ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 93.030 Srpen 2013

Kameninové odvodňovací a kanalizační potrubí – Část 5: Požadavky na děrované trouby a tvarovky

ČSN
EN 295-5

72 5201

 

Vitrified clay pipe systems for drains and sewers –
Part 5: Requirements for perforated pipes and fittings

Systèmes de tuyaux et accessoires en grès pour les réseaux de branchement et d’assainissement –
Partie 5: Exigences pour tuyaux perforés et accessoires

Steinzeugrohrsysteme für Abwasserleintungen und känale –
Teil 5: Anforderungen an gelochte Rohre und Formstücke

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 295-5:2013. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 295-5:2013. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 295-5 (72 5201) z ledna 1996.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Změny proti předchozí normě jsou uvedeny v předmluvě. Z hlediska českého překladu byla upravena a aktualizována terminologie a především byl změněn název celého souboru norem tak, aby lépe vystihoval jeho sféru působnosti.

Informace o citovaných dokumentech

EN 295-1:2013 zavedena v ČSN EN 295-1:2013 (72 5201) Kameninové odvodňovací a kanalizační potrubí – Část 1: Požadavky na trouby, tvarovky a spoje

EN 295-2:2013 zavedena v ČSN EN 295-2:2013 (72 5201) Kameninové odvodňovací a kanalizační potrubí – Část 2: Hodnocení shody a odběr vzorků

EN 295-3:2012 zavedena v ČSN EN 295-3 ed.2:2012 (72 5201) Kameninové potrubí pro venkovní a vnitřní kanalizaci – Část 3: Zkušební postupy

Souvisící ČSN

EN 13501-1 zavedena v ČSN EN 13501-1+A1 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

Vypracování normy

Zpracovatel: Sweco Hydroprojekt a. s., Praha, IČ 26475081, Ing. Jiří Kaisler

Technická normalizační komise: TNK 95 Kanalizace

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Dana Bedřichová

EVROPSKÁ NORMA EN 295-5
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Únor 2013

ICS 93.030 Nahrazuje EN 295-5:1994 a EN 295-10:2005

Kameninové odvodňovací a kanalizační potrubí –
Část 5: Požadavky na děrované trouby a tvarovky

Vitrified clay pipe systems for drains and sewers –
Part 5: Requirements for perforated pipes and fittings 

Systèmes de tuyaux et accessoires en gros
pour les réseaux de branchement
et ďassainissement –
Partie 5: Exigences pour tuyaux perforés
et accessoires

Steinzeugrohrsysteme für Abwasserleitungen
und -känale –
Teil 5: Anforderungen an gelochte Rohre
und Formstücke

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2012-12-01.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2013 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 295-5:2013 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 5

1 Předmět normy 6

2 Citované dokumenty 6

3 Termíny a definice 6

4 Požadavky na trouby a tvarovky 6

4.1 Materiály, výroba, nasákavost a vzhled 6

4.2 Vnitřní průměr 7

4.3 Délka 7

4.4 Odchylka od přímosti 7

4.5 Úhel zakřivení a poloměry kolen 7

4.6 Úhly odboček 8

4.7 Děrování 8

4.7.1 Obecně 8

4.7.2 Rozmístění děrování 8

4.7.3 Plocha děrování 8

4.8 Mezní únosnost při vrcholovém zatížení (FN) 9

4.9 Odolnost proti působení chemikálií 9

4.10 Mez únavy při cyklickém zatížení 9

5 Spoje 10

6 Společné požadavky pro trouby a tvarovky 10

6.1 Protipožární odolnost 10

6.2 Trvanlivost 10

6.3 Nebezpečné látky 10

7 Označování 10

8 Značení 11

9 Hodnocení shody 11

9.1 Obecně 11

9.2 Počáteční zkoušky typu 11

9.3 Řízení výroby u výrobce (FPC) 11

Příloha ZA (informativní) Ustanovení této evropské normy, týkající se ustanovení směrnice evropské unie
o stavebních výrobcích 12

ZA.1 Rozsah a odpovídající vlastnosti 12

ZA.2 Postupy prokazování shody kameninových děrovaných trub a tvarovek 13

ZA.2.1 Systémy prokazování shody 13

ZA.2.2 Evropské prohlášení o shodě 14

ZA.3 Označení shody CE a značení štítkem 14

ZA.3.1 Obecně 14

ZA.3.2 CE označení výrobku 14

ZA.3.3 CE označení v doprovodné dokumentaci 15

Bibliografie 17

Předmluva

Tento dokument (EN 295-5:2013) vypracovala technická komise CEN/TC 165 Inženýrství odpadních vod, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do srpna 2013 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do srpna 2013.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoli nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 295-5:1994 a společně s EN 295-1:2013, EN 295-2:2013, EN 295-4:2013,
EN 295-6:2013 a EN 295-7:2013 nahrazuje EN 295-10:2005.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice EU.

Vztah ke směrnici EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Níže jsou uvedeny hlavní změny oproti dřívějšímu vydání:

Soubor norem EN 295 „Kameninové odvodňovací a kanalizační potrubí“ se skládá z následujících částí:

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje požadavky na kameninové děrované trouby a kompatibilní tvarovky s nebo bez hrdel, určených pro odvodňování půd a odvodnění hald/skládek odpadu. Rovněž se používají pro jímání podzemních vod.

Tato norma stanovuje různé třídy pevnosti a děrované plochy.

POZNÁMKA 1 Projektanti/dodavatelé si z nich mohou vybrat podle svých požadavků.

POZNÁMKA 2 Odpovídající ustanovení pro hodnocení shody (ITT a FPC) a odběr vzorků a zkušební metody jsou blíže specifikovány v EN 295-2 respektive v EN 295-3.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.