ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 93.030 Srpen 2013

Kameninové odvodňovací a kanalizační potrubí – Část 6: Požadavky na součásti vstupních šachet a inspekčních komor

ČSN
EN 295-
 6

72 5201

 

Vitrified clay pipe systems for drains and sewers –
Part 6: Requirements for components of manholes and inspection chambers

Systèmes de tuyaux et accessoires en grès pour les réseaux de branchement et ďassainissement –
Partie 6: Exigences pour les éléments de regards et de chambres de visite

Steinzeugrohrsysteme für Abwasserleintungen und känale –
Teil 6: Anforderungen an Bauteile für Einsteig-und Inspektionsschächte

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 295- 6:2013. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 295- 6:2013. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 295- 6 (72 5201) z března 1997.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Změny proti předchozí normě jsou uvedeny v předmluvě. Z hlediska českého překladu byla upravena a aktualit-
zována terminologie a především byl změněn název celého souboru norem tak, aby lépe vystihoval jeho sféru působnosti.

Informace o citovaných dokumentech

EN 295-1:2013 zavedena v ČSN EN 295-1:2013 (72 5201) Kameninové odvodňovací a kanalizační potrubí – Část 1: Požadavky na trouby, tvarovky a spoje

EN 295-2:2013 zavedena v ČSN EN 295-2:2013 (72 5201) Kameninové odvodňovací a kanalizační potrubí – Část 2: Hodnocení shody a odběr vzorků

EN 295-3:2012 zavedena v ČSN EN 295-3 ed. 2:2012 (72 5201) Kameninové potrubí pro venkovní a vnitřní kanalizaci – Část 3: Zkušební postupy

EN 681-1 zavedena v ČSN EN 681-1 (63 3002) Elastomerní těsnění – Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku vody a odpady – Část 1: Pryž

EN 681-4 zavedena v ČSN EN 681-4 (63 3002) Elastomerní těsnění – Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku vody a odpady – Část 4: Lité polyurethanové těsnicí části

Souvisící ČSN

EN 752 zavedena v ČSN EN 752 (75 6110) Odvodňovací systémy vně budov

EN 295-4:2013 zavedena v ČSN EN 295-4:2013 (72 5201) Kameninové odvodňovací a kanalizační potrubí – Část 4: Požadavky na speciální tvarovky, přechody a příslušenství

EN 13501-1 zavedena v ČSN EN 13501-1+A1 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

Vypracování normy

Zpracovatel: Sweco Hydroprojekt a. s., Praha, IČ 26475081, Ing. Jiří Kaisler

Technická normalizační komise: TNK 95 Kanalizace

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Dana Bedřichová

EVROPSKÁ NORMA EN 295- 6
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Únor 2013

ICS 93.030 Nahrazuje EN 295- 6:1995 a EN 295-10:2005

Kameninové odvodňovací a kanalizační potrubí –
Část 6: Požadavky na součásti vstupních šachet a inspekčních komor

Vitrified clay pipe systems for drains and sewers –
Part 6: Requirements for components of manholes and inspection chambers 

Systèmes de tuyaux et accessoires en gros
pour les réseaux de branchement
et ďassainissement –
Partie 6: Exigences pour les éléments de regards
et de chambres de visite

Steinzeugrohrsysteme für Abwasserleitungen
und -känale –
Teil 6: Anforderungen an Bauteile für Einsteig-
und Inspektionsschächte

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2012-12-01.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2013 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 295- 6:2013 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 6

1 Předmět normy 7

2 Citované dokumenty 7

3 Termíny a definice 7

4 Požadavky na součásti kameninových vstupních šachet a inspekčních komor 8

4.1 Materiály, výroba, nasákavost a vzhled 8

4.1.1 Kamenina 8

4.1.2 Pryžové těsnicí materiály 8

4.1.3 Polyuretanové těsnicí materiály 8

4.1.4 Polypropylénové spojky 8

4.1.5 Materiály dalších součástí 8

4.2 Vnitřní průměr 8

4.2.1 Skruže vstupních šachet a inspekčních komor 8

4.2.2 Připojení trub 8

4.3 Výška 8

4.4 Úhel zakřivení a poloměry žlabových oblouků 8

4.5 Úhly žlabových odboček 8

4.6 Mezní únosnost při vrcholovém zatížení (FN) 8

4.7 Pevnost v ohybu 8

4.8 Pevnost lepených spojů, používaných pro spojování kameninových součástí po výpalu 9

4.9 Mez únavy při cyklickém zatížení 9

4.10 Odolnost proti působení chemických látek 9

4.11 Vodotěsnost po montáži 9

4.12 Způsoby spojování 9

5 Společné požadavky na kameninové vstupní šachty a inspekčních komory 9

5.1 Protipožární odolnost 9

5.2 Trvanlivost 10

5.3 Nebezpečné látky 10

6 Označování 10

7 Značení 10

7.1 Součásti kameninových vstupních šachet a inspekčních komor 10

7.2 Spoje 11

8 Hodnocení shody 11

8.1 Obecně 11

8.2 Počáteční zkoušky typu 11

8.3 Řízení výroby u výrobce (FPC) 11

Příloha A (informativní) Příklady vstupních šachet a inspekčních komor 12

A.1 Vstupní šachty 12

A.2 Inspekční komory 12

Příloha B (informativní) Odolnost vstupní šachty proti porušení 13

Strana

Příloha ZA (informativní) Ustanovení této evropské normy, týkající se ustanovení směrnice evropské unie
o stavebních výrobcích 14

ZA.1 Rozsah a odpovídající vlastnosti 14

ZA.2 Postupy prokazování shody pro kameninové vstupní šachty a inspekční komory 15

ZA.2.1 Systémy prokazování shody 15

ZA.2.2 Evropské prohlášení o shodě 16

ZA.3 Označení shody CE a značení štítkem 16

ZA.3.1 Obecně 16

ZA.3.2 CE označení výrobku 16

ZA.3.3 CE označení v doprovodné dokumentaci 17

Bibliografie 19

Předmluva

Tento dokument (EN 295-6:2013) vypracovala technická komise CEN/TC 165 Inženýrství odpadních vod, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do srpna 2013 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do srpna 2013.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoli nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 295-6:1995 a společně s EN 295-1:2013, EN 295-2:2013, EN 295-4:2013,
EN 295-5:2013 a EN 295-7:2013 nahrazuje EN 295-10:2005.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice EU.

Vztah ke směrnici EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Níže jsou uvedeny hlavní změny oproti dřívějšímu vydání:

Soubor norem EN 295 „Kameninové odvodňovací a kanalizační potrubí“ se skládá z následujících částí:

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato evropská norma platí pro součásti kameninových vstupních šachet a inspekčních komor pro systémy stok a kanalizačních přípojek určených pro odvod odpadních vod (včetně odpadních vod z domácností, povrchových vod a srážek) pomocí gravitace a periodického hydraulického přetlaku nebo působením trvalého nízkého přetlaku.

Tato norma stanovuje různé pevnostní třídy a výšky skruží. Také stanovuje požadavky na součásti, používané pro jejich spojování, způsoby navrhování těchto spojů a materiály z pryže, polyuretanu nebo polypropylénu, používané pro spojování těchto skruží.

POZNÁMKA 1 Projektanti/dodavatelé mohou vybírat součásti kameninových vstupních šachet a inspekčních komor podle svých požadavků

Tato norma neplatí pro poklopy a krycí desky vstupních šachet.

POZNÁMKA 2 Odpovídající ustanovení pro hodnocení shody (ITT a FPC), odběr vzorků a zkušební postupy jsou uvedeny v EN 295-2 a EN 295-3.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.