ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 93.030 Srpen 2013

Kameninové odvodňovací a kanalizační potrubí – Část 4: Požadavky na speciální tvarovky, přechody a příslušenství

ČSN
EN 295-
 4

72 5201

 

Vitrified clay pipe systems for drains and sewers –
Part 4: Requirements for adaptors, connectors and flexible couplings

Systèmes de tuyaux et accessoires en grès pour les réseaux de branchement et d’assainissement –
Partie 4: Exigences pour pièces d’adaptation et accessoires compatibles et assemblages souples

Steinzeugrohrsysteme für Abwasserleintungen und känale –
Teil 4: Anforderungen an Übergangsbauteile, Anschlussbauteile und flexible Kupplungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 295-4:2013. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 295-4:2013. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 295-4 (72 5201) z února 1997.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Změny proti předchozí normě jsou uvedeny v předmluvě. Z hlediska českého překladu byla upravena a aktualizována terminologie a především byl změněn název celého souboru norem tak, aby lépe vystihoval jeho sféru působnosti.

Informace o citovaných dokumentech

EN 295-1:2013zavedena v ČSN EN 295-1:2013 (72 5201) Kameninové odvodňovací a kanalizační potrubí – Část 1: Požadavky na trouby, tvarovky a spoje

EN 295-2:2013zavedena v ČSN EN 295-2:2013 (72 5201) Kameninové odvodňovací a kanalizační potrubí – Část 2: Hodnocení shody a odběr vzorků

EN 295-3:2012zavedena v ČSN EN 295-3 ed.2:2012 (72 5201) Kameninové potrubí pro venkovní a vnitřní kanalizaci – Část 3: Zkušební postupy

EN 295-5:2013zavedena v ČSN EN 295-5:2013 (72 5201) Kameninové potrubí pro venkovní a vnitřní kanalizaci – Část 5: Požadavky na děrované trouby a tvarovky

EN 295-6:2013zavedena v ČSN EN 295-6:2013 (72 5201) Kameninové potrubí pro venkovní a vnitřní kanalizaci – Část 6: Požadavky na součásti vstupních šachet a inspekčních komor

EN 295-7:2013zavedena v ČSN EN 295-7:2013 (72 5201) Kameninové potrubí pro venkovní a vnitřní kanalizaci – Část 7: Požadavky na kameninové trouby a jejich spoje určené pro protlačování

EN 681-1zavedena v ČSN EN 681-1 (63 3002) Elastomerní těsnění – Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku vody a odpady – Část 1: Pryž

EN 681-4zavedena v ČSN EN 681-4 (63 3002) Elastomerní těsnění – Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku vody a odpady – Část 4: Lité polyurethanové těsnicí části

EN 1427zavedena v ČSN EN 1427 (65 7060) Asfalty a asfaltová pojiva – Stanovení bodu měknutí – Metoda kroužek a kulička

EN 10088-2:2005zavedena v ČSN EN 10088-2:2005 (42 0928) Korozivzdorné oceli – Část 2: Technické dodací podmínky pro plech a pás z ocelí odolných korozi pro všeobecné použití

EN ISO 527-1zavedena v ČSN EN ISO 527-1 (64 0604) Plasty – Stanovení tahových vlastností – Část 1: Obecné principy (ISO 527-1)

EN ISO 527-2zavedena v ČSN EN ISO 527-2 (64 0604) Plasty – Stanovení tahových vlastností – Část 2: Zkušební podmínky pro tvářené plasty (ISO 527-2)

EN ISO 868zavedena v ČSN EN ISO 868 (64 0624) Plasty a ebonit – Stanovení tvrdosti vtlačováním hrotu tvrdoměru (tvrdost Shore) (ISO 868)

EN ISO 1183-1zavedena v ČSN EN ISO 1183-1 (64 0111) Plasty – Metody stanovení hustoty nelehčených plastů – Část 1: Imerzní metoda, metoda s kapalinovým pyknometrem a titrační metoda (ISO 1183-1)

EN ISO 9445-1:2010zavedena v ČSN EN ISO 9445-1:2010 (42 0039) Korozivzdorné oceli kontinuálně válcované za studena – Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru – Část 1: Úzký pás a pruhy (9445-1:2009)

ISO 3302-1:1996zavedena v ČSN ISO 3302-1:1996 (63 0100) Pryž – Tolerance pro výrobky – Část 1: Rozměrové tolerance

ISO 4587dosud nezavedena

Souvisící ČSN

EN 13501-1 zavedena v ČSN EN 13501-12+A1 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

Vypracování normy

Zpracovatel: Sweco Hydroprojekt a. s., Praha, IČ 26475081, Ing. Jiří Kaisler

Technická normalizační komise: TNK 95 Kanalizace

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Dana Bedřichová

EVROPSKÁ NORMA EN 295- 4
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Únor 2013

ICS 93.030 Nahrazuje EN 295-4:1995 a EN 295-10:2005

Kameninové odvodňovací a kanalizační potrubí –
Část 4: Požadavky na speciální tvarovky, přechody a příslušenství

Vitrified clay pipe systems for drains and sewers –
Part 4: Requirements for adaptors, connectors and flexible couplings 

Systèmes de tuyaux et accessoires en gros
pour les réseaux de branchement
et d’assainissement –
Partie 4: Exigences poue pièces d’adaptation
et accessoires compatibles et assemblages souples

