Fliesen für Wandflächen (innen und außen)

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 15286:2013. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 15286:2013. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

EN 1015-12zavedena v ČSN EN 1015-12 (72 2400) Zkušební metody malt pro zdivo – Stanovení přídržnosti zatvrdlých malt pro vnitřní a vnější omítky k podkladu

EN 1324zavedena v ČSN EN 1324 (72 2463) Malty a lepidla pro keramické obkladové prvky – Stanovení přídržnosti disperzních lepidel smykovou zkouškou

EN 1348zavedena v ČSN EN 1348 (72 2466) Malty a lepidla pro keramické obkladové prvky – Stanovení přídržnosti cementových malt tahovou zkouškou

EN 12003zavedena v ČSN EN 12003 (72 2468) Malty a lepidla pro keramické obkladové prvky – Stanovení přídržnosti lepidel na bázi tvrditelných pryskyřic smykovou zkouškou

EN 13501-1zavedena v ČSN EN 13501-1+A1 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

EN 13823zavedena v ČSN EN 13823 (73 0881) Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň – Stavební výrobky kromě podlahových krytin vystavené tepelnému účinku jednotlivého hořícího předmětu

EN 14617-1zavedena v ČSN EN 14617-1 (72 1450) Umělý kámen – Zkušební metody – Část 1: Stanovení objemové hmotnosti a nasákavosti vodou

EN 14617-2zavedena v ČSN EN 14617-2 (72 1450) Umělý kámen – Zkušební metody – Část 2: Stanovení pevnosti za ohybu

EN 14617-5zavedena v ČSN EN 14617-5 (72 1450) Umělý kámen – Zkušební metody – Část 5: Stanovení mrazuvzdornosti

EN 14617-6zavedena v ČSN EN 14617-6 (72 1450) Umělý kámen – Zkušební metody – Část 6: Stanovení odolnosti proti tepelnému šoku

EN 14617-8zavedena v ČSN EN 14617-8 (72 1450) Umělý kámen – Zkušební metody – Část 8: Stanovení odolnosti při upevnění (tržné zatížení u otvoru pro čep)

EN 14617-11zavedena v ČSN EN 14617-11 (72 1450) Umělý kámen – Zkušební metody – Část 11: Stanovení součinitele lineární tepelné roztažnosti

EN 14617-12zavedena v ČSN EN 14617-12 (72 1450) Umělý kámen – Zkušební metody – Část 12: Stanovení rozměrové stálosti

EN 14617-16zavedena v ČSN EN 14617-16 (72 1440) Umělý kámen – Zkušební metody – Část 16: Stanovení rozměrů, geometrických vlastností a kvality povrchu tenkých desek

EN 14618:2009zavedena v ČSN EN 14618:2010 (72 1449) Umělý kámen – Terminologie a klasifikace

EN ISO 10456zavedena v ČSN EN ISO 10456 (73 0574) Stavební materiály a výrobky – Tepelně vlhkostní vlastnosti – Tabelované návrhové hodnoty a postupy pro stanovení deklarovaných a návrhových tepelných hodnot

Souvisící ČSN

ČSN EN 14992 (72 3062)Prefabrikované betonové výrobky – Stěnové prvky

ČSN EN 13198 (72 3020)Prefabrikované betonové výrobky – Uliční vybavení a zahradní výrobky

ČSN EN 13748-1 (72 3209)Teracové dlaždice – Část 1: Teracové dlaždice pro vnitřní použití

ČSN EN 13748-2 (72 3209)Teracové dlaždice – Část 2: Teracové dlaždice pro vnější použití

ČSN EN 15285 (72 1880)Umělý kámen – Podlahové a schodišťové desky (pro vnitřní a venkovní použití)

ČSN EN 15388 (72 1881)Umělý kámen – Formátované výrobky pro sanitární a kuchyňské desky

ČSN EN ISO 9001 (01 0321)Systémy managementu kvality – Požadavky (ISO 9001:2008)

ČSN EN ISO 13787 (73 0313)Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Stanovení deklarované hodnoty součinitele tepelné vodivosti (ISO 13787)

Upozornění na národní poznámky

Do normy byla k článku A.2.5 doplněna informativní národní poznámka.

Citované předpisy

Směrnice Rady 89/106/EHS (89/106/EEC) ze dne 21. prosince 1998 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků. Tato směrnice byla zrušena ke dni 30. června 2013
a od 1. července 2013 plně nahrazena nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne
9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh. Podle článku 65 tohoto nařízení se odkazy na zrušenou směrnici považují za odkazy na toto nařízení.

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN Zkušebna kamene a kameniva, s. r. o., Husova 675, 508 01 Hořice, IČ 64828042

Technická normalizační komise: TNK 99 Kámen a kamenivo

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Alena Krupičková


EVROPSKÁ NORMA EN 15286
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Červen 2013

ICS 91.100.15

Umělý kámen – Desky a formáty pro obklady stěn (vnitřní a vnější)

Agglomerated stone – Slabs and tiles for wall finishes (internal and external) 

Pierres agglomérées – Carreaux et plaques
pour finitions murales (intérieures et extérieures)

Künstlich hergestellter Stein – Platten und Fliesen
für Wandflächen (innen und außen)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2013-04-25.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2013 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 15286:2013 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 8

