ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.040.91, 91.100.50 Srpen 2013

Hydroizolační pásy a fólie – Plastové a pryžové parozábrany – Definice a charakteristiky

ČSN
EN 13984

72 7613

 

Flexible sheets for waterproofing – Plastic and rubber vapour control layers – Definitions and characteristics

Feuilles souples d’étanchéité – Feuilles plastiques et élastomères utilisées comme pare-vapeur – Définitions
et caractéristiques

Abdichtungsbahnen – Kunststoff- und Elastomer- Dampfsperrbahnen – Definitionen und Eigenschaften

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13984:2013. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13984:2013. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13984 (72 7613) z května 2005.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Článek 5.7.2 Odolnost proti alkáliím byl změněn a navazující Příloha C Metoda zkoušení urychleného stárnutí parozábran v alkalickém prostředí byla zrušena. Článek 5.12 Reakce na oheň byl doplněn, upravena byla také Příloha ZA.

Informace o citovaných dokumentech

EN 1296 zavedena v ČSN EN 1296 (72 7648) Hydroizolační pásy a fólie – Asfaltové, plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech – Metoda umělého stárnutí při dlouhodobém vystavení zvýšené teplotě

EN 1847 zavedena v ČSN EN 1847 (72 7649) Hydroizolační pásy a fólie – Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech – Metody expozice kapalnými chemikáliemi, včetně vody

EN 1848-2 zavedena v ČSN EN 1848-2 (72 7640) Hydroizolační pásy a fólie – Stanovení délky, šířky a přímosti –
Část 2: Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech

EN 1849-2 zavedena v ČSN EN 1849-2 (72 7641) Hydroizolační pásy a fólie – Stanovení tloušťky a plošné hmotnosti – Část 2: Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech

EN 1850-2 zavedena v ČSN EN 1850-2 (72 7642) Hydroizolační pásy a fólie – Stanovení zjevných vad – Část 2: Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech

EN 1928:2000 zavedena v ČSN EN 1928:2001 (72 7643) Hydroizolační pásy a fólie – Asfaltové, plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech – Stanovení vodotěsnosti

EN 1931 zavedena v ČSN EN 1931 (72 7644) Hydroizolační pásy a fólie – Asfaltové, plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech – Stanovení propustnosti vodní páry

EN 12310-1 zavedena v ČSN EN 12310-1 (72 7636) Hydroizolační pásy a fólie – Část 1: Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech – Stanovení odolnosti proti protrhávání (dřík hřebíku)

EN 12311-2 zavedena v ČSN EN 12311-2 (72 7637) Hydroizolační pásy a fólie – Stanovení tahových vlastností – Část 2: Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech

EN 12317-2 zavedena v ČSN EN 12317-2 (72 7639) Hydroizolační pásy a fólie – Stanovení smykové odolnosti ve spojích – Část 2: Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech

EN 12691 zavedena v ČSN EN 12691 (72 7647) Hydroizolační pásy a fólie – Asfaltové, plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech – Stanovení odolnosti proti nárazu

EN 13416:2001 zavedena v ČSN EN 13416:2002 (72 7652) Hydroizolační pásy a fólie – Asfaltové, plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech – Pravidla pro odběr vzorků

EN 13501-1:2007+A1:2009 zavedena v ČSN EN 13501-1+A1:2010 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

EN 13859-1:2010 zavedena v ČSN EN 13859-1:2010 (72 7621) Hydroizolační pásy a fólie – Definice a charakter-
ristiky pásů a fólií podkladních a pro pojistné hydroizolace – Část 1: Pásy a fólie podkladní a pro pojistné hydroizolace pro skládané krytiny

EN ISO 11925-2 zavedena v ČSN EN ISO 11925-2 (73 0884) Zkoušení reakce na oheň – Zápalnost stavebních výrobků vystavených přímému působení plamene – Část 2: Zkouška malým zdrojem plamene

EN ISO 9001 zavedena v ČSN EN ISO 9001 (01 0321) Systémy managementu kvality – Požadavky

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN ATELIER DEK, DEK a. s., IČ 27636801, Ing. Zdeněk Plecháč

Technická normalizační komise: TNK 65 Izolace staveb

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Radek Špaček

EVROPSKÁ NORMA EN 13984
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Únor 2013

ICS 91.100.50; 01.040.91 Nahrazuje EN 13984:2004

Hydroizolační pásy a fólie – Plastové a pryžové parozábrany –
Definice a charakteristiky

Flexible sheets for waterproofing – Plastic and rubber vapour control layers – Definitions and characteristics 

Feuilles souples d’étanchéité – Feuilles plastiques
et élastomères utilisées comme pare-vapeur – Définitions et caractéristiques

Abdichtungsbahnen – Kunststoff- und Elastomer- Dampfsperrbahnen – Definitionen und Eigenschaften

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2012-12-08.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2013 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 13984:2013 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

1 Předmět normy 6

2 Citované dokumenty 6

3 Termíny a definice 7

4 Označení výrobku 8

5 Charakteristiky výrobku 8

5.1 Obecně 8

5.2 Zjevné vady 8

5.3 Rozměry a tolerance 8

5.4 Tloušťka a plošná hmotnost 8

5.5 Vodotěsnost 8

5.6 Odolnost proti nárazu 8

5.7 Trvanlivost 8

5.7.1 Chování při umělém stárnutí 8

5.7.2 Odolnost proti alkáliím 9

5.8 Odolnost proti protrhávání (dřík hřebíku) 9

5.9 Pevnost spoje 9

5.10 Propustnost vodní páry 9

5.11 Tahové vlastnosti 9

5.12 Reakce na oheň 9

5.13 Odolnost proti deformaci při zatížení 9

5.14 Nebezpečné látky 9

6 Hodnocení shody 10

6.1 Obecně 10

6.2 Počáteční zkoušky typu 10

6.2.1 Obecně 10

6.2.2 Odběr vzorků 10

6.3 Řízení výroby u výrobce (FPC) 10

6.3.1 Obecně 10

6.3.2 Četnost zkoušek 10

7 Technický list a identifikace výrobku 12

8 Označování, značení štítkem a balení 12

Příloha A (informativní) Označení výrobku, typické materiály a složení pásů a fólií 13

Příloha B (normativní) Metoda pro měření odolnosti parozábran s ventilační funkcí proti deformaci pří zatížení 14

Příloha C (informativní) Příklad technického listu 18

Příloha ZA (informativní) Ustanovení této evropské normy, které se týkají ustanovení směrnice EU o stavebních výrobcích 19

Bibliografie 25

Předmluva

Tento dokument (EN 13984:2013) byla vypracován CEN/TC 254 Hydroizolační pásy a fólie, jejíž sekretariát zajišťuje NEN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do srpna 2013 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do srpna 2013.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tato norma nahrazuje EN 13984:2004.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí této normy.

V porovnání s EN 13984:2004 byly provedeny následující hlavní technické změny:

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje charakteristiky nevyztužených a vyztužených plastových nebo pryžových pásů a fólií, které se ve stavebnictví používají jako parozábrany. Norma specifikuje požadavky, zkušební metody a hodnocení shody výrobků s požadavky této normy.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.