Steinzeugrohrsysteme für Abwasserleitungen
und känale –
Teil 4: Anforderungen an Übergangsbauteile, Anschlussbauteile und flexible Kupplungen

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2012-12-01.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2013 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 295- 4:2013 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 6

1 Předmět normy 7

2 Citované dokumenty 7

3 Termíny a definice 8

4 Značky a zkratky 8

5 Požadavky na přechody, spojky a poddajné spoje 8

5.1 Materiály, výroba, nasákavost a vzhled 8

5.1.1 Kamenina 8

5.1.2 Pryžové těsnicí materiály 8

5.1.3 Polyuretanové těsnicí materiály 9

5.1.4 Další materiály 9

5.1.5 Výroba 9

5.2 Vnitřní průměr 9

5.3 Délka 9

5.4 Úhly 9

5.5 Pravoúhlost čelních ploch a vzájemná zaměnitelnost spojů 9

5.6 Pevnost lepených spojů pro spojování kameninových částí dohromady 9

5.7 Těsnost 9

5.8 Odolnost proti působení chemických vlivů 9

5.8.1 Kamenina 9

5.8.2 Další materiály 9

5.9 Požadavky na spoje 10

5.9.1 Kameninové trubní systémy 10

5.9.2 Připojení kameninového potrubí na potrubí z jiných materiálů 10

5.9.3 Poddajné spojky a přechody připojované kovovými pásky 10

5.9.4 Spojovací kusy, vkládané tvarovky a těsnicí kroužky 10

5.9.5 Teplem smrštitelné manžety 10

6 Společné požadavky na přechody, spojovací kusy a poddajné spojky 10

6.1 Protipožární odolnost 10

6.2 Trvanlivost 11

6.3 Nebezpečné látky 11

7 Označování 11

8 Značení 11

9 Hodnocení shody 11

9.1 Obecně 11

9.2 Počáteční zkoušky typu 12

9.3 Řízení výroby u výrobce (FPC) 12

Příloha A (normativní) Poddajné spojky a přechody připojované kovovými pásky 13

A.1 Obecně 13

A.2 Druhy poddajných spojek a přechodů připojovaných kovovými pásky 13

A.2.1 Druh spojek 1 (bez krycích pásů) 13

A.2.2 Druh spojek 2 (s krycími pásy) 13

Strana

A.2.3 Přechody připojované kovovými pásky 14

A.2.4 Pouzdra 14

A.3 Požadavky 14

A.3.1 Materiály 14

A.3.2 Rozměry a tolerance 15

A.3.3 Funkční požadavky 15

A.3.4 Zkoušení 16

Příloha B (normativní) Spojovací kusy, vkládané tvarovky a těsnicí kroužky 17

B.1 Obecně 17

B.2 Spojovací kusy 17

B.3 Vkládané tvarovky 17

B.4 Těsnicí kroužky pro krácené trouby 18

B.5 Funkční požadavky 18

Příloha C (normativní) Teplem smrštitelné manžety 19

C.1 Obecně 19

C.2 Materiály a výroba 19

C.3 Rozměry 20

C.4 Funkční požadavky 20

Příloha ZA (informativní) Ustanovení této evropské normy, týkající se ustanovení směrnice evropské unie
o stavebních výrobcích 21

ZA.1 Rozsah a odpovídající vlastnosti 21

ZA.2 Postupy prokazování shody pro přechody, spojovací kusy a poddajné spojky 25

ZA.2.1 Systémy prokazování shody 25

ZA.2.2 Evropské prohlášení o shodě 26

ZA.3 Označení shody CE a značení štítkem 26

ZA.3.1 Obecně 26

ZA.3.2 CE označení výrobku 26

ZA.3.3 CE označení v doprovodné dokumentaci 27

Bibliografie 29

Předmluva

Tento dokument (EN 295-4:2013) vypracovala technická komise CEN/TC 165 Inženýrství odpadních vod, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do srpna 2013 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do srpna 2013.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoli nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 295-4:1995 a společně s EN 295-1:2013, EN 295-2:2013, EN 295-5:2013,
EN 295-6:2013 a EN 295-7:2013 nahrazuje EN 295-10:2005.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice EU.

Vztah ke směrnici EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Níže jsou uvedeny hlavní změny oproti dřívějšímu vydání:

Soubor norem EN 295 Kameninové odvodňovací a kanalizační potrubí se skládá z následujících částí:

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje požadavky na přechody a spojky vyrobené z kameniny a/nebo jiných vhodných materiálů určené pro použití společně s kameninovými troubami a tvarovkami pro systémy stok a kanalizačních přípojek určených pro odvod odpadních vod (včetně odpadních vod z domácností, povrchových vod a srážkových vod) pomocí gravitace a periodického hydraulického přetlaku nebo působením trvalého nízkého přetlaku.

Přechody a spojky zahrnují vkládané tvarovky, těsnicí kroužky pro krácené trouby a teplem smrštitelné manžety.

Tato norma platí také pro poddajné spojky a přechody, připevňované kovovými pásky, a pro pryžové, polyuretanové, z korozivzdorné oceli a jiné součásti pro tyto účely používané.

POZNÁMKA 1 Projektanti/dodavatelé mohou vybírat přechody a spojky podle svých požadavků a potřeb.

POZNÁMKA 2 Odpovídající ustanovené pro hodnocení shody (ITT a FPC), odběr vzorků a zkušební postupy jsou uvedeny v EN 295-2 a EN 295-3.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.