ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 93.080.20 Srpen 2013

Hydraulická silniční pojiva –
Část 1: Rychle tvrdnoucí hydraulická silniční pojiva – Složení, specifikace a kritéria shody

ČSN
EN 13282-1

72 2488

 

Hydraulic road binders –
Part 1: Rapid hardening hydraulic road binders – Composition, specifications and conformity criteria

Liants hydrauliques routiers –
Partie 1: Liants hydrauliques routiers à durcissement rapide – Composition, spécifications et critères de conformité

Hydraulische Tragschichtbinder –
Teil 1: Schnell erhärtende hydraulische Tragschichtbinder – Zusammensetzung, Anforderungen und Konformitätskriterien

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13282-1:2013. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13282-1:2013. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

EN 196-1zavedena v ČSN EN 196-1 (72 2100) Metody zkoušení cementu – Část 1: Stanovení pevnosti

EN 196-2zavedena v ČSN EN 196-2 (72 2100) Metody zkoušení cementu – Část 2: Chemický rozbor cementu

EN 196-3zavedena v ČSN EN 196-3+A1 (72 2100) Metody zkoušení cementu – Část 3: Stanovení dob tuhnutí a objemové stálosti

EN 196-6zavedena v ČSN EN 196-6 (72 2100) Metody zkoušení cementu – Část 6: Stanovení jemnosti mletí

EN 196-7zavedena v ČSN EN 196-7 (72 2100) Metody zkoušení cementu – Část 7: Postupy pro odběr a úpravu vzorků cementu

EN 197-1zavedena v ČSN EN 197-1 ed. 2 (72 2101) Cement – Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody cementů pro obecné použití

EN 459-1zavedena v ČSN EN 459-1 ed. 2 (72 2201) Stavební vápno – Část 1: Definice, specifikace a kritéria shody

EN 459-2zavedena v ČSN EN 459-2 (72 2201) Stavební vápno – Část 2: Zkušební metody

EN 13282-3zavedena v ČSN EN 13282-3 (72 2499) Hydraulická silniční pojiva – Část 3: Hodnocení shody

ISO 10694zavedena v ČSN ISO 10694 (83 6410) Kvalita půdy – Stanovení organického a celkového uhlíku po termickém rozkladu

Související ČSN

ČSN EN 451-1 (72 2061) Metoda zkoušení popílku – Část 1: Stanovení obsahu volného oxidu vápenatého

Citované předpisy

Směrnice Rady 89/106/EHS (89/106/EEC) ze dne 21. prosince 1998, o sbližování právních a správních předpisů členských států týkající se stavebních výrobků, ve znění směrnice Rady 93/68/EHS. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební
výrobky označované CE v platném znění. *)

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o., IČ 49618377, Centrum technické normalizace, Ing. Lukáš Peřka

Technická normalizační komise: TNK 39 Maltovinová pojiva, vápence a sádrovce

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Alena Krupičková

EVROPSKÁ NORMA EN 13282-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Březen 2013

ICS 93.080.20 Nahrazuje ENV 13282:2000

Hydraulická silniční pojiva –
Část 1: Rychle tvrdnoucí hydraulická silniční pojiva – Složení, specifikace a kritéria shody

Hydraulic road binders –
Part 1: Rapid hardening hydraulic road binders – Composition, specifications
and conformity criteria 

Liants hydrauliques routiers –
Partie 1: Liants hydrauliques routiers à durcissement rapide – Composition, spécifications et critères
de conformité

Hydraulische Tragschichtbinder –
Teil 1: Schnell erhärtende hydraulische Tragschichtbinder – Zusammensetzung, Anforderungen und Konformitätskriterien

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2012-10-20.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN/CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN/CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2013 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 13282-1:2013 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Obsah

Strana

Předmluva 5

Úvod 6

1 Předmět normy 7

2 Citované dokumenty 7

3 Termíny a definice 7

4 Hydraulické silniční pojivo 8

4.1 Obecně 8

4.2 Rychle tvrdnoucí hydraulické silniční pojivo 8

5 Složky 8

5.1 Hlavní složky 8

5.2 Doplňující složky 9

5.3 Síran vápenatý (Cs) 9

5.4 Přísady 9

6 Třídění 9

7 Požadavky 9

7.1 Požadavky na mechanické vlastnosti 9

7.2 Požadavky na fyzikální vlastnosti 10

7.3 Požadavky na chemické vlastnosti – obsah síranů 10

7.4 Složení 11

7.5 Požadavky na trvanlivost 11

7.6 Nebezpečné látky 11

8 Normalizované označování 11

9 Kritéria shody 12

9.1 Obecné požadavky 12

9.2 Kritéria shody pro mechanické, fyzikální a chemické vlastnosti a postup hodnocení shody 13

9.3 Kritéria shody pro složení rychle tvrdnoucích hydraulických silničních pojiv 16

9.4 Kritéria shody pro vlastnosti složek rychle tvrdnoucího hydraulického silničního pojiva 16

Příloha ZA (informativní)  Ustanovení této evropské normy, která se týkají ustanovení směrnice EU o stavebních
výrobcích 17

Bibliografie 21

 


Předmluva

Tento dokument (EN 13282-1:2013) vypracovala technická komise CEN/TC 51 Cement a stavební vápna, jejímž sekretariátem je pověřen NBN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do září 2013 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do září 2013.

Upozorňuje se na možnost, že některé části tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN (a/nebo CENELEC) nelze činit odpovědným za identifikaci libovolného patentového práva nebo všech patentových práv.

Tento dokument a EN 13282-21) nahrazuje ENV 13282:2000.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnicím EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí této normy.

Evropská norma EN 13282 pro hydraulická silniční pojiva obsahuje následující části:

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska,
Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Úvod

Podle místních zkušeností a dostupnosti výrobků a materiálů jsou do podkladních vrstev vozovek, ochranných vrstev vozovek, stabilizace a úpravy zeminy pro pozemní komunikace v Evropě používána různá pojiva. Jsou zahrnuty cementy podle EN 197-1, stavební vápna podle EN 459-1 a hydraulická silniční pojiva v současné době definované podle platných národních norem a technických schválení.

Hydraulická silniční pojiva jsou průmyslově vyráběné konečné výrobky, které jsou dodávány hotové k použitíNP1). Rozlišují se podle jejich vývoje pevností na rychle tvrdnoucí silniční pojiva uvedená v této normě a normálně tvrdnoucí hydraulická silniční pojiva uvedená v prEN 13282-2. Část 3 normy EN 13282 stanovuje postup pro hodnocení shody hydraulických silničních pojiv podle této normy.

Pojiva připravovaná mísením jejich složek přímo na staveništi nejsou předmětem této evropské normy.

Cementy, cementy pro zdění a stavební vápna rovněž nejsou předmětem této normy, poněvadž se na ně vztahují příslušné evropské normy.

 


1 Předmět normy

Tato evropská norma definuje a určuje specifikace pro rychle tvrdnoucí silniční pojiva průmyslově vyráběná a dodávaná hotová k zemním pracím a úpravě materiálů pro podkladní a ochranné vrstvy pozemních staveb, vozovek, železničních tratí, letištních ploch a dalších typů infrastruktury.

Norma předepisuje požadavky na mechanické, fyzikální a chemické vlastnosti a třídění těchto pojiv podle jejich pevnosti v tlaku po 7 a 28 dnech. Rovněž určuje pro výrobce kritéria shody a postupy pro jejich stanovení.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.