1 Předmět normy.. 9

2 Citované dokumenty 9

3 Termíny a definice 10

4 Požadavky 10

4.1 Geometrické charakteristiky 10

4.1.1 Rozměry.... 10

4.1.2 Tolerance rozměrů 11

4.1.3 Tolerance rovinnosti 11

4.1.4 Pravoúhlost 12

4.1.5 Povrchová úprava 12

4.2 Fyzikální a mechanické charakteristiky 12

4.2.1 Obecně 12

4.2.2 Vzhled 12

4.2.3 Reakce na oheň 12

4.2.4 Objemová hmotnost a nasákavost 13

4.2.5 Pevnost za ohybu 13

4.2.6 Tepelná vodivost 13

4.2.7 Odolnost proti tepelnému šoku 13

4.2.8 Součinitel lineární tepelné roztažnosti 13

4.2.9 Rozměrová stálost 13

4.2.10 Přídržnost/soudržnost 13

4.2.11 Odolnost při připevnění 14

4.2.12 Uvolňování nebezpečných látek 14

4.2.13 Trvanlivost pevnosti za ohybu po zmrazování a rozmrazování 14

5 Zkušební metody 14

Hodnocení shody 14

6.1 Obecná pravidla 14

6.2 Počáteční zkoušky typu – Zkoušky typu 14

6.2.1 Obecně 14

6.2.2 Zkušební vzorky, zkoušení a kritéria shody 15

6.2.3 Protokoly o zkoušce 16

6.3 Řízení výroby (FPC) 17

6.3.1 Obecně 17

6.3.2 Požadavky 17

6.3.3 Specifické požadavky na výrobek 20

6.3.4 Počáteční inspekce výrobny a řízení výroby 21

6.3.5 Průběžný dozor nad řízením výroby 21

6.3.6 Postup pro změny 21

7 Označení, značení štítkem a balení 22

Strana

Příloha A (normativní) Stanovení rozměrů obkladových desek 23

A.1 Měření délky a šířky 23

A.1.1 Zkušební zařízení 23

A.1.2 Zkušební tělesa 23

A.1.3 Zkušební postup 23

A.1.4 Vyjádření výsledků 23

A.1.5 Protokol o zkoušce 23

A.2 Měření tloušťky 23

A.2.1 Zkušební zařízení 23

A.2.2 Zkušební tělesa 23

A.2.3 Zkušební postup 23

A.2.4 Vyjádření výsledků 24

A.2.5 Protokol o zkoušce 24

A.3 Měření rovinnosti 24

A.3.1 Zkušební zařízení 24

A.3.2 Zkušební tělesa 24

A.3.3 Zkušební postup 24

A.3.4 Vyjádření výsledků 26

A.3.5 Protokol o zkoušce 26

Příloha B (normativní) Stanovení pravoúhlosti obkladových desek a formátů 27

B.1 Zkušební zařízení 27

B.2  Zkušební tělesa 27

B.3  Zkušební postup 27

B.4  Vyjádření výsledků 27

B.5  Protokol o zkoušce 27

Příloha C (normativní) Referenční vzorek, vizuální posouzení a kritéria přejímky 28

Příloha ZA (informativní) Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky EU směrnice 89/106/EHS,
Směrnice o stavebních výrobcích 29

ZA.1 Předmět a příslušné charakteristiky 29

ZA.2 Postupy prokazování shody obkladových desek a formátů z umělého kamene 31

ZA.2.1 Systémy prokazování shody 31

ZA.2.2 ES certifikát shody a ES prohlášení o shodě 33

ZA.3 Označení CE a značení štítkem 34

Bibliografie 39

Předmluva

Tento dokument (EN 15286:2013) vypracovala technická komise CEN/TC 246 Přírodní kámen, jejíž sekretariát zajišťuje UNI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2013 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému použití, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, budou zrušeny nejpozději do prosince 2013.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součásti této normy.

Tato norma je jednou z řady evropských norem pro specifikaci výrobků z umělého kamene, která obsahuje tyto normy:

POZNÁMKA 1Dokument pro desky a jiné formátované výrobky pro podlahy a schodišťové stupně (vnitřní a vnější) připravuje CEN/TC 246/WG 4.

POZNÁMKA 2Přehled o normách pro umělý kámen je uveden v tabulce 1.

Tabulka 0A1 – Normy pro výrobky z umělého kamene 

Harmonizované výrobkové normy

EN 15285
Podlahové a schodišťové desky (pro vnitřní a venkovní použití)
(pod M/119)

EN 15286
Desky a formáty pro obklady stěn (vnitřní a vnější)
(pod M/121)

Neharmonizované výrobkové normy

EN 15388
Formátované výrobky pro sanitární a kuchyňské desky

 

Hlavní podpůrné normy

EN 14617 (všechny části)
Zkušební metody

EN 14618
Terminologie a klasifikace

POZNÁMKA Norma pro desky a jiné formátované výrobky pro podlahy a schodišťové stupně (vnější a vnitřní) (pod M/119) se zpracovává v CEN/TC 246/WG 4.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje požadavky a příslušné zkušební metody pro obkladové desky a formáty z umělého kamene o délce nebo šířce do 3 500 mm, které se vyrábí k použití pro vnitřní a vnější obklady stěn a připevňují se buď mechanicky, nebo se lepí lepidlem nebo maltou. Tato norma také stanovuje podmínky pro hodnocení shody a označování těchto výrobků.

Tato norma nezahrnuje obkladové desky a formáty z umělého kamene zamýšlené k použití pro obklady vnitřních nebo vnějších stropů. Dále nezahrnuje desky a formáty z umělého kamene zamýšlené pro použití v zavěšených podhledech. Výrobky zahrnuté v normách EN 14992, EN 13138, EN 13748-1 a EN 13748-2 jsou rovněž vyjmuty z předmětu současné normy.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.